Najnovije vesti

STE­FA­NO­VIĆ ZANEMEO: Danima ćuti o prisluškivanju Vučića, beži od pitanja Kurira
Vi­še je ne­go upa­dlji­vo da se na­j­ma­nje po­tru­dio da obja­sni i ra­zja­sni svo­ju ulo­gu Nebojša Stefanović, Foto: Marina Lopičić

nestao

STE­FA­NO­VIĆ ZANEMEO: Danima ćuti o prisluškivanju Vučića, beži od pitanja Kurira

Politika

Ia­ko je ova afe­ra po­tre­sla po­li­ti­č­ku sce­nu, mi­ni­star u či­jem se man­da­tu sve to i de­ša­va­lo - krije se. Osim kra­t­kog ogla­ša­va­nja na po­r­ta­lu ko­ji se ma­lo či­ta, ko­n­kre­t­ne od­go­vo­re jav­nost još čeka

Ot­kri­će da je vrh dr­ža­ve - me­đu ko­ji­ma je pred­sed­nik Ale­k­san­dar Vu­čić, ali i čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce, kao i šef BIA Bra­ti­slav Ga­šić, mi­ni­star spo­lj­nih po­slo­va Ni­ko­la Se­la­ko­vić i dru­gi - čak go­di­nu i po pri­slu­ški­van s ra­zlo­gom je uzbu­r­ka­lo jav­nost, ali i po­kre­nu­lo la­vi­nu pi­ta­nja o pu­ko­ti­na­ma u bez­bed­no­snom si­ste­mu Sr­bi­je.

Ia­ko je epi­cen­tar ovog bez­bed­no­snog ze­mljo­tre­sa lo­ci­ran u Mi­ni­sta­r­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je, i to dok ga je vo­dio Ne­bo­j­ša Ste­fa­no­vić, vi­še je ne­go upa­dlji­vo da se bi­v­ši mi­ni­star po­li­ci­je na­j­ma­nje po­tru­dio da obja­sni i ra­zja­sni svo­ju ulo­gu u ovoj ko­lo­sal­noj afe­ri ko­ja i da­lje dr­ma na­j­de­li­kat­ni­ji deo dr­žav­nog apa­ra­ta. Upor­no Ste­fa­no­vi­će­vo ću­ta­nje na bro­j­na pi­ta­nja ko­ja mu je Ku­rir pos­ta­vio do­vo­di do to­ga da se za­pi­ta­mo - da li on u sve­mu ovo­me ne­što kri­je.

Bez odgovora

Ume­sto odlu­č­nog isko­ra­ka ka jav­nos­ti i do­pri­no­sa tran­spa­ren­t­nos­ti, ko­ji se sa­svim lo­gi­č­no oče­ku­ju od i da­lje vi­so­ko­po­zi­cio­ni­ra­nog dr­žav­nog slu­žbe­ni­ka, Ste­fa­no­vić se jed­nos­tav­no sa­krio i ta­ko do­dao još su­m­nje na či­tav slu­čaj. Ka­ko dru­ga­či­je obja­sni­ti Ste­fa­no­vi­će­vo po­na­ša­nje po­sle me­di­j­ske bo­m­be da je dr­žav­ni vrh pri­slu­ški­van dok je on du­žio re­sor po­li­ci­je? Bi­v­ši mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va i ak­tue­l­ni mi­ni­star od­bra­ne odlu­čio je da ig­no­ri­še sve ka­na­le ko­mu­ni­ka­ci­je ko­ji su mu bi­li na ra­spo­la­ga­nju, uklju­ču­ju­ći i Ku­rir, ko­ji ga je di­re­k­t­no pi­tao za mi­šlje­nje o afe­ri, te je svo­je štu­ro obja­šnje­nje u jav­nost gu­r­nuo kroz ru­ski po­r­tal Spu­t­njik, ko­ji se sla­bo či­ta. Bio je to još je­dan po­ka­za­te­lj da se Ste­fa­no­vić u ovoj afe­ri skla­nja od pi­ta­nja s ra­zlo­gom zna­ti­že­lj­ne pu­bli­ke. Na­še pi­ta­nje o nje­go­voj odlu­ci da baš na ovom po­r­ta­lu obja­vi svoj stav o pri­slu­ški­va­nju osta­lo je bez od­go­vo­ra.

