Najnovije vesti

DE­M­O­K­R­A­TE BESNE: Ne­će­mo da nam nameću bo­j­kot, time ubi­ja­ju demokratiju
Foto: Beta Emil Vas

SA­ZNA­JE­MO: U DS BU­R­NO PRED SED­NI­CU GO

DE­M­O­K­R­A­TE BESNE: Ne­će­mo da nam nameću bo­j­kot, time ubi­ja­ju demokratiju

Politika


Nei­zve­sno Ve­ći­na de­mo­kra­ta ni­je za to da se ne ide na bi­ra­li­šta. U su­bo­tu do­no­se odlu­ku, me­đu­tim, bri­ne ih uti­caj Dra­ga­na Đi­la­sa, ko­ji je za bo­j­kot, na Lutovca

De­mo­krat­ska stran­ka (DS) u su­bo­tu, na sed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra, odlu­ču­je da li će bo­j­ko­to­va­ti pred­sto­je­će par­la­men­tar­ne izbo­re ili ne. Ka­ko sa­zna­je Ku­rir, ve­ći­na de­mo­kra­ta je pro­tiv bo­j­ko­ta!

Izvor Ku­ri­ra iz DS ka­že da se de­mo­kra­te bo­je da bi bo­j­kot izbo­ra pra­k­ti­č­no uga­sio stran­ku.

Đi­la­sov pritisak

- Mi smo par­la­men­tar­na stran­ka, po­sla­ni­ci DS su sva­ki dan go­vo­ri­li u Sku­p­šti­ni o ne­kim zlou­po­tre­ba­ma vla­da­ju­će koa­li­ci­je, bi­li smo vi­di­lji­vi, a sa­da to­ga vi­še ne bi bi­lo. Za­tim, mi smo u blo­ka­di, lo­še sto­ji­mo fi­nan­si­j­ski i ako ode­mo u bo­j­kot, gu­bi­mo pra­vo na op­štin­ske pros­to­ri­je - ka­že izvor Ku­ri­ra i na­sta­vlja:

- Dra­gan Đi­las, pred­sed­nik SSP, li­č­no lo­bi­ra kod de­la član­stva da se izja­sne za bo­j­kot, kao i nje­go­va stran­ka, a va­lja po­me­nu­ti i ko­li­ki je nje­gov uti­caj na pred­sed­ni­ka DS Zo­ra­na Lu­to­v­ca. Nećemo da nam bilo ko nameće bojkot.

S dru­ge stra­ne, do­da­je, Dra­go­ljub Mi­ću­no­vić i Vi­da Og­nje­no­vić sma­tra­ju da stran­ka ne tre­ba da za­ku­ca svoj stav, već da bo­j­kot gle­da kao na op­ci­ju, a ne ci­lj.

Le­k­ci­ja iz Medveđe

Po­sla­nik DS Ra­do­slav Mi­lo­ji­čić Ke­na bez dla­ke na je­zi­ku ka­že da „sva­ko ko ho­će da bo­j­ko­tu­je izbo­re da­je Vu­či­ću Sr­bi­ju na po­klon na još če­ti­ri go­di­ne i ubi­ja de­mo­kra­ti­ju“.

- Vi­de­li smo šta su li­de­ri Sa­ve­za za Sr­bi­ju, ko­ji su pro­gla­si­li bo­j­kot, do­bi­li u Me­dve­đi - izla­znost je bi­la 67 od­sto - ka­že Mi­lo­ji­čić.

Na opa­sku da je ve­ći­na čla­ni­ca SZS, u ko­jem je i DS, za bo­j­kot izbo­ra, on na­vo­di:

- Ni­jed­na od njih ni­je par­la­men­tar­na, to ne mo­že da se po­re­di s DS, ko­ji ima od­bor­ni­ke u vi­še od 100 gra­do­va.

Po­sla­nik DS Ba­l­ša Bo­žo­vić pak na­vo­di da je na­j­va­žni­je što će pred­sto­je­ći GO bi­ti odr­žan za­jed­no sa stran­kom Bo­ri­sa Ta­di­ća i Ne­bo­j­še Ze­le­no­vi­ća, te što bi ta­da mo­gao da se za­ka­že i da­tum sku­p­šti­ne na ko­joj bi se ove tri stran­ke uje­di­ni­le:

- Ka­da je reč o bo­j­ko­tu, oče­ku­jem kva­li­te­t­nu ra­spra­vu na tu te­mu. Mi­slim da je u da­na­šnjem tre­nu­t­ku izlaz na izbo­re ne­mo­guć, ali sma­tram da bo­j­kot ne mo­že da bu­de ci­lj. Bo­j­kot je op­ci­ja, a ci­lj su fer i slo­bod­ni izbo­ri.

Dra­go­mir Anđelković

DS BO­J­KO­TOM MOŽE MNO­GO DA IZGUBI

Po­li­ti­č­ki ana­li­ti­čar Dra­go­mir An­đe­l­ko­vić ka­že da bi DS, odlu­kom da bo­j­ko­tu­je izbo­re, mno­go to­ga sta­vio na ko­c­ku:

- No­ve stran­ke, tek stvo­re­ne, mo­gu da bo­j­ko­tu­ju, jer ne­ma­ju šta da izgu­be, ni­su u par­la­men­tu, ali DS na taj na­čin ri­zi­ku­je da ne­sta­ne. DS ula­zi u ve­ći ste­pen ri­zi­ka od ne­kih no­vo­na­sta­lih stra­na­ka.

(Ka­ta­ri­na Blagović / Foto:BETA)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...