Najnovije vesti

PA­TRIK MU­RA­TO­GLU JASAN: Đo­ko­vić bi već sada bio bo­lji  od Federera
Foto: Profimedia

U me­tu

PA­TRIK MU­RA­TO­GLU JASAN: Đo­ko­vić bi već sada bio bo­lji od Federera

Tenis

Le­ge­n­dar­ni te­nis­ki tre­ner ube­đen je da bi Sr­bin bio na­j­bo­lji svih vre­me­na da ovih godina ni­je imao pro­ble­ma s povredom

Je­dan od na­j­po­zna­ti­jih te­nis­kih tre­ne­ra na sve­tu Pa­trik Mu­ra­to­glu izja­vio je da bi No­vak Đo­ko­vić osvo­jio na­j­vi­še gre­nd sle­mo­va u isto­ri­ji da ni­je imao po­vre­du ko­ja ga je od te­re­na odvo­ji­la sko­ro dve go­di­ne.

- Da No­vak ni­je bio po­vre­đen one dve go­di­ne ka­da je ne­stao iz te­ni­sa, ve­ro­vat­no bi bio igrač s na­j­vi­še gre­nd slem ti­tu­la. Mo­gu da za­mi­slim da on jed­nog da­na bu­de na­ju­spe­šni­ji u isto­ri­ji. Ipak, ka­da Ro­džer, Na­dal i No­le igra­ju na na­j­vi­šem ni­vou, Đo­ko­vić po­be­đu­je u na­j­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va. On ima tu men­tal­nu sna­gu i igra na­j­bo­lji te­nis kad se lo­mi re­zu­l­tat. Jed­nos­tav­no, ta­da je na­j­ja­či i ni­ko mu ni­šta ne mo­že - ka­zao je Mu­ra­to­glu.

foto: Profimedia

Te­nis­ki tre­ner isti­če da je­di­ni ko­ji mo­že da za­me­ni njih tro­ji­cu je­ste Ale­k­san­dar Zve­rev, ali da mo­ra dos­ta da pro­me­ni svo­ju igru, a da za osva­ja­nje ne­kog gre­nd sle­ma mo­ra da pro­me­ni svo­ju psi­hu.

Kurir.rs / M. N.

Foto: Profimedia

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...