Najnovije vesti

TR­GO­V­CI SPRE­M­NI ZA NO­VA PRAVILA: Pa­pi­r­ne ke­se i ce­ge­ri ume­sto plastike
Foto: Shutterstock

Kraj

TR­GO­V­CI SPRE­M­NI ZA NO­VA PRAVILA: Pa­pi­r­ne ke­se i ce­ge­ri ume­sto plastike

Društvo

Bez bri­ge Od 1. ja­nua­ra na ka­sa­ma će bi­ti obezbeđene ade­kvat­ne za­me­ne za
plastične kese da po­tro­ša­či ne bi ku­plje­nu ro­bu tr­pa­li u džepove

Po­tro­ša­či ko­ji su se upla­ši­li da će od 1. ja­nua­ra 2020, kad u Beo­gra­du stu­pa na sna­gu za­bra­na upo­tre­be obi­č­nih pla­sti­č­nih ke­sa u pro­dav­ni­ca­ma, bi­ti pri­nu­đe­ni da po­mo­ran­dže i ja­bu­ke tr­pa­ju u dže­po­ve ne mo­ra­ju da stre­pe jer će tr­go­v­ci obez­be­di­ti ade­kvat­nu za­me­nu za obi­č­ne ke­se.

Nai­me, pre­ma Odlu­ci o uslo­vi­ma ko­ri­šće­nja ke­sa za ispo­ru­ku ro­be na me­stu pro­da­je ro­ba i uslu­ga, ko­ja je do­ne­ta 25. se­p­te­m­bra 2018, od 1. ja­nua­ra 2020. u Beo­gra­du u upo­tre­bi mo­gu bi­ti sa­mo bio­raz­gra­di­ve pla­sti­č­ne ke­se, pa­pi­r­ne ke­se i to­r­be za vi­še­krat­nu upo­tre­bu.

Dužnost prodavaca

- Tr­go­v­ci su du­žni da na ka­si u svim ma­lo­pro­da­j­nim obje­k­ti­ma, kao i u uslu­žnim i svim dru­gim de­lat­nos­ti­ma na te­ri­to­ri­ji Beo­gra­da, po­tro­ša­či­ma sta­ve na ra­spo­la­ga­nje bio­raz­gra­di­ve pla­sti­č­ne ke­se za vi­še­krat­nu upo­tre­bu, pa­pi­r­ne ke­se i to­r­be za vi­še­krat­nu upo­tre­bu ko­je su po­god­ne za re­ci­kla­žu, kao za­me­nu za la­ga­ne pla­sti­č­ne ke­se - ka­žu za Ku­rir u Se­kre­ta­ri­ja­tu za za­šti­tu ži­vo­t­ne sre­di­ne Beo­gra­da i do­da­ju da su proi­zvo­đa­či ke­sa ima­li vi­še od go­di­nu da­na da svo­je po­slo­va­nje pri­la­go­de ovim iz­me­na­ma.

Kon­tro­lu upo­tre­be pla­sti­č­nih ke­sa vr­ši­će op­štin­ske ko­mu­nal­ne in­spe­k­ci­je, a tr­go­v­ci tvr­de da su spre­m­ni za no­va pra­vi­la i da će po­tro­ša­či i sle­de­će go­di­ne ima­ti u šta da sta­ve ku­plje­nu ro­bu.

U ko­m­pa­ni­ji „De­lez Sr­bi­ja“ ka­žu da će u pro­dav­ni­ca­ma „Ma­k­si“, „Te­m­po“ i Šop end go“ u Beo­gra­du od 1. ja­nua­ra na­red­ne go­di­ne ku­p­ci­ma na ra­spo­la­ga­nju bi­ti vi­še­krat­ne bio­raz­gra­di­ve ke­se na­pra­vlje­ne od re­ci­kli­ra­ne pla­sti­ke, pa­pi­r­ne ke­se i ce­ge­ri.

Novine i u drugim mestima

- Pos­te­pe­no će ove no­vi­ne bi­ti uve­de­ne i u dru­gim gra­do­vi­ma ši­rom Sr­bi­je. U ci­lju da­ljeg sma­nje­nja upo­tre­be uku­p­ne ko­li­či­ne pla­sti­ke, to­kom 2020. ku­p­ci će do­dat­no ima­ti mo­gu­ć­nost da ko­ri­ste eko­lo­ške vre­ći­ce za vi­še­krat­nu upo­tre­bu na ode­lje­nju vo­ća i po­vr­ća, či­me će se do­dat­no do­pri­ne­ti za­šti­ti ži­vo­t­ne sre­di­ne - ka­žu u „De­le­zu Sr­bi­ja“.

I u ko­m­pa­ni­ji „Li­dl“ isti­ču da su obez­be­di­li al­te­r­na­ti­vu za pla­sti­č­ne ke­se u vi­du pa­pi­r­nih ke­sa, plat­ne­nih to­r­bi i tra­j­nog ce­ge­ra. - Sta­no­vi­šte ko­m­pa­ni­je „Li­dl Sr­bi­ja“ je­ste da je je­di­ni na­čin da se pos­tu­pa od­go­vor­no pre­ma pri­ro­di da se bi­lo ko­ji ce­ger, ke­sa ili to­r­ba ko­ri­ste vi­še pu­ta i, s tim u ve­zi, po­zi­va­mo po­tro­ša­če da u ku­po­vi­nu do­đu pri­pre­mlje­ni - re­če­no je Ku­ri­ru u „Li­dlu Sr­bi­ja“.  

Ža­r­ko Malinović

Po­tro­ša­či da no­se ce­ge­re u džepu

Ža­r­ko Ma­li­no­vić, se­kre­tar Udru­že­nja za tr­go­vi­nu u PKS, po­tvr­đu­je da su tr­go­v­ci spre­m­ni za pri­me­nu za­bra­ne upo­tre­be pla­sti­č­nih ke­sa: - Tr­go­v­ci su spre­m­ni za ovu me­ru i od sle­de­će go­di­ne će u pro­met sta­vlja­ti pa­pi­r­ne ke­se, a mo­gu ku­p­ci­ma da obez­be­de i to­r­be za ku­po­vi­nu bez na­k­na­de ili uz na­k­na­du. Onaj ko ne­ma ke­su, mo­ći će da uz­me pla­sti­č­nu bio­raz­gra­di­vu ili pa­pi­r­nu, jer će tr­go­v­ci za­vi­sno od vr­ste ro­be ko­ri­sti­ti jed­nu ili dru­gu.

Kurir / Sla­vi­ca Tomčić

Foto: Shutterstock

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...