Najnovije vesti

ULI­ČA­R­KA! PRA­VO LICE KARLEUŠE: Je­le­na no­vi­na­ri­ma po­ka­za­la sred­nji pr­st!
Foto: Sonja Spasić

Ne­ku­l­tu­r­na

ULI­ČA­R­KA! PRA­VO LICE KARLEUŠE: Je­le­na no­vi­na­ri­ma po­ka­za­la sred­nji pr­st!

Stars

Bru­ka i sra­mo­ta Je­le­na se ju­če po­ja­vi­la u Pr­vom osnov­nom su­du, gde se su­di­la s no­vi­na­ri­ma, i po­ka­za­la sred­nji pr­st, ali na dru­gom ro­či­štu po tu­žbi Og­nje­na Vra­nje­ša ni­je ostala

Je­le­na Kar­leu­ša ju­če se ni­je po­ja­vi­la u su­d­ni­ci u Pr­vom osnov­nom su­du po tu­žbi Og­nje­na Vra­nje­ša, ia­ko je 15 mi­nu­ta pre po­če­t­ka ro­či­šta na­pu­sti­la zgra­du jer je pret­hod­no već bi­la na su­đe­nju s no­vi­na­ri­ma.

Je­le­na je no­vi­na­ri­ma ko­ji su do­šli da ispra­te do­ga­đaj po­ka­za­la sred­nji pr­st. Nje­no uli­ča­r­sko po­na­ša­nje vi­de­li su i nje­ni fa­no­vi, ko­ji su je če­ka­li sa dru­ge stra­ne zgra­de, a ko­je ni­je uspe­la da uo­či jer je, osim ko­n­cen­tra­ci­je da se obra­ču­na s pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja, ju­ri­la do vo­zi­la ko­je ju je če­ka­lo na pa­r­ki­n­gu.

Izbegava susret

Ia­ko ni­je bi­la u oba­ve­zi da se po­ja­vi na ju­če­ra­šnjem pre­tre­su, jer je u pret­hod­noj ru­n­di da­la iskaz za pre­t­nje ko­je je, pre­ma nje­go­vim tvr­d­nja­ma, upu­ti­la Vra­nje­šu po­če­t­kom go­di­ne, Kar­leu­ša ma­k­si­mal­no izbe­ga­va su­sret sa svo­jim bi­v­šim lju­bav­ni­kom. Za­to ipak ne pro­pu­šta pri­li­ku da se su­di s me­di­ji­ma i po­na­ša ne­do­li­č­no. Pe­va­či­ci­na ne­r­vo­za je mo­žda i ra­zu­mlji­va s ob­zi­rom na to da ni­je zna­la da se Vra­nješ zbog oba­ve­za pre­ma klu­bu i va­žne uta­k­mi­ce ko­ju ima 12. ok­to­bra ne­će po­ja­vi­ti u Beo­gra­du, pa je po izla­sku iz zgra­de na­mr­šte­no po­ju­ri­la ka au­to­mo­bi­lu sa sred­njim pr­stom po­di­g­nu­tim uvis. Po­što ona vi­še ni­je u oba­ve­zi da se po­ja­vlju­je u ovom pro­ce­su, već će su­đe­nji­ma pri­su­stvo­va­ti njen prav­ni za­stu­p­nik, od su­sre­ta JK i Og­nje­na do da­ljeg ne­ma ni­šta.

foto: Nemanja Nikolić

Nestale jagodice

Ni njen sta­j­li­ng ni­je o stao ne­za­pa­žen. Je­le­na se ju­če za­ko­p­ča­la do gr­la za po­se­tu su­du, a ode­nu­la se u be­lu ko­m­bi­na­ci­ju - dže­m­per-ro­l­ku, du­gu su­k­nju i či­z­me. Ona je ima­la kra­t­ku ko­su, ali ono što je svi­ma upa­lo u oči je­ste nje­no li­ce. Ia­ko ga je pre­kri­la ve­li­kim, cr­nim nao­ča­ri­ma, Kar­leu­ša uži­vo ne izgle­da ni pri­ne­ti kao na fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je obja­vlju­je na svom In­sta­gram pro­fi­lu. Na­pra­sno su joj ne­sta­le ja­go­di­ce ko­je ina­če isti­če u Fo­to­šo­pu, a ima i po­d­bra­dak.

(Kurir.rs / N. MIJUŠKOVIĆ / Foto:Sonja Spasić)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...