Najnovije vesti

ŽENE RUKOVODIOCI MENJAJU STEREOTIPE
Foto: Opština Trstenik

Rodna ravnopravnost

ŽENE RUKOVODIOCI MENJAJU STEREOTIPE

Srbija

Pred­sed­ni­ca op­šti­ne Tr­ste­nik Mi­le­na Tu­rk isti­če da ih je ini­ci­ja­ti­va mi­ni­sta­r­ke Obra­do­vić oba­ve­za­la na je­din­stvo

Mre­ža gra­do­na­če­l­ni­ca i pred­sed­ni­ca op­šti­na, ko­ju smo fo­r­mi­ra­le na ini­ci­ja­ti­vu mi­ni­sta­r­ke Ma­ri­je Obra­do­vić, oba­ve­za­la nas je na je­din­stvo, so­li­dar­nost, sa­ra­d­nju i be­zre­ze­r­v­nu po­dr­šku ko­ju pru­ža­mo jed­na dru­goj, ka­že na po­če­t­ku in­te­r­vjua za Ku­rir pred­sed­ni­ca op­šti­ne Tr­ste­nik Mi­le­na Tu­rk.

- Za­hva­lju­ju­ći umre­ža­va­nju, ima­mo pri­li­ku da se bo­lje upo­zna­mo, ko­n­su­l­tu­je­mo i ra­z­me­nju­je­mo ide­je. Mno­ge od nas su pr­vi put na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma, pa je po­tre­b­no do­ka­za­ti se, ostva­ri­ti re­zu­l­ta­te, opra­v­da­ti uka­za­no po­ve­re­nje i me­nja­ti ste­reo­ti­pe, a u to­me nam zna­ča­j­no po­ma­že me­đu­sob­na sa­ra­d­nja. Klju­č­no je da svo­jim an­ga­žo­va­njem u izvr­šnoj vla­sti pod­sta­k­ne­mo že­ne da uče­stvu­ju u po­li­ti­č­kom ži­vo­tu, osna­ži­mo ih, po­dr­ži­mo i mo­ti­vi­še­mo da se uklju­če i da­ju svoj do­pri­nos u krei­ra­nju ra­zli­či­tih jav­nih po­li­ti­ka.

Ve­ći­na vas je do­šla na če­lo lo­kal­nih sa­mou­pra­va, gde su va­ši pret­hod­ni­ci osta­vi­li mno­go na­sle­đe­nih pro­ble­ma. Ka­ko izla­zi­te na kraj s tim?

- Upra­vo ti­m­skim ra­dom u okvi­ru na­še lo­kal­ne sa­mou­pra­ve, ali i za­hva­lju­ju­ći do­broj sa­ra­d­nji i ko­mu­ni­ka­ci­ji sa re­pu­bli­č­kim in­sti­tu­ci­ja­ma, uspe­va­mo da pre­va­zi­đe­mo sve pre­pre­ke. Za ka­pi­tal­ne pro­je­k­te ko­ji su od vi­tal­nog zna­ča­ja za gra­đa­ne Tr­ste­ni­ka po­tre­b­no je izdvo­ji­ti zna­ča­j­na sred­stva ko­ja pre­va­zi­la­ze mo­gu­ć­nos­ti lo­kal­nog bu­dže­ta, pa po­dr­šku na­la­zi­mo u ko­n­ku­r­si­ma ra­zli­či­tih mi­ni­sta­r­sta­va i ta­ko obez­be­đu­je­mo sred­stva za in­ve­sti­ci­je. Ak­ti­v­no ra­di­mo na pri­pre­mi pro­je­ka­ta ka­ko bi­smo uspe­li da od­go­vo­ri­mo svim za­h­te­vi­ma i po­tre­ba­ma sta­nov­ni­ka na­še op­šti­ne, ko­ji se, pre sve­ga, od­no­se na sao­bra­ća­j­nu i ko­mu­nal­nu in­fra­stru­k­tu­ru i u skla­du su sa NIP Republike Sr­bi­je.

Da li ste već vi li­č­no ima­li pri­li­ku da se obra­ti­te svo­joj ko­le­gi­ni­ci u dru­gom gra­du ili op­šti­ni za po­moć ili sa­vet u re­ša­va­nju ne­kog pro­ble­ma?

- Na sa­mom po­če­t­ku man­da­ta sve smo se su­sre­le s pan­de­mi­jom ko­ro­na­vi­ru­sa, va­n­red­nom si­tua­ci­jom i bro­j­nim odlu­ka­ma ko­je ni­je bi­lo la­ko do­ne­ti i tre­ba­lo je na­ći pra­vu me­ru ka­ko bi se za­šti­ti­lo sta­nov­ni­štvo. Če­sto sam se ko­n­su­l­to­va­la s ko­le­gi­ni­ca­ma iz Ra­sin­skog okru­ga, ra­z­ma­tra­ju­ći epi­de­mio­lo­šku si­tua­ci­ju i spro­vo­de­ći me­re u ci­lju su­zbi­ja­nja da­ljeg ši­re­nja vi­ru­sa. Ko­mu­ni­ci­ra­le smo i to­kom ne­sta­ši­ce vo­de, ra­di obez­be­đi­va­nja ci­ste­r­ni sa pi­ja­ćom vo­dom, ra­z­me­nji­va­le smo isku­stva u obla­sti po­pu­la­cio­ne po­li­ti­ke, po­re­di­le uči­nak me­ra i sa­ve­to­va­le se sa ci­ljem da bu­dže­t­ska sred­stva opre­de­lje­na za ne­ku obla­st bu­du što pra­ved­ni­je ra­spo­re­đe­na i do­ve­du do na­j­bo­ljih efe­ka­ta.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...
track