Najnovije vesti

PO­ZNA­TE LI­Č­NOS­TI KOJE SU SE NAŠLE NA OP­TU­ŽE­NI­Č­KOJ  KLU­PI: Da li su VIP oso­be žr­tve hajki ili su pred za­ko­nom svi isti
Foto: Dragana Udovičić

IS­T­R­A­Ž­U­J­E­MO

PO­ZNA­TE LI­Č­NOS­TI KOJE SU SE NAŠLE NA OP­TU­ŽE­NI­Č­KOJ KLU­PI: Da li su VIP oso­be žr­tve hajki ili su pred za­ko­nom svi isti

Crna Hronika

Prestupnici Glu­m­ci, pe­va­či, mi­si­ce i spo­r­ti­sti ne­re­t­ko se na­đu na uda­ru pra­v­de či­ne­ći kri­vi­č­na de­la, zbog če­ga su se mno­gi od njih suo­či­li sa za­tvo­r­skim ka­zna­ma. Ne­ki su se po­ka­ja­li, dok ne­ki sma­tra­ju da su žr­tve su­ro­vih kampanja
 

Bro­j­ni glu­m­ci, pe­va­či, mi­si­ce i spo­r­ti­sti pro­te­klih go­di­na na­šli su se na uda­ru pra­v­de. Ne­ki od njih zbog tr­go­vi­ne na­r­ko­ti­ci­ma, sao­bra­ća­j­nih ne­sre­ća, pre­va­ra, pe­do­fi­li­je, a ne­ki i zbog na­j­te­žih kri­vi­č­nih de­la. I dok su se jed­ni to­kom su­d­skog pos­tu­p­ka po­ka­ja­li i preu­ze­li kri­vi­cu, dru­gi su se iz pe­t­nih ži­la tru­di­li da do­ka­žu ne­vi­nost, ne­re­t­ko tvr­de­ći da su žr­tve me­di­j­skih ha­j­ki i pro­go­na.


Glu­mac Go­ran Je­v­tić (41) po­sled­nji je u ni­zu do­ma­ćih zve­zda ko­ji se suo­čio s pra­vo­sna­žnom pre­su­dom. Osu­đen je na 10 me­se­ci za­tvo­ra zbog ne­do­zvo­lje­nih po­l­nih ra­d­nji nad ta­da ma­lo­le­t­nim Lu­kom Kr­če­vi­n­cem (21). Ia­ko je glu­mac tvr­dio da ni­je kriv, sud je odlu­čio da je­ste, obra­zla­žu­ći svo­ju odlu­ku ti­me da je Je­v­tić bio sve­stan svo­jih pos­tu­pa­ka i da je hteo da za­do­vo­lji svoj po­l­ni na­gon.


Lo­me se koplja


Oko nje­go­vog slu­ča­ja su se, od izbi­ja­nja afe­re, lo­mi­la ko­plja u jav­nos­ti. Deo jav­nos­ti sma­tra da je Je­v­tić žr­tva, te da je osu­đen i sta­vljen na stub sra­ma sa­mo za­to što je po­znat, dok dru­gi deo sma­tra da to što je ne­ko uspe­šna jav­na li­č­nost ne zna­či i da je ne­vin pred za­ko­nom, te da ni­ka­ko ne sme bi­ti pri­vi­le­go­van.


Iva­na Jo­si­fo­vić, pred­sed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja su­di­ja i tu­ži­la­ca Sr­bi­je, ka­že za Ku­rir da je za­kon isti za sve gra­đa­ne.


- Sa­mo se sti­če uti­sak da su po­zna­ti u po­vo­lj­ni­jem po­lo­ža­ju pred za­ko­nom, a to je zbog to­ga što je in­te­re­so­va­nje jav­nos­ti za njih znat­no ve­će. Kad ne­ki do­ga­đaj uzbu­r­ka jav­nost, on­da se od star­ta oče­ku­ju i stro­že ka­zne u od­no­su na ne­ki slu­čaj či­ji su ak­te­ri ano­ni­m­ni. Po­red osnov­ne svr­he, ka­zne ima­ju i pre­ven­ti­v­nu svr­hu ka­ko bi se svim po­te­n­ci­jal­nim učio­nio­ci­ma kri­vi­č­nih de­la sta­vi­lo do zna­nja šta mo­že da im se do­go­di. Po­zna­ti ima­ju do­dat­nu do­zu dru­štve­ne od­go­vor­nos­ti, pa ka­da se nji­ma izre­k­ne ka­zna, ona ima da­lji do­met - obja­šnja­va Jo­si­fo­vićeva.


