Najnovije vesti

KINA NAM ŠALJE LEKARE, MASKE I RESPIRATORE! Predsednik Si pisao Vučiću: Naše prijateljstvo je još čvršće!
Foto: Zorana Jevtic, EPA / LUKAS BARTH

čvrsto uz srbiju

KINA NAM ŠALJE LEKARE, MASKE I RESPIRATORE! Predsednik Si pisao Vučiću: Naše prijateljstvo je još čvršće!

Društvo

Podrška: Kineska strana čvrsto podržava napore srpske strane za borbu protiv ovog virusa i pružaće vašoj zemlji materijalnu pomoć, uključujući zaštitne materijale i opremu, naveo je Si u pismu Vučiću

Ki­na je među prvim državama koja je pritekla Srbiji u pomoć ša­lju­ći nam svo­je stru­č­nja­ke, ali i opre­mu.

Avion „Er Sr­bi­je“ ju­če je već po­le­teo iz Beo­gra­da za Ša­n­gaj, oda­kle tre­ba da do­ne­se me­di­cin­sku po­moć za na­šu ze­mlju.

foto: Xinhua/Yin Bogu

- Za­jed­no le­ti­mo, za­jed­no stva­ra­mo no­ve uspo­me­ne, a sa­da će­mo za­jed­no i po­be­di­ti - po­ru­ka je ti­ma „Er Sr­bi­je“ ko­ji je oti­šao avio­nom po po­moć.

Stižu stručnjaci

Ovo je sa­mo pr­vi kon­ti­n­gent ki­ne­ske po­mo­ći Sr­bi­ji, a sa­dr­ža­će te­sto­ve za ko­ro­na­vi­rus, za­šti­t­nu i me­di­cin­sku opre­mu, kao osta­le neo­p­hod­ne stva­ri u bo­r­bi pro­tiv za­ra­ze ko­ja se br­zo ši­ri. Ipak, ve­ro­vat­no na­j­va­žni­ja po­moć Ki­ne tre­ba­lo bi da sti­g­ne to­kom vi­ke­n­da, ka­da će u Sr­bi­ju do­ći tim od še­st ki­ne­skih stru­č­nja­ka ko­ji su se pret­hod­nih ne­de­lja u svo­joj ze­mlji bo­ri­li pro­tiv opa­snog vi­ru­sa. O tome je u pismu predsedniku Srbije juče govorio i šef Kine Si Đinping.

Odgovornost

On je, u ime vla­de Ki­ne i ki­ne­skog na­ro­da, pre­neo Vučiću iskre­no sao­se­ća­nje uz že­lju da se obo­le­li br­zo opo­ra­ve, a epi­de­mi­ja bu­de pod kon­tro­lom.

- Ki­na i Sr­bi­ja su sveo­bu­hvat­ni stra­te­ški par­t­ne­ri. Če­li­č­no pri­ja­te­lj­stvo iz­me­đu dve­ju ze­ma­lja i dva­ju na­ro­da pos­ta­je još čvr­šće ka­ko vre­me pro­la­zi. Go­spo­di­ne pred­sed­ni­če, vi, va­ša vla­da i na­rod pru­ža­li ste ki­ne­skoj stra­ni sna­žnu po­dr­šku dok se ki­ne­ski na­rod bo­rio u je­ku epi­de­mi­je i na to­me du­bo­ko za­hva­lju­jem. U po­sled­nje vre­me epi­de­mi­ja izbi­ja u vi­še me­sta sa vi­še izvo­ra, a mno­go ze­ma­lja se suo­ča­va s po­ve­ća­nim ri­zi­kom po kon­tro­lu i spre­ča­va­nje ši­re­nja ko­vi­da-19. Vi i va­ša vla­da ste pre­du­ze­li niz ak­ti­v­nih me­ra pro­tiv epi­de­mi­je, što uka­zu­je na va­šu od­go­vor­nost i pre­da­nost - na­veo je Si i do­dao:

Borba protiv epidemije

- Ki­ne­ska stra­na čvr­sto po­dr­ža­va na­po­re sr­p­ske stra­ne za bo­r­bu pro­tiv ovog vi­ru­sa i pru­ža­će va­šoj ze­mlji ma­te­ri­jal­nu po­moć, uklju­ču­ju­ći za­šti­t­ne ma­te­ri­ja­le i me­di­cin­sku opre­mu, i obez­be­đi­va­ti po­dr­šku u na­ba­v­ci neo­p­hod­ne ro­be u Ki­ni. Mi će­mo po­sla­ti i tim me­di­cin­skih stru­č­nja­ka u Sr­bi­ju da bi­smo vam pru­ži­li po­moć u ana­li­zi­ra­nju si­tua­ci­je i po­de­li­li isku­stvo o kon­tro­li i spre­ča­va­nju ši­re­nja vi­ru­sa i le­če­nju obo­le­lih, ka­ko bi se po­di­gao efe­kat su­zbi­ja­nja epi­de­mi­je u Sr­bi­ji ra­di za­šti­te zdra­vlja i bla­gos­ta­nja na­ro­da.

foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Si je za­klju­čio da je uve­ren da će Sr­bi­ja si­gu­r­no u kra­t­kom ro­ku pre­bro­di­ti te­ško­će i po­be­di­ti ovu epi­de­mi­ju:

- Pri­da­jem ve­li­ki zna­čaj ra­zvo­ju od­no­sa iz­me­đu Ki­ne i Sr­bi­je. Ve­ru­jem da će na­še tra­di­cio­nal­no pri­ja­te­lj­stvo, ko­je se po­zna­je u ne­vo­lji, bi­ti uko­re­nje­no u sr­ci­ma na­ro­da u to­ku za­jed­ni­č­ke bo­r­be pro­tiv epi­de­mi­je, a na­še sveo­bu­hvat­no stra­te­ško par­t­ne­r­stvo pro­du­blje­no i po­di­g­nu­to na još vi­ši ni­vo.

Vu­či­će­va po­ru­ka građanima MO­LIM ZA DISCIPLINU

Vu­čić je ju­če za­mo­lio gra­đa­ne za di­sci­pli­nu i da se pri­dr­ža­va­ju pre­po­ru­če­nih pre­ven­ti­v­nih me­ra ra­di za­šti­te od za­ra­ze ko­ro­na­vi­ru­som.

- Mo­lim sve za di­sci­pli­nu #osta­ni­ko­d­ku­ce - na­pi­sao je Vu­čić na In­sta­gra­mu. Po­ru­ku je ilu­stro­vao fo­to­gra­fi­jom na ko­joj su ispi­sa­ne pre­po­ru­ke pre­ven­ti­v­nih me­ra u za­šti­ti od za­ra­ze ko­ro­na­vi­ru­som: Izbe­ga­va­j­te bi­lo ka­kav fi­zi­č­ki kon­ta­kt bez ru­ko­va­nja i za­gr­lja­ja; Ne otva­ra­j­te vra­ta go­lom ru­kom; Izbe­ga­va­j­te do­di­ri­va­nje li­ca; Če­sto pe­ri­te ru­ke vo­dom i sa­pu­nom; Pro­ve­tra­va­j­te ku­ću; De­zi­n­fi­ku­j­te kva­ke i vra­ta; Izbe­ga­va­j­te pu­še­nje ci­ga­re­ta, ele­k­tro­n­skih ci­ga­re­ta, na­r­gi­la i lu­la; Izbe­ga­va­j­te da je­de­te iz po­su­de ko­ju de­li­te s dru­gi­ma; Izbe­ga­va­j­te da de­li­te hra­nu s dru­gim dok je­de­te.

Hu­ma­nost ču­ve­nog fudbalera STAN­KO­VIĆ DO­NI­RAO RESPIRATORE

Tre­ner Cr­ve­ne zve­zde De­jan Stan­ko­vić sa svo­jim po­slov­nim par­t­ne­rom Dra­ga­nom Ru­va­r­cem do­ni­rao je res­pi­ra­to­re i me­di­cin­sku opre­mu za Sr­bi­ju.

foto: Ana Paunković

- Du­žnost sva­kog od nas ko mo­že da po­mo­g­ne u ova­ko te­škom tre­nu­t­ku je­ste da to i ura­di za one ko­ji­ma je to na­j­po­tre­b­ni­je. Ni­je bi­t­no ko­li­ko, sva­ki do­pri­nos je je­dan ži­vot vi­še spa­sen - ka­že naš slav­ni fu­d­ba­ler i tre­ner Cr­ve­ne zve­zde. Stan­ko­vić do­da­je da je ovo sa­mo po­če­tak ak­ci­je lju­di do­bre vo­lje i da se oče­ku­ju no­ve do­na­ci­je onih ko­ji mo­gu da po­mo­g­nu. On će ih li­č­no po­zva­ti, kao u vre­me po­pla­va.

Evropski komesar za trgovinu BEZ IZVOZA OPREME ZA BALKAN

EU je juče jednim gestom pokazala da baš i ne ma­ri za Sr­bi­ju. Naime, evro­p­ski ko­me­sar za tr­go­vi­nu Fil Ho­gan je obja­vio da su po­je­di­ne ze­mlje EU izu­ze­te od za­bra­ne uvo­za li­č­nih za­šti­t­nih sred­sta­va i me­di­cin­ske opre­me.

Ka­ko je na­pi­sao na svom Tvi­te­ru, ma­ske, res­pi­ra­to­ri i osta­la me­di­cin­ska sred­stva mo­ći će da se izvo­ze u No­r­ve­šku, Island, Šva­j­ca­r­sku i Li­h­te­n­šta­jn. Time je praktično Zapadni Balkan ostao na cedilu.