Nebojša Stefanović
foto: Marina Lopičić

Obja­šnja­va­ju­ći za­što ni­je od­go­vo­rio Ku­ri­ru na pi­ta­nje o pri­slu­ški­va­nju pred­sed­ni­ka Vu­či­ća, ko­je je tre­nu­t­no jed­no od na­j­va­žni­jih u dr­ža­vi, Ste­fa­no­vić je re­kao da ni­je hteo da „po­na­vlja iden­ti­č­ne re­če­ni­ce istog da­na sa­mo za­to da bi ne­ki me­di­ji ima­li ek­sklu­zi­vu“. Mi­ni­star ni­je od­go­vo­rio na na­še do­dat­no pi­ta­nje na ka­kvu ek­sklu­zi­vu mi­sli, s ob­zi­rom na to da je nje­gov odgovor već bio obja­vljen na sajtu Sputnjika kao ekskluziva.

Ste­fa­no­vi­ća smo pi­ta­li i da po­ja­sni po­ru­ku da ni­ko ne tre­ba da bra­ni Vu­či­ća od nje­ga. Ipak, na­še pi­ta­nje ko bra­ni pred­sed­ni­ka dr­ža­ve od Ste­fa­no­vi­ća osta­lo je bez od­go­vo­ra. Ta­ko­đe, Ste­fa­no­vić je u obra­ća­nju za Spu­t­njik na­gla­sio da ni­je izda­j­nik, ali ni­je od­go­vo­rio na na­še pi­ta­nje ko ga je i ka­da za to op­tu­žio.

Ne­mu­šte poruke

Ne­mu­šta je bi­la i nje­go­va po­ru­ka da ne­će do­zvo­li­ti da „la­ži­ma i in­si­nua­ci­ja­ma na­no­se šte­tu“ nje­go­vom ime­nu. Šta je laž i ko je la­gao, pi­ta­nja su ko­ja je Ste­fa­no­vić ta­ko­đe osta­vio bez od­go­vo­ra.

Mi­ni­star je bio ne­do­re­čen u tvr­d­nji da je „oči­gled­no pos­to­jao je­dan deo lju­di ko­ji su zlou­po­tre­bi­li svo­ja ovla­šće­nja i svo­je fu­n­k­ci­je“, pa smo ga pi­ta­li da ka­že u či­jem in­te­re­su su oni ra­di­li - lo­kal­nog fa­k­to­ra i kri­mi­na­la­ca ili me­đu­na­rod­nog fa­k­to­ra?

Na kra­ju, za­ni­mlji­vo je i da Ste­fa­no­vi­ća ne­ma na spis­ku pri­slu­ški­va­nih oso­ba ko­ji se na­šao u me­di­ji­ma. On ni­je od­go­vo­rio na na­ša pi­ta­nja da li je i on pri­slu­ški­van i ka­ko bi obja­snio oko­l­nost, uko­li­ko se utvr­di, da su nje­go­vi raz­go­vo­ri osta­li van do­ma­ša­ja sni­ma­ča.

Re­da­k­ci­ja Ku­ri­ra sma­tra da je ova te­ma va­žna za dr­ža­vu i da Ste­fa­no­vi­će­va za­tvo­re­nost iza­zi­va pre­ve­li­ku su­m­nju, te za­to oče­ku­je­mo od mi­ni­stra da od­go­vo­ri na na­ša pi­ta­nja i ko­na­č­no se izja­sni o ovo­me.

Kurir.rs / Re­da­k­ci­ja Kurira  Foto: Marina Lopičić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...