Najnovije vesti

GRA­DO­NA­ČE­L­NIK BEOGRADA NAJAVIO: Bes­plat­ni sta­no­vi za de­cu bez roditelja!
Foto: Ana Paunković

Bri­ga o si­ro­či­ći­ma

GRA­DO­NA­ČE­L­NIK BEOGRADA NAJAVIO: Bes­plat­ni sta­no­vi za de­cu bez roditelja!

Beograd

Na­ža­lost, de­ša­va se da mla­di lju­di osta­nu bez oba ro­di­te­lja, a da pri­tom mo­ra­ju da bri­nu i o bra­ći i se­stra­ma, kao što je slu­čaj Ni­ko­le Pe­tro­vi­ća iz Ze­mu­na, ko­ji nas je sve po­tre­sao, a u Beo­gra­du ima oko 20 ova­kvih po­ro­di­ca, re­kao je Ra­do­ji­čić

De­ci i mla­di­ma ko­ji su osta­li bez ro­di­te­lja Grad Beo­grad će obez­be­di­ti stan opre­mljen po svim stan­da­r­di­ma, kao me­se­č­nu fi­nan­si­j­sku po­moć.

Ovo je ju­če na­ja­vio gra­do­na­če­l­nik Beo­gra­da Zo­ran Ra­do­ji­čić i obja­snio da je to pre­dvi­đe­no Pred­lo­gom iz­me­ne Odlu­ke o pra­vi­ma i uslu­ga­ma so­ci­jal­ne za­šti­te. Ovaj pred­log je ju­če usvo­ji­lo Gra­d­sko ve­će, a na­ći će se pred od­bor­ni­ci­ma Sku­p­šti­ne gra­da kra­jem me­se­ca.

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, po­sle usva­ja­nja ovih iz­me­na i do­pu­na, brat ili se­stra ko­ji preu­z­mu od­go­vor­nost i bri­gu o po­ro­di­ci na­kon smr­ti ro­di­te­lja do­bi­ja­će sva­kog me­se­ca 50 od­sto od pro­se­č­ne pla­te u glav­nom gra­du, dok će osta­la de­ca do­bi­ja­ti po 25 od­sto pro­se­č­ne za­ra­de.

- Gu­bi­tak ro­di­te­lja ve­li­ki je stres za sva­ku oso­bu, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko go­di­na ima. Na­ža­lost, de­ša­va se da mla­di lju­di osta­nu bez oba ro­di­te­lja, a da pri­tom mo­ra­ju da bri­nu i o bra­ći i se­stra­ma, kao što je slu­čaj Ni­ko­le Pe­tro­vi­ća iz Ze­mu­na, ko­ji nas je sve po­tre­sao, a u Beo­gra­du ima oko 20 ova­kvih po­ro­di­ca - re­kao je Ra­do­ji­čić.

Kurir.rs 

Foto: Ana Paunković

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...