Najnovije vesti

U SRBIJI PE­TO­RO IN­FI­CI­RA­NIH KORONAVI­RU­SOM: Sr­p­ki­nja iz Šva­j­ca­r­ske za­ra­zi­la tro­je u Beogra­du!
Foto: Shutterstock

Po­tvr­đe­no

U SRBIJI PE­TO­RO IN­FI­CI­RA­NIH KORONAVI­RU­SOM: Sr­p­ki­nja iz Šva­j­ca­r­ske za­ra­zi­la tro­je u Beogra­du!

Društvo

Do­ne­la vi­rus: Kod dve de­vo­j­ke ko­je ra­de u po­slov­noj zgra­di u Knez Mi­hai­lo­voj i jed­nog mu­ška­r­ca ju­če po­tvr­đen ko­vid-19, a do­bi­li su ga od že­ne ko­ja je po­če­t­kom mar­ta bo­ra­vi­la u Srbiji

U Sr­bi­ji je pe­to­ro za­ra­že­no ko­ro­na­vi­ru­som do ju­če u 18 sa­ti, a čak tro­je njih je in­fi­ci­ra­la ista že­na, sa­zna­je ne­zva­ni­č­no Ku­rir, Sr­p­ki­nja iz Šva­j­ca­r­ske ko­ja je po­če­t­kom mar­ta bo­ra­vi­la u na­šoj ze­mlji!

- U Sr­bi­ji je do 18 ča­so­va 10. mar­ta 2020. re­gi­stro­va­no uku­p­no pet po­tvr­đe­nih slu­ča­je­va ko­vi­da-19. Do 18 ča­so­va 10. mar­ta 2020. u na­cio­nal­noj re­fe­ren­t­noj la­bo­ra­to­ri­ji In­sti­tu­ta „To­r­lak“ te­sti­ra­no je uku­p­no 117 oso­ba ko­je su ispu­nja­va­le kri­te­ri­ju­me de­fi­ni­ci­je slu­ča­ja - sao­p­šti­lo je si­noć Mi­ni­sta­r­stvo zdra­vlja.

Međunarodna saradnja

Sva tri ju­če po­tvr­đe­na slu­ča­ja - dve de­vo­j­ke i je­dan mu­ška­rac - ima­ju ve­ze sa že­nom sr­p­skog po­re­kla iz Šva­j­ca­r­ske, ko­ja je bo­ra­vi­la u Sr­bi­ji po­če­t­kom mar­ta i za­ra­zi­la ih. Sve tro­je su iz Beo­gra­da.

Na­j­pre je ju­če uju­tru ne­zva­ni­č­no po­tvr­đe­na in­fo­r­ma­ci­ja da je dve de­vo­j­ke tri­de­se­tih go­di­na, obe za­po­sle­ne u po­slov­noj zgra­di u Knez Mi­hai­lo­voj u Beo­gra­du, za­ra­zi­la po­me­nu­ta Sr­p­ki­nja. A to je ot­kri­ve­no po­sred­stvom me­đu­na­rod­ne sa­ra­d­nje. - Že­na ko­ja ži­vi i ra­di u Šva­j­ca­r­skoj po­če­t­kom mar­ta do­pu­to­va­la je u Sr­bi­ju zbog jed­nog se­mi­na­ra gde se srela sa dve devojke iz Beograda. Ko­ro­na joj je ot­kri­ve­na u Šva­j­ca­r­skoj, a po­tom su šva­j­ca­r­ske zdra­v­stve­ne vla­sti tra­si­ra­le nje­ne kon­ta­k­te i ta­ko se me­đu­na­rod­nim ka­na­li­ma do­šlo do za­ra­že­nih de­vo­ja­ka iz Beo­gra­da - re­kao je izvor Ku­ri­ra.

Po­tom je ju­če u 18 sa­ti sao­p­šte­no da je po­tvr­đen još je­dan slu­čaj, pe­ti u Sr­bi­ji. Reč je o mu­ška­r­cu iz Beo­gra­da, ka­ko ne­zva­ni­č­no sa­zna­je­mo, ko­ji je ta­ko­đe bio u kon­ta­k­tu sa že­nom iz Šva­j­ca­r­ske. Obe de­vo­j­ke i mu­ška­rac sme­šte­ni su na Kli­ni­ku za in­fe­k­ti­v­ne i tro­p­ske bo­le­sti KCS u Beo­gra­du.

Pod­se­ti­mo, pr­vi pr­vi slu­čaj ko­ro­ne po­tvr­đen je 6. mar­ta kod I. Đ. (43) iz Ba­č­ke To­po­le, za ko­ga se pre­t­pos­ta­vlja da se za­ra­zio u Ita­li­ji, a na­la­zi se u KC Vo­j­vo­di­na i sta­nje mu je sta­bi­l­no, ka­ko je ju­če sao­p­šte­no. Dru­gi slu­čaj po­tvr­đen je 9. mar­ta kod ki­ne­skog dr­ža­vlja­ni­na, ko­ji ži­vi u Beo­gra­du.

