Najnovije vesti

TRU­LI MOST ZATVOREN POSLE DOJAVE KURIRA: Na­kri­vlje­na dr­ve­na ćuprija u To­p­či­de­r­skom pa­r­ku nije u upotrebi
Foto: Jelena Spasić

opasnost Usred Beo­gra­da

TRU­LI MOST ZATVOREN POSLE DOJAVE KURIRA: Na­kri­vlje­na dr­ve­na ćuprija u To­p­či­de­r­skom pa­r­ku nije u upotrebi

Beograd

Po­sle si­l­nih po­zi­va Ku­ri­ra in­sti­tu­ci­ja­ma i pre­du­ze­ći­ma, prelaz za­tvo­ren­ kako
ne­ko ne bi ­stra­dao. Sa­da ga tre­ba i sa­ni­ra­ti, jer pe­ša­ci mo­ra­ju na kolovoz

Tru­li, na­kri­vlje­ni dr­ve­ni most na To­p­či­de­r­ki u To­p­či­de­r­skom pa­r­ku u Beo­gra­du za­tvo­ren je ju­če po­sle rea­go­va­nja Ku­ri­ra, ko­ji je za­po­čeo pi­sa­nje te­k­sta o to­me ko­li­ko je opa­san za pe­ša­ke.

foto: Jelena Spasić

Most je ve­za pre­ko re­ke za pe­ša­ke iz­me­đu dva de­la pa­r­ka, ali i iz­me­đu au­to­bu­skih sta­ja­li­šta ko­ja se na­la­ze na dve su­pro­t­ne stra­ne pa­r­ka, a ta­ko­đe je put do že­le­zni­č­ke sta­ni­ce „To­p­či­der“. Za­to pre­ko nje­ga pre­la­zi mno­go lju­di. Osim mos­ta, pos­to­je sa­mo ko­lo­vo­zi s dve stra­ne pa­r­ka, ko­ji ne­ma­ju tro­toa­re, što je ta­ko­đe ne­bez­bed­no.

Ka­ta­ri­na, ko­ju smo pre ne­ko­li­ko da­na sa dvo­je de­ce za­te­kli po­red mos­ta, ka­že da ovu­da če­sto pro­la­zi. - Već mi­ni­mum go­di­nu da­na je u veo­ma lo­šem sta­nju, na­g­nut, krckalo je ka­da se pre­la­zi­lo pre­ko nje­ga i od tada ga ne prelazimo, idemo okolo, putem. Ne pos­to­ji ni­ka­kvo upo­zo­re­nje da pre­ko mos­ta ne tre­ba da se ide - re­kla nam je Ka­ta­ri­na, či­je jed­no de­te je be­ba, pa sa ko­li­ci­ma mo­ra na ko­lo­voz.

foto: Jelena Spasić

Ia­ko smo ju­če okre­nu­li silne bro­je­va te­le­fo­na, i da­lje ni­smo na­či­sto či­ja je ovo na­dle­žnost. To­p­či­de­r­ski pa­rk je za­šti­će­no pri­rod­no do­bro, te smo zva­li Mi­ni­sta­r­stvo za­šti­te ži­vo­t­ne sre­di­ne, gde su nam re­kli da je na­dle­žno JKP „Ze­le­ni­lo Beo­grad“, jer je pa­rk za­šti­ćen re­še­njem Sku­p­šti­ne gra­da Beo­gra­da od 2015. U „Ze­le­ni­lu Beo­grad“ Ku­ri­ru su od­go­vo­ri­li da most ni­je u nji­ho­vom pro­gra­mu odr­ža­va­nja, te da pi­ta­mo „Beo­gra­dvo­de“. A ta­mo su nam re­kli da je To­p­či­de­r­ka vo­do­tok pr­vog re­da, te da ni­je nji­ho­va na­dle­žnos­ti. On­da smo po­zva­li Go­ra­na Pu­zo­vi­ća, di­re­k­to­ra „Sr­bi­ja­vo­da“, ko­ji nam je ka­zao da re­ke je­su nji­ho­va na­dle­žnost, ali ne i mos­to­vi.

foto: Jelena Spasić

Po­što je most na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Sa­v­ski ve­nac, do­la­zi­mo i do Ire­ne Vu­jo­vić, pred­sed­ni­ce op­šti­ne, ko­ja nam je ka­za­la da ni­je u nji­ho­voj na­dle­žnos­ti, ali je po­sle na­šeg raz­go­vo­ra most za­tvo­ren. - „Ze­le­ni­lo“, ko­je je na­dle­žno za pa­rk, rea­go­va­lo je od­mah na naš po­ziv i za­tvo­ri­lo most za upo­tre­bu. Po­na­vljam da most ni­je u na­dle­žnos­ti op­šti­ne Sa­v­ski ve­nac, ali u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa svi­ma ko­ji su na­dle­žni i za re­ku i za most po­ku­ša­će­mo da na­đe­mo re­še­nje. Že­li­mo da taj most bu­de sre­đen, na­j­pre zbog bez­bed­nos­ti su­gra­đa­na, a po­tom da bi i sam pa­rk bio još lep­ši - na­gla­si­la je Vu­jo­vi­će­va.

foto: Jelena Spasić

Kurir / J. S. SPASIĆ

Foto: Jelena SpasićPublish

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...