Najnovije vesti

NAUČITE I UZMITE OGROMNE PARE! KAKO POSTATI LOBISTA U SRBIJI: Prođeš obuku, a onda možeš da vrbuješ funkcionere, EVO KOJIM METODAMA!
Foto: Profimedia

VODIČ

NAUČITE I UZMITE OGROMNE PARE! KAKO POSTATI LOBISTA U SRBIJI: Prođeš obuku, a onda možeš da vrbuješ funkcionere, EVO KOJIM METODAMA!

Društvo

Kodeks ponašanja! Poslanici ili ministri moraju da saslušaju lobistu, ali od njega ne smeju da prime apsolutno nikakvu naknadu, propisuje zakon koji je juče stupio na snagu

Zakon o lobiranju, koji je usvojen prošlog novembra, juče je počeo da se primenjuje, tako da zainteresovani budući lobisti mogu da se prijavljuju za obuku Agenciji za borbu protiv korupcije.


Polaganje obuke je jedan od osnovnih uslova za sticanje statusa lobiste i upis u Registar lobista, nakon čega je otvoren legalan put za kontaktiranje i ubeđivanje državnih funkcionera da izmene ili donesu neki od državnih propisa.

KO MOŽE BITI LOBISTA


- fizičko lice koje je državljanin Srbije
- koje je potpuno poslovno sposobno
- koje ima visoku stručnu spremu
- nije krivično osuđivano
- nema zabranu obavljanja delatnosti
- koje je završilo obuku za lobiste
- koje je upisano u Registar lobista
- privredno društvo/udruženje koje je upisano u Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje
- neregistrovani lobista ako zastupa ili je zaposlen kod korisnika lobiranja

Naime, prema zakonu, lobiranje je aktivnost kojom se vrši uticaj na organe vlasti (lobirana lica) u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja. Lobirana lica tako mogu biti narodni poslanici, odbornici, ministri i drugi funkcioneri na republičkom i lokalnom nivou, uključujući direktore javnih preduzeća i drugih državnih institucija i organa.


Korisnik lobiranja može biti fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje i s kojim lobista sklapa ugovor o lobiranju. Ovaj ugovor pored cilja lobiranja mora da sadrži i iznos naknade za lobiranje. Sa druge strane, lobirano lice, to jest državni funkcioner dužan je da primi i sasluša lobistu koji mu se obrati, ali ne sme da primi apsolutno nikakvu naknadu. Naime, svi učesnici u postupku lobiranja moraju da poštuju Kodeks ponašanja, koji, između ostalog, nalaže da lobista na lobirano lice može da utiče isključivo pružajući dokaze, informacije i argumente u vezi sa svrhom lobiranja.


- Lobista u toku lobiranja ne sme da vrši nedozvoljen i neprimeren uticaj na lobirano lice, ne sme ni da nudi niti da daje lobiranom licu, a lobirano lice ne sme da zahteva niti da primi nikakvu materijalnu ili drugu korist - propisano je Kodeksom.

KAKO SE SPROVODI LOBIRANJE


- Lobiranje započinje obraćanjem lobiste lobiranom licu u pismenoj formi
- Uz dopis dostavlja i dokaz o upisu u Registar lobista, ugovor o lobiranju, kao i naziv zakona ili drugog propisa za koji obavlja lobiranje
- Lobiranje se može započeti tek nakon zaključenja ugovora o lobiranju
- Ugovor o lobiranju sadrži podatke o ugovornim stranama, predmet i cilj lobiranja, način i vreme trajanja lobiranja, visinu naknade za lobiranje, izjavu lobiste da će poštovati zakon i kodeks ponašanja lobista
- Lobista se ne može ugovorom obavezati na određeni ishod lobiranja

Takođe, lobirano lice ne sme da daje obećanja o ishodu lobiranja, a lobista ne sme da zahteva informacije o ishodu lobiranja.


Sve nadležnosti u vezi sa sprovođenjem Zakona o lobiranju - od obuke, izdavanja sertifikata, vođenja registra, preko izrade pravilnika, do kontrolisanja rada u praksi, kako lobista, tako i lobiranih lica ima Agencija za borbu protiv korupcije.

 

ČINJENICE
OBLASTI U PROGRAMU OBUKE ZA LOBISTE


1. Ustavno uređenje Republike Srbije
2. Lobiranje
3. Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju
4. Državna uprava i lokalna samouprava
5. Sukob interesa i borba protiv korupcije
6. Finansiranje političkih subjekata
7. Krivična dela i prekršaji
8. Zaštita podataka o ličnosti

Direktor ove agencije Dragan Sikimić očekuje da poslanici, ministri i drugi bez zadrške prijavljuju svoje kontakte s lobistima, a dužni su to da urade u roku od 15 dana.

 

- Radi jačanja integriteta donosioca opštih akata i poverenja građana u institucije, očekujem da će prijavljivati te kontakte, jer to pravi razliku između pokušaja ostvarivanja zakonitog interesa određene strane i korupcije kao krivičnog dela - poručio je Sikimić.
 

Registar lobista
JAVAN, ALI MALO OTKRIVA


Zakon nalaže da Registar lobista, koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije, bude javan, međutim, podaci koji se objavljuju obuhvataju samo ime i prezime lobiste, kao i redne brojeve i datum upisa ili brisanja lobiste iz Registra. Tako će podaci o tome ko i koliko plaća za lobiranje, za šta se lobira i ko je lobiran za javnost, po svemu sudeći, ostati tajna.

PRAVA I OBAVEZE LOBISTE

- Ima pravo da ga lobirano lice primi u blagovremenom roku i pruži mu podatke u vezi s predmetom lobiranja
- Ima pravo da bude blagovremeno obavešten o svim javnim raspravama u vezi s donošenjem propisa za koje obavlja lobiranje
- Lobista je dužan da Agenciji za borbu protiv korupcije dostavi godišnji izveštaj o radu
- Izveštaj o radu sadrži broj i datum rešenja o upisu u registar, podatke o korisniku lobiranja, podatke o lobiranim licima i predmet lobiranja


OBAVEZE LOBIRANOG LICA


- Dužno je da o prijemu dopisa od lobiste obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije u roku od 15 dana
- Organ vlasti je dužan da za svoje funkcionere vodi evidenciju o lobističkim kontaktima
- Za kršenje ovih obaveza agencija može protiv lobiranog lica pokrenuti disciplinski postupak, u skladu sa zakonom za sprečavanje korupcije

Kurir.rs/Sanja Đorđević Foto: Profimedia

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...