Najnovije vesti

KARLEUŠA SMR­ŠA­LA PO­MO­ĆU PRE­PA­RA­TA IZ AMERIKE: Jelena da­la 12.000 evra za inje­k­ci­je za mr­ša­vlje­nje!
Foto: Damir Dervišagić

Ne ža­li pa­ra

KARLEUŠA SMR­ŠA­LA PO­MO­ĆU PRE­PA­RA­TA IZ AMERIKE: Jelena da­la 12.000 evra za inje­k­ci­je za mr­ša­vlje­nje!

Stars

Posle vi­še­go­di­šnjih mu­ka sa ki­la­žom, Je­le­na je ko­na­č­no uspe­la da smr­ša, i to vi­še od 20 ki­lo­gra­ma

Je­le­na Kar­leu­ša dra­sti­č­no je smr­ša­la i li­ni­ju do­ve­la do sa­vr­še­n­stva. Osim zdra­ve i pra­vi­l­ne is­hra­ne, za svoj izgled mo­že da za­hva­li i inje­k­ci­ja­ma ko­je je na­ru­či­la iz Ame­ri­ke, a za ko­je je da­la 12.000 evra.

foto: Damir Dervišagić

Na­kon vi­še­go­di­šnjih mu­ka sa ki­la­žom, Je­le­na je ko­na­č­no uspe­la da smr­ša, i to vi­še od 20 ki­lo­gra­ma. Ka­ko se u ne­ko­li­ko na­vra­ta hva­li­la, li­ni­ju je ste­sa­la za­hva­lju­ju­ći zdra­voj is­hra­ni i re­ži­mu ko­ji joj je pre­pi­sa­la nu­tri­cio­ni­sta. Ipak, ni­je sa­mo to po­mo­glo Je­le­ni u mr­ša­vlje­nju.

Bez nuspojava

Ona je pre ne­ko­li­ko me­se­ci po­ru­či­la pre­pa­rat, ta­č­ni­je ho­r­mo­n­ske inje­k­ci­je za sma­nji­va­nje ape­ti­ta, za ko­je stru­č­nja­ci go­vo­re da su na­j­bo­lji tre­t­man pro­tiv go­ja­znos­ti do sa­da. Ka­ko ka­žu, to je bo­lja op­ci­ja i od po­dve­zi­va­nja že­lu­ca zbog to­ga što ne­ma ni­ka­kvih ne­že­lje­nih efe­ka­ta.

- Je­le­na je vi­so­ka že­na, a ka­ko to obi­č­no ide sa go­di­na­ma, sve je sklo­ni­ja go­je­nju. To je bo­lj­ka ve­ći­ne že­na ka­da pre­đu tri­de­se­tu. Sa­da je ko­na­č­no uspe­la da smr­ša i već du­go odr­ža­va vi­t­ku li­ni­ju, uspe­va da ba­lan­si­ra i da sve dr­ži pod kon­tro­lom. Re­dov­no se in­fo­r­mi­še o svim no­vi­te­ti­ma i pre­pa­ra­ti­ma na­me­nje­nim odr­ža­va­nju vi­t­ke li­ni­je, a ka­da je ču­la za ove inje­k­ci­je, odu­še­vi­la se. Na­rav­no, pr­vo se ra­spi­ta­la kod stru­č­nja­ka da li je to šte­t­no, ka­kve su nu­spo­ja­ve i da li uo­p­šte sme to da ko­ri­sti, a ka­da su joj re­kli da je tre­t­man ko­ri­stan i be­zo­pa­san, na­ru­či­la ih je. U pi­ta­nju je ko­k­tel ho­r­mo­na ko­ji sma­nju­je ape­tit i sa­go­re­va ma­sti, po­bo­lj­ša­va spo­sob­nost te­la da isko­ri­sti še­ćer ap­so­r­bo­van iz hra­ne. Ubri­zga­va­nje ho­r­mo­na na ovaj na­čin do­la­zi bez ri­zi­ka od nu­spo­ja­va - pri­ča naš izvor bli­zak Je­le­ni i do­da­je da je ovaj proi­zvod pa­pre­no skup.

Esteta

- Upra­vo za­to što ne­ma ne­že­lje­nih dej­sta­va, ove inje­k­ci­je su ja­ko sku­pe. Sa­mo jed­na inje­k­ci­ja ko­šta tri hi­lja­de evra! Ipak, svi zna­mo da je Je­le­na este­ta i da joj je fi­zi­č­ki izgled ja­ko bi­tan, pa ni­je ža­li­la pa­ra. Od­mah je po­ru­či­la če­ti­ri inje­k­ci­je, i da­la je 12.000 evra. Na­rav­no, i do­k­to­ri su je upo­zo­ri­li i re­kli da ne sme da se opu­sti ka­da je is­hra­na u pi­ta­nju - ka­že izvor, dok ovo­ga pu­ta ni­smo uspe­li da do­bi­je­mo ko­men­tar.

Ve­či­ta bo­r­ba Popularne pe­va­či­ce mu­ku mu­če s linijom Ana tre­ni­ra i pa­zi na že­lu­dac, Ve­sna priz­na­la liposukciju

Je­le­na ni­je je­di­na pe­va­či­ca ko­ja je u pret­hod­noj go­di­ni dra­sti­č­no smr­ša­la. Još dra­sti­č­ni­ji pri­mer od nje je Ana Ni­ko­lić, ko­ja je izgu­bi­la vi­še od 50 ki­lo­gra­ma po­sle po­ro­đa­ja. Ka­ko tvr­di, pe­va­či­ca je pa­zi­la na is­hra­nu i re­dov­no tre­ni­ra­la, pi­la ču­do­tvor­ne ta­ble­te, ali upu­će­ni ka­žu da je ugra­di­la obruč u že­lu­dac.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Ima i pe­va­či­ca ko­je su priz­na­le da su hi­ru­r­škim pu­tem uklo­ni­le vi­šak ki­lo­gra­ma, po­put Ve­sne Zmi­ja­nac. Ipak, ona priz­na­je da bi li­po­li­zu, ukla­nja­nje sa­la sa sto­ma­ka, na­j­ra­di­je za­bo­ra­vi­la. - Bo­le­lo je stra­šno i ope­ra­ci­ja je tra­ja­la čak se­dam sa­ti. Da sam zna­la da je opo­ra­vak ta­ko te­žak, ni­kad ne bih oti­šla da ski­dam sa­lo sa sto­ma­ka i ra­di­je bih še­ta­la sa­l­či­će ne­go što bih po­no­vo išla pod nož - re­kla je Ve­sna, ko­ja i sa vi­škom ki­lo­gra­ma izgle­da odli­č­no.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs 

Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...