Foto: Marina Lopičić

Carica

NEKA, NEKA, UDAĆE SE I MAŠA: Ovi tvitovi OBORILI SU SVE REKORDE, ali to nije bivša Veljkova devojka! (FOTO)

Stars
> 21:56h

Dok je još tra­ja­la sva­d­ba de­ce­ni­je, pa­žnju je, osim mla­de­na­ca Bo­g­da­ne i Ve­ljka Ra­žna­to­vi­ća i sve­kr­ve Ce­ce, pri­vu­klI su navodni tvitovi Ma­še Te­r­zić, bi­v­še de­vo­j­ke mladoženje! Kurir, međutim, saznaje da je reč o lažnom nalogu sa kojim Maša Terzić nema baš nikakve veze.

foto: Kurir

Nai­me, na Tvi­ter pro­fi­lu, potpisanom kao Maša Terzić, poja­vi­le su se veo­ma du­ho­vi­te opaske, ali saznalo se da ovaj nalog nema veze sa Mašom i da ona nije pisala ništa. Donosimo vam, ipak, rečenice koje su oborile sve rekorde čitanosti i komentara.

- A to što su oba bra­ta do­bi­la po­zi­v­ni­cu, a ja ni­sam, po­se­b­no je tu­žno - na­pi­sa­la je na­vod­no Ma­ša, na­kon če­ga su po­če­li da pri­sti­žu ko­men­ta­ri ispod obja­ve.

Uglav­nom su joj pi­sa­li da je ca­ri­ca jer se ša­li na svoj ra­čun, a Te­r­zi­će­va je od­go­vo­ri­la jed­nom pra­tio­cu ko­ji se na­ša­lio sa tim da se ona tre­nu­t­no do­pi­su­je sa Ce­ci­nom se­strom Li­di­jom Oco­ko­ljić.

- Li­di­ja je je­di­na sa ko­jom sam osta­la u do­brim od­no­si­ma. Ka­da bi­ste vi zna­li ko­li­ko je to du­ho­vi­ta že­na - ot­kri­la je Ma­ša.

Imala šansu

Ali ni­je to je­di­no što je "Zve­zda­no­va će­r­ka ispri­ča­la", a do­sad ni­je bi­lo po­zna­to jav­nos­ti. Ne­ko od ko­ri­sni­ka Tvi­te­ra na­ša­lio se ka­ko Ma­ša ne bi ni­ka­da po­slu­ša­la Ce­cu i obu­kla nje­nu ve­n­ča­ni­cu, ona je re­kla sle­de­će: - Što je za­pra­vo i je­dan od glav­nih ra­zlo­ga ra­ski­da.

Me­đu­tim, na tvitu, lažna Maša ka­že i da je "ima­la šan­su da se uda za Ve­lj­ka", i to ne­ko­li­ko pu­ta. Ka­da su je nje­ni pra­tio­ci pro­vo­ci­ra­li da je za­pra­vo ona sa­nja­la da se uda za Ra­žna­to­vi­ća, napisala je:

Dve ponude

- Pa ja sam ima­la po­nu­du, i to ne jed­nu, ne­go dve.

Na­pi­sa­la je da će se i ona uda­ti, a za­tim se ispra­vi­la. - Ne­ka, ne­ka, uda­će se i Ma­ša - na­pi­sa­la je ona, alu­di­ra­ju­ći da će i nje­na sva­d­ba, kao i Ve­lj­ko­va, bi­ti u cen­tru pa­žnje, pa se ispra­vi­la i do­da­la: „Ne­će!“

OPASNA

GAĐALA SAM VELJKA PEPELJAROM

foto: Facebook

Izmišljena Terzićeva je potom "otkrila i detalje veze sa Veljkom", da je Ražnatovića gađala pikslom, kao i da je završio na ušivanju. Naime, u jednom od komentara upućenih ćerki Zvezdana Terzića bilo je i pitanje kako ga nije tukla dok su bili zajedno. - Udario mentalni sklop na mentalni sklop? Ti ako nisi tukla onog Veljka i ako on zbog tebe nije postao bokser, ja ništa u životu nisam uradila - pitala ju je jedna korisnica Tvitera, a ona je odgovorila: - Recimo da sam ga jednom slučajno pogodila pepeljarom, pa je morao da ide da ga šiju.

Kurir.rs/ Je­le­na Stuparušić Foto: Marina Lopičić