Najnovije vesti

DRAMA U AFRICI: Ivica Dačić pojeo kozji gulaš pa se otrovao! Završio na infuziji!
Foto: Dragana Udovičić

Šo­kan­t­no: Še­fu sr­p­ske di­plo­ma­ti­je pozlilo

DRAMA U AFRICI: Ivica Dačić pojeo kozji gulaš pa se otrovao! Završio na infuziji!

Politika

Lideru SPS Ivici Dačiću je tokom službenog puta u jednu zemlju Crnog kontinenta pozlilo, pa je morao da potraži pomoć lekara, koji su ga priključili na infuziju

Šef sr­p­ske di­plo­ma­ti­je Ivi­ca Da­čić je to­kom afri­č­ke di­plo­mat­ske tu­re do­ži­veo pra­vu dra­mu ka­da mu je po­zli­lo na­j­ve­ro­vat­ni­je zbog lo­kal­nog spe­ci­ja­li­te­ta ko­ji je pro­bao, sa­zna­je Ku­rir! Mi­ni­stru Da­či­ću je, ka­ko sa­zna­je­mo, bi­lo lo­še od ko­zjeg gu­la­ša, što je spe­ci­ja­li­tet u Bu­r­ki­ni Fa­so, ali ka­da je pri­mio in­fu­zi­ju, nje­go­vo sta­nje se po­bo­lj­ša­lo.

Izvor Ku­ri­ra ot­kri­va da, ia­ko je Da­čić do­brog op­šteg zdra­v­stve­nog sta­nja, ova­kve si­tua­ci­je ni­su pri­jat­ne, na­ro­či­to ako se na­la­zi­te u ne­pri­stu­pa­č­nim i eg­zo­ti­č­nim ze­mlja­ma.  

Egzotična mesta

- On če­sto pu­tu­je po afri­č­kim ze­mlja­ma jer je to deo stra­te­gi­je za sma­nje­nje bro­ja ze­ma­lja ko­je su priz­na­le Ko­so­vo. Ve­ro­vat­no mu je opao imu­ni­tet, ne­dav­no je imao jak vi­rus, čak je dva da­na pro­veo kod ku­će. Na ova­kvim pu­to­va­nji­ma vo­di se ra­ču­na i šta se je­de, ali pro­me­na kli­me, vre­me­n­ska ra­zli­ka, pa i vo­da mo­gu da iza­zo­vu po­vra­ća­nje i di­ja­re­ju. Do­bro je da je po­sle br­ze in­te­r­ve­n­ci­je le­ka­ra mi­ni­stru bi­lo znat­no bo­lje - ot­kri­va izvor Ku­ri­ra. I sam Da­čić je pra­k­ti­č­no za Ku­rir po­tvr­dio na­ša sa­zna­nja.

foto: Dragana Udovičić

- Bio sam isc­r­pljen. Oči­gled­no sam po­jeo ne­što na šta mi or­ga­ni­zam ni­je na­vi­kao. Ne znam od če­ga, mo­žda od hra­ne ili ko zna če­ga. Jeo sam što i svi dru­gi iz de­le­ga­ci­je, ali... Afri­č­ka kli­ma je dru­ga­či­ja. Ne­ka­da or­ga­ni­zam u tim eg­zo­ti­č­nim ze­mlja­ma odrea­gu­je bu­r­ni­je, pa ne zna­te da li je zbog pro­me­ne kli­me ili ne­kih ja­kih za­či­na. Sa­da ni­je stra­šno, ali, iskre­no, ni­je mi bi­lo sve­jed­no. Hva­la što se in­te­re­su­je­te. Ta­č­no je da sam ne­ko­li­ko sa­ti bio pot­pu­no isc­r­pljen, ali ka­da sam pri­mio in­fu­zi­ju, bi­lo mi je bo­lje - re­kao je Da­čić i do­dao:

Naporan tempo

- Tru­dim se da zbog na­por­nog te­m­pa svoj or­ga­ni­zam oja­čam vi­ta­mi­ni­ma. A što se ti­če hra­ne, vo­dim ra­ču­na jer imam po­vi­šen še­ćer.

- Sa­da sam kao nov i spre­man sam za sva isku­še­nja ko­ja su pred na­ma kao dr­ža­vi.

Ina­če, mi­ni­star di­plo­ma­ti­je po­se­ću­je ze­mlje afri­č­kog kon­ti­nen­ta kao deo na­še stra­te­gi­je o po­vla­če­nju priz­na­nja ne­za­vi­snos­ti Ko­so­va i Me­to­hi­je.

S. Ma­li­šić - S. Đurić

Efekat SURINAM I GVINEJA BISAO POVUKLI PRIZNAJE

Priz­na­nje Ko­so­va u 2017. su po­sle sr­p­ske di­plo­mat­ske ak­ti­v­nos­ti po­vu­kli Su­ri­nam i Gvi­ne­ja Bi­sao. Zva­ni­č­ni­ci Ko­so­va tvr­de da je Ko­so­vo kao ne­za­vi­snu dr­ža­vu priz­na­lo 114 ze­ma­lja. Da­čić tvr­di da je ta bro­j­ka - 114 „ša­re­na la­ža“ i da će broj ze­ma­lja ko­je su priz­na­le KiM bi­ti ma­nji od 100. - Pri­šti­na je ažu­ri­ra­la spi­sak ze­ma­lja ko­je su priz­na­le ne­za­vi­snost Ko­so­va, a sa ko­jeg su uklo­nje­ne Ugan­da i Ni­ge­ri­ja, „či­ju pi­sa­nu no­tu o priz­na­nju Pri­šti­na ni­kad ni­je do­bi­la“.

Činjenice BURKINA FASO PRIZNALA KOSOVO

Bu­r­ki­na Fa­so je jed­na od ze­mlja ko­ja je priz­na­la ne­za­vi­snost Ko­so­va. Spa­da u jed­nu od na­j­si­ro­ma­šni­jih ze­ma­lja sve­ta, a gra­ni­či se sa Be­ni­nom, Oba­lom Slo­no­va­če, To­gom, Ga­nom, Ma­li­jem i Ni­ge­rom. Glav­ni grad je Oua­ga­dou­gou, osno­van u 15. ve­ku. Lo­kal­ni spe­ci­ja­li­tet je ko­zji gu­laš, ko­ji se pra­vi od lo­kal­nog ku­ku­ru­za, po­vr­ća i spe­ci­fi­č­nih za­či­na ka­ra­k­te­ri­sti­č­nih za ovo pod­ne­blje.

foto: Kurir

S. Mališić - S. Đurić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

VOC JOR NEJM? Dačić sa Trampom u UN

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...