Ve­li­ki pritisak


S dru­ge stra­ne, advo­kat To­ma Fi­la sma­tra da su VIP li­č­nos­ti u te­žem po­lo­ža­ju.


- Po­red op­tu­žni­ce, mo­ra­ju da se suo­če i sa una­pred fo­r­mi­ra­nom osu­dom jav­nos­ti, ali i svi­ma oni­ma ko­ji iz so­p­stve­ne za­vi­sti i nis­kih po­bu­da ta­kav nji­hov po­lo­žaj ko­ri­ste za ne­ki so­p­stve­ni obra­čun. Slu­čaj Ža­r­ka Lau­še­vi­ća to na­j­bo­lje po­tvr­đu­je. Da je na nje­go­vom me­stu bio ne­ki obi­čan čo­vek, a ne uspe­šan glu­mac, taj slu­čaj bi se od­mah za­vr­šio oslo­ba­đa­ju­ćom pre­su­dom - ka­že Fi­la.


Nje­go­vo mi­šlje­nje de­li i advo­kat Iri­na Bo­ro­vić.


- Su­do­vi u ta­kvim pos­tu­p­ci­ma ra­de pod ve­li­kim pri­tis­kom, a pri­li­kom do­no­še­nja odlu­ke pri­nu­đe­ni su da opi­pa­va­ju pu­ls jav­nos­ti, pa se opra­v­da­no su­m­nja da li je ta­kva odlu­ka ujed­no bi­la i pra­vi­č­na. Ne­ga­ti­van pu­bli­ci­tet osta­je čak i kad je pos­tu­pak re­šen u nji­ho­vu ko­ri­st - obja­šnja­va ona.

 

ZVEZDE S DOSIJEOM

ŽA­R­KO LAU­ŠE­VIĆ
DVOS­TRU­KO UBISTVO

 

foto: Dragana Udovičić


Po­zna­ti glu­mac osu­đen je na 13 go­di­na za­tvo­ra zbog dvos­tru­kog ubi­stva iz ju­lu 1993. u cen­tru Po­d­go­ri­ce. On je ta­da iz svog pi­što­lja upu­cao Dra­go­ra Pe­jo­vi­ća i Ra­do­va­na Vu­či­ni­ća, dok je An­dri­ju Ka­ži­ća te­ško ra­nio. Na su­đe­nju se bra­nio tvr­d­nja­ma da je pi­što­lj po­te­gao u sa­moo­d­bra­ni, jer su pret­hod­no ubi­je­ni mla­di­ći na­pa­li nje­ga i nje­go­vog bra­ta Bra­ni­mi­ra. Osu­đen je na­j­pre na 15 go­di­na za­tvo­ra, ali je tu ka­znu uki­nuo Sa­ve­zni sud i na­lo­žio da se pos­tu­pak po­no­vi. U no­vom pos­tu­p­ku 1998. osu­đen je na če­ti­ri go­di­ne, zbog če­ga je au­to­mat­ski pu­šten iz za­tvo­ra, na­kon če­ga se pre­se­lio u Nju­jo­rk. Tri go­di­ne ka­sni­je, ka­znu je po­no­vo prei­na­čio Vr­hov­ni sud, osu­di­v­ši ga ko­na­č­no na 13 go­di­na. Sre­di­nom 2009. Lau­še­vić je po po­te­r­ni­ci uha­p­šen u SAD, ali je ubr­zo pu­šten.