RAZ­GO­VA­RA­LI VU­ČIĆ I BORELJ EU ČI­NI SVE DA PO­MO­G­NE SRBIJI

Vu­čić je ju­če raz­go­va­rao te­le­fo­nom s vi­so­kim pred­stav­ni­kom EU za spo­lj­ne po­slo­ve i bez­bed­no­snu po­li­ti­ku Đu­ze­pom Bo­re­ljom, pre sve­ga o me­ra­ma ko­je se pre­du­zi­ma­ju s ci­ljem su­zbi­ja­nja ši­re­nja ko­ro­na­vi­ru­sa i za­ra­zne bo­le­sti ko­vid-19. Bo­re­lj je re­kao da EU či­ni sve da po­mo­g­ne Sr­bi­ji, po­se­b­no u na­ba­v­ci me­di­cin­ske opre­me. On je oba­ve­stio sr­p­skog pred­sed­ni­ka da evro­p­ske in­sti­tu­ci­je pri­pre­ma­ju mo­gu­ć­nost da i ze­mlje u pro­ce­su pri­stu­p­nih pre­go­vo­ra sa EU ima­ju pri­stup sred­stvi­ma iz fo­n­da so­li­dar­nos­ti EU, ko­ja su sa­da na ra­spo­la­ga­nju i u slu­ča­ju kriz­nih si­tua­ci­ja u obla­sti jav­nog zdra­vlja, a ne sa­mo pri­rod­nih ne­po­go­da, kao što je bio slu­čaj ra­ni­je. Vu­čić je po­zdra­vio odlu­ku Evro­p­ske ko­mi­si­je da fo­r­mi­ra hi­t­ne za­li­he me­di­cin­ske opre­me i ma­te­ri­ja­la u vred­nos­ti od 50 mi­lio­na evra, ko­je će, kroz Me­ha­ni­zam ci­vi­l­ne za­šti­te, bi­ti dos­tu­p­ne i Sr­bi­ji. Ta­ko­đe, Vu­čić je re­kao da se Sr­bi­ja na­da da ima isti tre­t­man kao ze­mlje čla­ni­ce i pri­stup ra­zli­či­tim fo­n­do­vi­ma EU, ko­ji bi po­mo­gli opo­ra­v­ku sr­p­ske pri­vre­de.

Vu­čić i Bo­relj su raz­go­va­ra­li i o re­gio­nal­noj si­tua­ci­ji i od­no­si­ma Beo­gra­da i Pri­šti­ne.

Zna­ča­j­na pomoć OD NO­R­VE­ŠKE PET MI­LIO­NA EVRA

foto: TANJUG / DIMITRIJE GOLL

Pred­sed­nik Ale­k­san­dar Vu­čić sa­stao se sa am­ba­sa­do­rom Kra­lje­vi­ne No­r­ve­ške Je­r­nom Eu­ge­nom Je­l­sta­dom. No­r­ve­ška je Sr­bi­ji do­ni­ra­la pet mi­lio­na evra kao hi­t­nu po­moć Sr­bi­ji u bo­r­bi pro­tiv ko­vi­da-19. Šef sr­p­ske dr­ža­ve za­hva­lio se na ogro­m­noj po­mo­ći:

- Hva­la na ogro­m­noj po­mo­ći. Hva­la što ste po­ka­za­li ne sa­mo si­m­pa­ti­je ne­go i stvar­no pri­ja­te­lj­stvo u te­škim vre­me­ni­ma.

Fa­bri­ci i Joksimovićeva UNIJA IZDVOJILA 7,5 MI­LIO­NA €

Evro­p­ska uni­ja hi­t­no je juče odo­bri­la Sr­bi­ji 7,5 mi­lio­na evra bes­po­vrat­nih sred­sta­va za bo­r­bu pro­tiv epi­de­mi­je ko­ro­na­vi­ru­sa. Spo­ra­zum o po­mo­ći u Vla­di Sr­bi­je pot­pi­sa­li su šef De­le­ga­ci­je EU u Sr­bi­ji Sem Fa­bri­ci i mi­ni­sta­r­ka za evro­p­ske in­te­gra­ci­je Ja­dran­ka Jo­k­si­mo­vić.

- Kad god nas Sr­bi­ja po­zo­ve, mi smo tu. Sa­mo da na­po­me­nem da, ka­da je u ja­nua­ru i fe­brua­ru po­če­la kri­za u Ki­ni, EU je po­sla­la 60 to­na me­di­cin­ske opre­me. Ovaj vi­rus ne zna za gra­ni­ce i za­to mo­ra­mo da po­ka­že­mo so­li­dar­nost jed­ni pre­ma dru­gi­ma - na­po­mi­nje Fa­bri­ci.

Jo­k­si­mo­vi­će­va je ka­za­la da je Sr­bi­ja od pr­vog da­na u kon­ta­k­tu sa EU.

- Pr­va dva mi­lio­na od 7,5 mi­lio­na evra bes­po­vrat­ne po­mo­ći od EU po­tro­ši­će­mo na pre­voz me­di­cin­ske opre­me iz Ki­ne i In­di­je - ka­za­la je ona.

(Kurir.rs / Foto:Zorana Jevtic, EPA / LUKAS BARTH)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...