Najnovije vesti

VU­ČIĆ ISPRO­ZIVAO BABIĆA: IZJA­VIO SAM SAU­ČE­ŠĆE UME­STO TEBE! Sti­gao si na Brio­ne i u Mi­n­hen, a ni­si mo­gao u Knjaževac
Foto: Zorana Jevtić

RI­BA­NJE

VU­ČIĆ ISPRO­ZIVAO BABIĆA: IZJA­VIO SAM SAU­ČE­ŠĆE UME­STO TEBE! Sti­gao si na Brio­ne i u Mi­n­hen, a ni­si mo­gao u Knjaževac

Politika

Pred­sed­nik Sr­bi­je kri­ti­ko­vao je Zo­ra­na Ba­bi­ća jer ni­je oti­šao da izja­vi sau­če­šće po­ro­di­ci Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić, ko­ja je stra­da­la u ne­sre­ći u ko­joj je i on učestvovao

Pred­sed­nik Sr­bi­je Ale­k­san­dar Vu­čić ispri­čao je da je pre ne­ko­li­ko da­na po­se­tio po­ro­di­cu Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić, stra­da­le u sao­bra­ća­j­noj ne­sre­ći na na­plat­noj ra­m­pi u Do­lje­v­cu, i izja­vio sau­če­šće za­to što to ni­je ura­dio Zo­ran Ba­bić, član Pred­sed­ni­štva SNS i di­re­k­tor „Ko­ri­do­ra Sr­bi­je“, ko­ji je uče­stvo­vao u toj ne­zgo­di.

foto: Zorana Jevtić

Pred­sed­nik je za­me­rio Ba­bi­ću što osam me­se­ci ni­je mo­gao da po­se­ti po­ro­di­cu u Knja­že­v­cu, ali je uspeo da ode u Gr­č­ku, Pe­tro­vac, Mi­n­hen, na Brio­ne.

Tek po­sle ove kri­ti­ke Ba­bić se po­ka­jao i izvi­nio, ia­ko se ne­zgo­da do­go­di­la 31. ja­nua­ra, kad je au­to u kom je bio di­re­k­tor „Ko­ri­do­ra“ ve­li­kom br­zi­nom uda­rio u ko­la gde je bi­la Gli­go­ri­je­vi­će­va.

Nerazumevanje

Vu­čić je ka­zao da ne ra­zu­me da Ba­bić ni­je mo­gao da ode do po­ro­di­ce Gli­go­ri­je­vić, već je sau­če­šće izja­vio sa­mo te­le­fo­nom.

- Moj po­sao je da izra­zim sau­če­šće lju­di­ma, šta sam dru­go mo­gao da ura­dim. Ko­li­ko je me­se­ci pro­šlo, a to ni­je ura­dio onaj ko je tre­ba­lo to da ura­di. Sti­gao si da odeš u Gr­č­ku, Pe­tro­vac, Brio­ne i Mi­n­hen, a ni­si u Knja­že­vac. Za­što je bi­lo te­ško da ode­te do po­ro­di­ce i izja­vi­te sau­če­šće - ka­zao je šef dr­ža­ve i SNS na TV Pi­nk.

Ba­bić ka­že za Ku­rir da mu je bi­lo izu­ze­t­no te­ško dok je slu­šao obra­ća­nje Vu­či­ća.

Pra­v­da­nje

- Kad pred­sed­nik mo­je stran­ke i čo­vek u ko­jeg naš na­rod ima ne­po­de­lje­no i na­j­ve­će po­ve­re­nje jav­no ka­že da sam u ne­če­mu po­gre­šio i da sam kriv, on­da ja si­gu­r­no ne­mam di­le­mu i sve­stan sam da je tre­ba­lo da ne­ki mo­ji pos­tu­p­ci bu­du dru­ga­či­ji. Žao mi je što ni­sam obi­šao po­ro­di­cu po­ko­j­ne Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić i upu­ću­jem jav­no izvi­nje­nje zbog to­ga, sve­stan te­ži­ne svih kri­ti­ka izre­če­nih na moj ra­čun - pri­ča on i na­sta­vlja:

- Znam da ću, ko­li­ko god bo­le­le kri­ti­ke, ra­di­ti de­set pu­ta vi­še i od­go­vor­ni­je, ka­ko bih i svom na­ro­du i svo­joj stra­n­ci, ali i na­šem pred­sed­ni­ku po­ka­zao da po­ve­re­nje ko­je mi je uka­za­no ni u jed­nom tre­nu­t­ku ni­je bi­lo uza­lu­d­no.

Vu­čić je po­zvao Ve­li­mi­ra, su­pru­ga Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić, da, kad god bu­de u mo­gu­ć­nos­ti, do­đe u Beo­grad i po­gle­da sni­mak s na­plat­ne ra­m­pe:

- Upo­zo­rio sam ga da je sni­mak je­ziv. Ne­ko je ogro­m­nom br­zi­nom ušao u au­to­mo­bil u ko­jem je bi­la Sta­ni­ka. Ja ne znam šta je bi­lo u gla­vi tog vo­za­ča, ni­je za­spao, ni­je bio pi­jan, da li je mi­slio da sa ele­k­tro­n­skom kar­ti­com mo­že da pro­đe i da ne­ma ni­kog ispred nje­ga. Ipak, ta br­zi­na je ap­so­lu­t­no ne­mo­gu­ća.

