Najnovije vesti

SRBI NA UDARU U REALU I ATLETIKU: Jo­v­i­ća i Šaponjića ter­a­ju iz Madrida
Foto: Profimedia

debakl

SRBI NA UDARU U REALU I ATLETIKU: Jo­v­i­ća i Šaponjića ter­a­ju iz Madrida

Fudbal

Ču­ve­ni As se ba­vio na­šim na­pa­da­či­ma ko­ji igra­ju za slav­ne špan­ske klu­bo­ve, Jo­vi­ća že­sto­ko na­pa­li, dok se za Ša­po­nji­ća pi­ta­ju gde se uo­p­šte nalazi.

Mo­žda ni­su opra­v­da­li oče­ki­va­nja, ali to ni­je ra­zlog da se vre­đa­ju. Uos­ta­lom, pro­ce­ni­te sa­mi da li su ovo uvre­de ili kri­ti­ke.

- Ba­l­ka­nac ne uspe­va da ube­di Zi­da­na da za­slu­žu­je mi­nu­ta­žu. Ni­je uo­p­šte od ko­ri­sti za Real, ne pru­ža ono što se od nje­ga oče­ku­je. Nje­go­va vred­nost od po­če­t­ka se­zo­ne pa­da, pa je pre­po­ru­ka svim lju­bi­te­lji­ma igri­ce Fan­ta­zi da ga pro­da­ju što pre, jer će ka­sni­je vre­de­ti sve ma­nje - gla­sio je osvrt no­vi­na­ra po­zna­tog spo­r­t­skog li­sta As.

Što se ti­če Ša­po­nji­ća, pre­ma nje­mu su ma­lo bla­ži, ali opet se pi­ta­ju za­što je on uo­p­šte u pla­no­vi­ma Di­je­ga Si­meo­nea i vi­de ga usko­ro ne­g­de na po­za­j­mi­ci. Čak su i upi­ta­li Di­je­ga Si­meo­na o sta­tu­su mla­dog Sr­bi­na.

- On zna šta je po­tre­b­no da ura­di ka­ko bi se po­bo­lj­šao. To smo mu i re­kli u raz­go­vo­ru pre me­sec da­na. Sva­kog da­na će­mo po­ku­ša­va­ti da ga po­bo­lj­ša­mo - gla­sio je od­go­vor ar­gen­tin­skog stru­č­nja­ka.

foto: Nemanja Pančić

To ka­žu Špa­n­ci, a ovo su či­nje­ni­ce. Jo­vić i Ša­po­njić su izu­ze­t­no mla­di mo­m­ci pred ko­ji­ma je ve­li­ka ka­ri­je­ra. U Rea­lu i Atle­ti­ku još ni­su ni do­bi­li pra­vu šan­su. Lu­ka je na te­re­nu pro­veo tek 264 mi­nu­ta, što je ma­nje od tri ce­le uta­k­mi­ce. I po­što ni­je dao gol - od­mah je dra­ma. Ivan ni­je do­bio čak ni mi­nut u dre­su Atle­ti­ka. Mo­žda bi tre­ba­lo da do­bi­ju pra­vu šan­su, pa on­da i da ih kri­ti­ku­ju.

Beo­grad, Ma­drid...

VE­ČI­TI RIVALI

Gde god igra­ju, Lu­ka Jo­vić i Ivan Ša­po­njić su lju­ti ri­va­li. Ta­kav sta­tus ima­ju sa­da u Ma­dri­du, gde su čla­no­vi Rea­la i Atle­ti­ka, a svo­je­vre­me­no su bi­li ve­či­ti ri­va­li i u Beo­gra­du no­se­ći dre­so­ve Zve­zde i Par­ti­za­na.

(Kurir.rs / Miloš Bjelinić / Foto:Profimedia)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...