Najnovije vesti

SRPSKI RO­ŠTI­LJ I DUNJEVAČA ZA RU­SE U DO­BA KO­RO­NE: Za Piroćanca ugostitelja iz Moskve nema zabrane rada
Hranu dostavljaju kupcima...Srđan Tošić, Foto: Privatna Arhiva

potražnja

SRPSKI RO­ŠTI­LJ I DUNJEVAČA ZA RU­SE U DO­BA KO­RO­NE: Za Piroćanca ugostitelja iz Moskve nema zabrane rada

Društvo

Ia­ko je u Ru­si­ji ko­ro­na­vi­ru­som za­ra­že­no na­j­ma­nje 135.000 lju­di, Ru­si ni­su upla­še­ni i ne pa­ni­če, ali su di­sci­pli­no­va­ni i ni­ko­me ne pa­da na pa­met da pre­kr­ši ne­ku me­ru. I da­lje na­ru­ču­ju le­sko­va­č­ki ro­šti­lj, je­la ispod sa­ča i du­nje­va­ču, ka­že za Ku­rir iz Mo­skve Sr­đan To­šić (49), ina­če ro­đe­ni Pi­ro­ća­nac.

foto: Privatna Arhiva

To­šić, ko­ji već 15 go­di­na ži­vi i ra­di u Ru­si­ji, vla­snik je re­sto­ra­na „Su­bo­ti­ca“ u Mo­skvi. - Ov­de sa­mo ra­de re­sto­ra­ni za dos­ta­vu hra­ne. Ne­ma pa­ni­ke, lju­di no­se za­šti­t­ne ma­ske i ru­ka­vi­ce, mo­gu da se kre­ću 300 m od ku­će ka­ko bi išli u na­ba­v­ku ili do apo­te­ke. Odla­zak na po­sao mo­guć je sa­mo uz po­se­b­nu do­zvo­lu, ko­ju i ja po­se­du­jem - re­kao je To­šić i do­dao da je po­sao u re­sto­ra­nu išao odli­č­no od 2014, kad je otvo­ren, sve do po­če­t­ka ove kri­ze: - Hra­nu dos­ta­vlja­mo ku­p­ci­ma pre­ko „Jan­de­k­sa“, dne­v­no ima­mo 15-25 po­ru­džbi­na. Ru­si­ma je omi­lje­na te­le­ti­na ispod sa­ča, ali i le­sko­va­č­ki ro­šti­lj, a od ra­ki­ja im je du­nja na pr­vom me­stu.

Od 28 za­po­sle­nih, 90 od­sto njih su iz Sr­bi­je, ro­dom iz Pi­ro­ta, Ča­č­ka, Lo­zni­ce, Po­že­ge, Sa­ra­je­va, Beo­gra­da i Pa­n­če­va. - Si­tua­ci­ja je te­ška, ali mi Sr­bi smo ja­ki, sva­šta smo pro­šli, izdr­ža­će­mo i ovaj vi­rus - na­veo je To­šić.

Kurir.rs/ M. B.  Foto: Privatna arhiva

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...