Najnovije vesti

JE­LE­NA ILIĆ O ULO­ZI ČU­VE­NE PEVAČICE: I ja sam že­le­la ha­lji­nu kao Brena
Foto: Jelena Janković

Iskre­no

JE­LE­NA ILIĆ O ULO­ZI ČU­VE­NE PEVAČICE: I ja sam že­le­la ha­lji­nu kao Brena

Pop kultura

Fe­no­men: Fo­lk zve­zda je sna­žna že­na ko­ja je mo­gla da po­di­g­ne ma­su na no­ge, sva­šta je pro­šla, ali i da­nas tra­je, ka­že glumica.

Za pred­sta­vu „Le­pa Bra­na pro­dže­kt“ au­to­ra i re­di­te­lja Vla­di­mi­ra Ale­k­si­ća i Ol­ge Di­mi­tri­je­vić u Bi­tef tea­tru i pre pre­mi­je­re ra­spro­da­ta su sva izvo­đe­nja u de­ce­m­bru.

foto: Tamara Trajković

Če­ti­ri glu­mi­ce i je­dan glu­mac igra­ju Le­pu Bre­nu, a ve­li­kom ulo­gom u svo­je po­zo­ri­šte vra­ća se i Je­le­na Ilić. Ona igra Bre­nu Pe­smu i na­gla­ša­va da ovo ni­je za­ba­vlja­č­ka i la­ka pred­sta­va, već „ozbi­lj­na stu­di­ja dru­štva i nje­go­vog ra­spa­da“.

foto: Tamara Trajković

- Bio je ovo uzbu­dljiv i ko­m­ple­k­san pro­ces. Mi se ne bo­ji­mo da pro­pi­tu­je­mo, gre­ši­mo i sa­nja­ma bo­lji svet. Mi pe­va­mo o ra­spa­du i po­sle­di­ca­ma ko­je je taj ra­spad do­neo i pi­ta­mo se gde ide­mo i za­što ni­g­de, za­što sto­ji­mo. Pred­sta­va je na­j­ma­nje o Bre­ni. Mi či­ta­mo fe­no­men Le­pe Bre­ne, ovo ni­je ni­ka­kva po­vr­šna i za­ba­vlja­č­ka pred­sta­va, već ozbi­lj­na stu­di­ja dru­štva, kroz pe­smu, o Ju­go­sla­vi­ji ko­je vi­še ne­ma - ka­že Ili­će­va.

Pred­sta­va o Bre­ni na­sta­la je iz mo­no­lo­ga dra­m­skih pi­sa­ca Ol­ge Di­mi­tri­je­vić, Ve­dra­ne Kle­pi­ce, Slo­bo­da­na Obra­do­vi­ća, Ma­je Pe­le­vić i Ta­nje Šlji­var, a Je­le­na ni­je bi­la izne­na­đe­na kad joj je sti­gao po­ziv da igra pe­va­či­cu.

- Bre­nu na­j­vi­še pa­m­tim po su­k­nja­ma s re­si­ca­ma. Ima­la sam jed­nu dru­ga­ri­cu ko­ja je ima­la ta­kvu ha­lji­nu, a ja ne, i bi­la sam lju­bo­mor­na. Le­pa Bre­na je u mom se­ća­nju sna­žna že­na ko­ja mo­že da po­di­g­ne ma­se - obja­šnja­va Je­le­na i do­da­je: - Bre­na je jed­na i je­di­na. Sva­šta je pro­šla, a i da­nas tra­je. Ne pos­to­ji ni­ko ko bi mo­gao da joj pa­ri­ra. Ve­ru­jem da ću je upo­zna­ti.

Vla­da Aleksić

S Bre­nom su Rumuni pe­va­li „Ži­ve­la Ju­go­sla­vi­ja“

„Le­pa Bre­na pro­dže­kt“ ba­vi se i te­mom slo­bo­de i fe­no­me­nom ko­ji i da­nas oku­plja ra­sta­vlje­ne na­ro­de. - Ni­g­de u isto­ri­ji ne­ma­te pri­mer da je 65.000 lju­di, u ovom slu­ča­ju Ru­mu­na, 1984. go­di­ne, pe­va­lo „Ži­ve­la Ju­go­sla­vi­ja, tu je ro­đen Ma­r­šal Ti­to“, pra­te­ći Bre­ni­nu pe­smu. To ne­ma ni­g­de - da je ne­ki dru­gi na­rod pe­vao u sla­vu dru­ge ze­mlje, dru­gog pred­sed­ni­ka. I to u do­ba Čau­še­skua, kad su oko­lo bi­li pos­ta­vlje­ni ten­ko­vi. O to­me go­vo­ri­mo kad ka­že­mo fe­no­men - ka­že re­di­te­lj Vla­da Ale­k­sić.

Lj. Radanov  

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...