Najnovije vesti

ISTRA­ŽI­VA­NJE TR­ŽI­ŠTA ZA 2019.  GODINU: Noleta volimo više i od SEKSA!
Foto: AP

Šou!

ISTRA­ŽI­VA­NJE TR­ŽI­ŠTA ZA 2019. GODINU: Noleta volimo više i od SEKSA!

Tenis

Te­nis iznad sve­ga - Je­dan od na­j­po­zna­ti­jih sa­j­to­va s fi­l­mo­vi­ma za odra­sle obja­vio da mu u Sr­bi­ji opa­da gle­da­nost za čak osam pro­ce­na­ta kad Đo­ko­vić igra svo­je mečeve.

Kad igra No­le, sve sta­je!

Je­dan od na­j­po­zna­ti­jih sa­j­to­va ko­ji se ba­vi re­pro­du­k­ci­jom fi­l­mo­va za odra­sle obja­vio je fra­pan­t­no istra­ži­va­nje tr­ži­šta za 2019. go­di­nu. Nai­me, oni su pra­vi­li po­re­đe­nja u gle­da­nos­ti svog sa­dr­ža­ja u ze­mlja­ma či­ji spo­r­ti­sti su igra­li va­žna fi­na­la ve­li­kih ta­k­mi­če­nja. Ta­č­ni­je, po­re­di­li su ko­li­ko lju­di iz ne­ke dr­ža­ve gle­da „be­zo­bra­zne fi­l­mo­ve“, a ko­li­ko taj broj opa­d­ne ka­da po­č­ne ve­li­ki spo­r­t­ski do­ga­đaj. Po­red fi­na­la že­n­skog Sve­t­skog pr­ve­n­stva u fu­d­ba­lu, fi­na­la Li­ge ša­m­pio­na, že­n­skog fi­na­la US ope­na, u istra­ži­va­nje je ušlo i fi­na­le Vi­m­bl­do­na iz­me­đu No­va­ka Đo­ko­vi­ća i Ro­dže­ra Fe­de­re­ra, ko­je je naš te­ni­ser re­šio u svo­ju ko­ri­st po­sle ogro­m­ne bo­r­be u pe­tom se­tu i spa­se­ne dve meč-lo­p­te na se­r­vis pro­ti­v­ni­ka. U mo­men­tu ka­da se igra­lo to fi­na­le, tvr­de lju­di iz po­pu­lar­nog sa­j­ta za odra­sle ko­ji ne­će­mo ime­no­va­ti, gle­da­nost u Sr­bi­ji im je pa­la za ogro­m­nih osam od­sto. Da­kle, sva­ki 12 po­se­ti­lac (od onih re­dov­nih) ovog sa­j­ta s fi­l­mo­vi­ma za odra­sle i ne po­mi­šlja na se­ks i sli­č­ne vr­ste za­do­vo­lj­stva ka­da se No­le bo­ri za ne­ku ve­li­ku ti­tu­lu.

Od­mor do 3. januara Au­stra­li­j­ska ak­ci­ja to­kom ce­log januara

Do­bra ve­st za na­vi­ja­če No­va­ka Đo­ko­vi­ća, a sva­ka­ko lo­ša za sa­jt po­me­nut u te­k­stu, je­ste da će naš na­j­bo­lji te­ni­ser na te­ren već 3. ja­nua­ra. No­vak će 2020. go­di­nu star­to­va­ti na inau­gu­ral­nom izda­nju ATP ku­pa u Au­stra­li­ji. Ovaj no­vi fo­r­mat re­pre­zen­ta­ti­v­nog ta­k­mi­če­nja oku­pi­će na­j­bo­lje te­ni­se­re iz 24 ze­mlje. Sve one ra­spo­re­đe­ne su u jed­nu od še­st gru­pa u Bri­zbe­j­nu, Pe­r­tu i Si­d­ne­ju. Od 12. ja­nua­ra je na tu­r­ni­ru u Ade­le­j­du, a za­tim se se­li u Me­l­bu­rn, gde će od 20. igra­ti na Au­stra­li­jan ope­nu.

Go­j­ko Filipović

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...