Nisu životno ugroženi

Di­re­k­tor In­fe­k­ti­v­ne kli­ni­ke Go­ran Ste­va­no­vić re­kao je ra­ni­je ju­če da tri za­ra­že­na pa­ci­jen­ta ko­ja su tu sme­šte­na (mi­sle­ći na Ki­ne­za i dve de­vo­j­ke) ni­su ži­vo­t­no ugro­že­ni i do­brog su op­šteg sta­nja: - Po­ka­zu­ju kli­ni­č­ke zna­ke ume­re­no te­ške fo­r­me ko­ro­na­vi­ru­sne bo­le­sti. Ima­ju po­če­t­ne zna­ke za­pa­lje­n­skih pro­me­na na plu­ći­ma, što je uo­bi­ča­je­no za ovu fo­r­mu bo­le­sti. Ni­su u je­di­ni­ci in­ten­zi­v­ne ne­ge, već na ode­lje­nju op­šteg ti­pa, ali u si­ste­mu stro­ge izo­la­ci­je.

ŠOK KU­RIR U „ER­PO­RT SI­TI­JU“ NA NO­VOM BEO­GRA­DU, GDE RA­DI ZA­RA­ŽE­NI KINEZ

SAD SVI BE­ŽE OD NAS KO DA SMO GU­BA­VI!

Ki­ne­ski dr­ža­vlja­nin, ko­ji je dru­gi po­tvr­đe­ni slu­čaj, ži­vi u Beo­gra­du, a ra­di u jed­noj ki­ne­skoj ko­m­pa­ni­ji mo­bi­l­ne te­le­fo­ni­je u „Er­po­rt si­ti­ju“. On je pre ne­ko­li­ko ne­de­lja bio u Ki­ni, gde se na­j­ve­ro­vat­ni­je za­ra­zio. Ubr­zo po po­vra­t­ku u Sr­bi­ju imao je bla­ge res­pi­ra­tor­ne pro­ble­me, a ka­da mu je dru­gi put sko­či­la te­m­pe­ra­tu­ra, ja­vio se le­ka­ru. Pre ne­go što je sa­znao da ja za­ra­žen, on je tri da­na do­la­zio na po­sao, a zgra­da u ko­joj je ra­dio na No­vom Beo­gra­du ju­če je de­zi­n­fi­ko­va­na. Ne­ko­li­ci­na za­po­sle­nih ko­je su re­po­r­te­ri Ku­ri­ra ju­če sre­li ispred zgra­de, a ko­ji su že­le­li da osta­nu ano­ni­m­ni, bi­li su u šo­ku. - Ra­d­ni­ci fi­r­me u ko­joj ra­di taj mla­di Ki­nez, a ko­ja ov­de zau­zi­ma dva spra­ta, od­mah su vra­će­ni sa ula­za i ra­di­će od ku­će. I dru­ge fi­r­me iz ove zgra­de jed­na po jed­na sla­le su za­po­sle­ne ku­ći - re­kao je je­dan, dok je dru­gi do­dao da ve­ći­na ra­d­ni­ka „ne mo­že da do­đe se­bi od šo­ka“: - Ne­ki su za­bri­nu­ti da se ni­su za­ra­zi­li, dok me­ne ne­r­vi­ra fr­ka ko­ja se di­gla. Za­po­sle­ni jed­ni dru­ge gle­da­ju ispod oka! Svi be­že od nas kao da smo gu­ba­vi ili kao da ima­mo va­rio­lu ve­ru!

Ia­ko ne­ma­ju virus

CRNA GORA ZBOG KO­RO­NE ZA­BRA­NJU­JE LI­TI­JE

Ia­ko ko­ro­na­vi­rus još ni­je za­be­le­žen u Cr­noj Go­ri, zbog po­go­r­ša­ne epi­de­mio­lo­ške si­tua­ci­je u sve­tu In­sti­tut za jav­no zdra­vlje je pred­lo­žio, a Mi­ni­sta­r­stvo zdra­vlja do­ne­lo na­red­be i pre­po­ru­ke ko­je se od­no­se na pu­to­va­nja u kri­ti­č­na po­dru­č­ja i jav­na oku­plja­nja kao što su spo­r­t­ski do­ga­đa­ji, ali i li­ti­je. Na pi­ta­nje da li je ne­ko od če­l­ni­ka zdra­v­stve­nih in­sti­tu­ci­ja kon­ta­k­ti­rao sa Mi­tro­po­li­jom cr­no­go­r­sko-pri­mo­r­skom u ve­zi sa oku­plja­nji­ma na li­ti­ja­ma, mi­ni­star Ke­nan Hra­po­vić od­go­vo­rio je da je pre­po­ru­ka ja­sna, te da je po­tre­b­no izbe­ga­va­ti ma­sov­na oku­plja­nja.

Kurir.rs/ Jelena Pronić  Foto: Shutterstock

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...