Najnovije vesti

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja portala Kurira odnose se na celokupan sadržaj, a korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja.

Samo registrovani korisnici Kurira imaju pravo da pošalju sadržaj namenjen objavljivanju.

Celokupan sadržaj (dokumenti, podaci i informacije) objavljen na stranici http://www.kurir-info.rs/ ne sme da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole Kurira. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korišćenjem sadržaja portala Kurira korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove stranice i prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Portal Kurira sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, označavati. Portal Kurira nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj.

- Portal Kurira izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

- Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica. - Svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i hardvera.

- Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Spoljni saradnici

Čitaoci koji pošalju fotografije, video snimke, pisana dela s ciljem objavljivanja u celosti prenose sva autorska prava portalu Kurira, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba, čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi Kuriru svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala.

Zaštita privatnosti

Portal Kurira je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal Kurira može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu. Kurir se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Portal Kurira zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeniti uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena. Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.