BA­NE SA­N­ŠA­JN
TR­GO­VI­NA NARKOTICIMA

 

foto: Dragana Udovičić

Fron­t­men gru­pe Sa­n­ša­jn Bra­ni­slav Bo­jo­vić na­šao se u cen­tru skan­da­la ka­da je 2012. uha­p­šen na­kon što je na­pao pri­pa­d­ni­ke In­te­r­ven­t­ne je­di­ni­ce, ko­ji su kod nje­ga pro­na­šli še­st pa­ke­ti­ća spida. To­kom in­te­r­ve­n­ci­je u bli­zi­ni Ade Ci­ga­n­li­je, on je dro­gu po­ku­šao da sa­kri­je u sti­snu­toj pe­sni­ci, a ka­da su po­li­ca­j­ci po­ku­ša­li na si­lu da je otvo­re, re­per ih je uda­rio. Nje­gov bra­ni­lac je na­kon ha­p­še­nja po­nu­dio su­du spo­ra­zum o priz­na­nju kri­vi­ce u za­me­nu za uslov­nu osu­du, ali to ni­je pri­hvaćeno. Ubr­zo je pred Tre­ćim su­dom ot­po­čeo pos­tu­pak, ali je pre­ki­nut no­vom po­nu­dom o spo­ra­zu­mu. Bo­jo­vić je ta­da pred­lo­žio da bu­de osu­đen na ku­ć­ni za­tvor, što je tu­ži­la­štvo pri­hva­ti­lo.

MI­LAN KA­LI­NIĆ
NE­KO­LI­KO KRI­VI­Č­NIH DELA

 

foto: Zorana Jevtić

Glu­mac i vo­di­te­lj na­šao sa na op­tu­že­ni­č­koj klu­pi ne­ko­li­ko pu­ta. Na­j­pre je u no­ve­m­bru 2011. pro­gla­šen kri­vim i osu­đen uslov­no jer je de­vet go­di­na ra­ni­je za­jed­no sa ne­ko­li­ko sau­če­sni­ka iz pros­to­ri­ja Cr­ve­ne zve­zde po­ku­šao da ukra­de te­le­vi­zor. U mar­tu 2015. iza­zvao je sao­bra­ća­j­nu ne­sre­ću kod Bru­sa, ka­da je vra­ća­ju­ći se s Ko­pao­ni­ka svo­jim „le­n­dro­ve­rom „ na­le­teo na „su­zu­ki“ u kom je bi­lo tro­je ma­đa­r­skih dr­ža­vlja­na, ko­ji su po­vre­đe­ni. Osu­đen je na no­v­ča­nu ka­znu i odu­zi­ma­nje do­zvo­le na če­ti­ri me­se­ca. Sa za­ko­nom se su­ko­bio i u apri­lu ove go­di­ne, ka­da se na ko­ša­r­ka­škoj uta­k­mi­ci iz­me­đu Par­ti­za­na i Cr­ve­ne zve­zde po­tu­kao sa na­vi­ja­čem Da­li­bo­rom Da­dom Kr­ko­vi­ćem.

GO­RAN STA­NIĆ
NA­SI­LJE U PORODICI

 

foto: Damir Dervišagić


Pr­va­ku ba­le­ta Na­rod­nog po­zo­ri­šta su­di­lo se 2015. zbog na­si­lja u po­ro­di­ci, na­kon što je na­pao svo­ju su­pru­gu, glu­mi­cu Mi­r­ja­nu La­za­re­vić, a po­tom pu­cao kroz pro­zor iz oru­ž­ja za ko­je ni­je imao do­zvo­lu. Osu­đen je spo­ra­zu­mom o priz­na­nju kri­vi­ce na go­di­nu da­na ku­ć­nog za­tvo­ra s ele­k­tro­n­skim na­d­zo­rom.

KA­TA­RI­NA RE­BRA­ČA
ZLOU­PO­TRE­BA POLOŽAJA

 

foto: Zorana Jevtić

Ma­ne­ken­ka i osni­vač Fo­n­da za pre­ve­n­ci­ju ra­ka do­j­ke uha­p­še­na je 2010. zbog su­m­nje da je pri­svo­ji­la 37 mi­lio­na di­na­ra iz tog fo­n­da. U pri­tvo­ru je pro­ve­la ne­ko­li­ko me­se­ci, a ma­ra­to­n­ski su­d­ski pos­tu­pak tra­je već de­vet go­di­na. Su­đe­nje je ne­ko­li­ko pu­ta kre­ta­lo iz po­če­t­ka, da bi u ma­ju 2018. bi­la osu­đe­na na dve go­di­ne i 10 me­se­ci za­tvo­ra. Pre­su­du je uki­nuo Ape­la­cio­ni sud i na­lo­žio novo su­đe­nje. Re­bra­ča je od izbi­ja­nja afe­re tvr­di­la da je žr­tva i da joj je sve na­me­stio dr Ne­nad Bo­ro­je­vić, ne­ka­da­šnji na­če­l­nik on­ko­lo­gi­je, ko­ji se ubr­zo i sam na­šao pod istra­gom i op­tu­žbom u afe­ri „ci­tos­ta­ti­ci“. Bo­ro­je­vić je izvr­šio sa­mou­bi­stvo ve­ša­njem 2012.