Dao ostavku NE ULA­ZI U FI­R­MU, ALI PRI­MA PLATU

Ba­bić je pod­neo neo­po­zi­vu osta­v­ku na fu­n­k­ci­ju di­re­k­to­ra „Ko­ri­do­ra Sr­bi­je“ 1. fe­brua­ra zbog sao­bra­ća­j­ne ne­sre­će. On, me­đu­tim, sve vre­me pri­ma pu­nu pla­tu od 153.911 di­na­ra.

- Vla­da ni­je ko­n­sta­to­va­la osta­v­ku. A on se vo­di da je na bo­lo­va­nju, a ka­ko je imao pu­t­ni na­log tog ju­tra kad je do­šlo do ne­sre­će, to mu se vo­di kao po­vre­da na ra­du i čo­vek već osam me­se­ci pri­ma pu­nu pla­tu, ko­ju mu da­ju po­re­ski ob­ve­zni­ci, a da uo­p­šte i ne ula­zi u fi­r­mu jer je dao osta­v­ku - na­veo je izvor Ku­ri­ra i obja­snio da je Ba­bić iz dr­žav­ne ka­se za taj pe­riod „ne­ra­da“ izbio 1.231.288 di­na­ra.

Te­ška jesen SAD TRA­ŽE DA PRIZ­NA­MO KIM
foto: EPA

Vu­čić je re­kao da će sle­de­će ne­de­lje, to­kom ge­ne­ral­ne de­ba­te na GS UN, ima­ti ve­li­ki broj sa­sta­na­ka sa sve­t­skim zva­ni­č­ni­ci­ma i da će ti raz­go­vo­ri bi­ti te­ški jer će Ko­so­vo bi­ti do­mi­nan­t­na te­ma. Raz­go­va­ra­će, iz­me­đu osta­lih, s ne­ma­č­kom ka­n­ce­la­r­kom An­ge­lom Me­r­kel i ru­skim še­fom di­plo­ma­ti­je Se­r­ge­jom La­vro­vom.

Vu­čić ne ve­ru­je da su SAD pro­me­ni­le stav pre­ma Sr­bi­ji, ali da su mo­žda i shva­ti­le da ni­su uvek bi­le fer pre­ma dr­ža­vi i sr­p­skom na­ro­du:

- SAD oče­ku­ju od Sr­bi­je, vi­de­li ste u pi­smu pred­sed­ni­ka Tra­m­pa, da priz­na ne­za­vi­snost Ko­so­va. Ne­mo­j­te da ob­ma­nju­je­mo na­rod... Dr­ža­va se sa­da tru­di da sa­ču­va šta mo­že.

PRO­DA­JI ORUŽJA

foto: Marina Lopičić

Osvr­nu­v­ši se na op­tu­žbe da je u pro­da­ji oru­ž­ja ko­je ku­pu­je po po­vla­šće­noj ce­ni uče­stvo­vao i Bran­ko Ste­fa­no­vić, otac mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Ne­bo­j­še Ste­fa­no­vi­ća, Vu­čić je po­zvao one ko­ji o to­me go­vo­re da, ako ima­ju do­ka­ze da je po­či­nje­no kri­vi­č­no de­lo, ne­ka ih dos­ta­ve, a ako ne­ma­ju, po­ru­čio im je da pre­sta­nu o to­me da pri­ča­ju.

OPOZICIJI

Pred­stav­ni­ci SZS su oni stvar­ni or­ga­ni­za­to­ri blo­ka­de Re­k­to­ra­ta Uni­ve­r­zi­te­ta u Beo­gra­du, gde su se već ne­ko­li­ko da­na za­tvo­ri­li stu­den­ti ko­ji tra­že sme­nu Si­ni­še Ma­log zbog pla­gi­ra­nog do­k­to­ra­ta.

Sve su to par­ti­j­ski ak­ti­vi­sti, sve su to Đi­la­so­vi i Je­re­mi­će­vi.

PO­MO­ĆI PENZIONERIMA

Jed­no­krat­nu po­moć do­bi­će iz­me­đu 20. no­ve­m­bra i 1. de­ce­m­bra. To će na­j­vi­še zna­či­ti pen­zio­ne­ri­ma s na­j­ma­njim pri­ma­nji­ma, mo­ći će da se spre­me za sla­ve Ara­n­đe­lo­v­dan i Sve­tog Ni­ko­lu, kao i Bo­žić. Od no­ve­m­bra bi­će po­ve­ća­ne pla­te u jav­nom se­k­to­ru, a na­j­vi­še me­di­cin­skim se­stra­ma.

foto: Dado Djilas

IZBOR­NIM USLOVIMA

Neu­po­re­di­vo je či­sti­ji bi­ra­č­ki spi­sak, bo­lji pri­stup me­di­ji­ma jer se da­nas na 50 od­sto te­le­vi­zo­ra na bro­ju je­dan i dva na­la­ze nji­ho­vi ka­na­li. Me­đu­tim, ne oda­zi­va­ju se na po­zi­ve da gos­tu­ju u emi­si­ja­ma, jer ne­ma­ju od­go­vo­re na pi­ta­nja.

ĐI­LA­SO­VOM VRE­ĐA­NJU

Ba­hat je po pri­ro­di, to je lo­ša po­ru­ka za sve ko­ji po­štu­ju za­kon. Oni su mi­sli­li da mo­gu da uđu u Pred­sed­ni­štvo i pos­ta­nu pred­sed­ni­ci, to ni ma­li Đo­ki­ca ta­ko ne za­mi­šlja.

(Kurir.rs / Biljana Bojić / Foto:Beta / Miloš Miškov)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...