DRA­GAN KO­JIĆ KE­BA
SAO­BRA­ĆA­J­NA NESREĆA

 

foto: Nemanja Nikolić

Pe­vač je 2017. kolima na­le­teo na ma­lo­le­t­nu de­vo­j­ku na pe­ša­č­kom pre­la­zu u Uli­ci Pa­ris­ke ko­mu­ne na No­vom Beo­gra­du. To­kom uvi­đa­ja je utvr­đe­no da je u tre­nu­t­ku ne­sre­će vo­zio bez do­zvo­le, ko­ja mu je pret­hod­no odu­ze­ta zbog bro­j­nih pre­kr­ša­ja. Sa tu­ži­la­štvom je sklo­pio spo­ra­zum o priz­na­ju kri­vi­ce i osu­đen je na no­v­ča­nu ka­znu od 140.000 di­na­ra, a do­zvo­la mu je odu­ze­ta na osam me­se­ci.

EMA LAPIN
TR­GO­VI­NA NARKOTICIMA

 

foto: Damir Dervišagić

Ri­ja­li­ti uče­sni­ca i pe­va­či­ca za­vr­ši­la je u po­ža­re­va­č­kom za­tvo­ru jer je osu­đe­na na če­ti­ri go­di­ne i dva me­se­ca za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne na­r­ko­ti­ci­ma. La­pi­no­va je osu­đe­na pred Vi­šim su­dom u Beo­gra­du, i to na osno­vu spo­ra­zu­ma o priz­na­nju kri­vi­ce. Ona je u za­me­nu za ma­nju ka­znu priz­na­la kri­vi­cu i tre­nu­t­no se na­la­zi na izdr­ža­va­nju za­tvo­r­ske ka­zne.

PE­TRA CVI­JIĆ
SAO­BRA­ĆA­J­NA NESREĆA

 

foto: Nebojša Mandić

Po­zna­ta vo­di­te­lj­ka, ko­ja je bi­la i jed­no od za­šti­t­nih li­ca RTS, na­šla se na op­tu­že­ni­č­koj klu­pi na­kon što je u ja­nua­ru 2012. svo­jim au­to­mo­bil usmr­ti­la pe­ša­ka Slo­bo­da­na Ba­ji­ća u Že­le­zni­ku u Beo­gra­du. Cvi­ji­će­va je na­kon če­tvo­ro­go­di­šnjeg su­đe­nja pra­vo­sna­žno oslo­bo­đe­na op­tu­žbi da je kri­va za po­gi­bi­ju pe­ša­ka za­hva­lju­ju­ći na­la­zi­ma i mi­šlje­nji­ma ve­šta­ka, ko­ji su tvr­di­li da ne­sre­ću ni­je mo­gla da izbe­g­ne.

Da­r­ko Kostić
SE­K­SUAL­NO UZNE­MI­RA­VAO MALOLETNIKA

 

foto: Vladimir Šporčić


Po­zna­ti mod­ni krea­tor uha­p­šen je u ju­nu pro­šle go­di­ne zbog su­m­nje da je se­k­sual­no uzne­mi­ra­vao ma­lo­le­t­nog uče­sni­ka mu­zi­č­kog šou-pro­gra­ma. Na­kon što je pri­ve­den, za se­k­sual­no uzne­mi­ra­va­nje ga je pri­ja­vio još je­dan pu­no­le­t­ni mla­dić, ko­ji ga je op­tu­žio i za pro­da­ju na­r­ko­ti­ka. Kos­tić je zbog to­ga suo­čen i sa op­tu­žba­ma za de­lo omo­gu­ća­va­nja ko­n­zu­mi­ra­nja na­r­ko­ti­ka, a pos­tu­pak i da­lje tra­je pred Tre­ćim osnov­nim su­dom.


(Kurir.rs / Ivan Milićević / Foto:Dragana Udovičić)

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...