Najnovije vesti

CR­VE­NA ZVE­ZDA MO­RA DA RE­ŠI PI­TA­NJE TRENERA: Da­nas odlu­ka o De­ki­ju!
Foto: Starssport, Dado Đilas

Ala­rm na marakani

CR­VE­NA ZVE­ZDA MO­RA DA RE­ŠI PI­TA­NJE TRENERA: Da­nas odlu­ka o De­ki­ju!

Fudbal

Sve se zna - Uko­li­ko Vla­dan Mi­lo­je­vić odlu­či da ode, ne­ka­da­šnji fu­d­ba­ler cr­ve­no-be­lih pr­vi je izbor upra­ve kao nje­gov naslednik
 

De­jan Stan­ko­vić blizu je pri­hva­tanja po­nu­de Cr­ve­ne zve­zde i če­ka odlu­ku sa­da­šnjeg tre­ne­ra Vla­da­na Mi­lo­je­vi­ća da ko­na­č­no ra­zre­ši svoj sta­tus sa upra­vom, sa­zna­je Ku­rir.

Ge­ne­ral­ni di­re­k­tor cr­ve­no-be­lih Zve­zdan Te­r­zić oba­vio je raz­go­vor s De­ja­nom Stan­ko­vi­ćem, ko­ji je tra­žio vre­me­na da još jed­nom ra­z­mi­sli o sve­mu, ia­ko je za­gre­jan da se vra­ti u Beo­grad i sed­ne na klu­pu pr­va­ka dr­ža­ve. Ko­na­č­ni sa­sta­nak če­l­ni­ci Cr­ve­ne zve­zde i De­jan Stan­ko­vić ima­će da­nas, ali sa­mo u slu­ča­ju da Vla­dan Mi­lo­je­vić odlu­či da se po­vu­če s me­sta tre­ne­ra.

Bez iskustva De­jan Stan­ko­vić ne­ma tre­ne­r­skog isku­stva i nje­go­vo mo­gu­će an­ga­žo­va­nje pred­sta­vlja odre­đe­ni ri­zik, ali je ve­li­ko i priz­na­to ime u sve­tu, si­no­nim za Cr­ve­nu zve­zdu, čo­vek ko­ji je u sva­kom tre­nu­t­ku bio uz klub. Uko­li­ko Mi­lo­je­vić osta­ne pri odlu­ci da ode, Stan­ko­vić bi sam iza­brao sa­ra­d­ni­ke i do­šao u Beo­grad. Ka­ko sa­zna­je­mo, De­ki bi na­j­vi­še vo­leo da je nje­gov kum Si­ni­ša Mi­ha­j­lo­vić zdrav i da ne­ma an­ga­žman u Bo­lo­nji, jer bi se uz nje­ga u Cr­ve­noj zve­zdi ose­ćao na­j­si­gu­r­ni­je.  

Titula je izazov S dru­ge stra­ne, Vla­dan Mi­lo­je­vić tra­žio je od upra­ve Cr­ve­ne zve­zde vre­me­na do pe­t­ka da o sve­mu do­bro ra­z­mi­sli. Fa­kat je da se ose­ća za­si­će­no i da mu eki­pa ne­ma ene­r­gi­ju kao u pret­hod­ne dve se­zo­ne. Opet, ima ve­li­ku že­lju da ne pro­pu­sti pri­li­ku da sa 11 bo­do­va pred­nos­ti uz­me još jed­nu ti­tu­lu, te da se upi­še u isto­ri­ju Cr­ve­ne zve­zde i izjed­na­či s le­ge­n­dar­nim Mi­lja­nom Mi­lja­ni­ćem, ko­ji je je­di­ni do sa­da osvo­jio tri uza­stop­ne ti­tu­le sa cr­ve­no-be­li­ma.

Ge­ne­ral­ni di­re­k­tor mi­ran po­vo­dom pi­ta­nja no­vog trenera Te­r­zić: Pa­me­tan čo­vek ima plan C, po­red pla­na B

Ge­ne­ral­ni di­re­k­tor Cr­ve­ne zve­zde Zve­zdan Te­r­zić bio je do­bro ra­spo­lo­žen na ko­k­te­lu upri­li­če­nom po­vo­dom pro­du­že­nja sa­ra­d­nje s „Ga­spro­mom“. Na pi­ta­nje Ku­ri­ra ka­kva je si­tua­ci­ja s tre­ne­rom Vla­da­nom Mi­lo­je­vi­ćem od­no­sno nje­go­vim sta­tu­som, Te­r­zić je re­kao: - Vo­le­li bi­smo da Mi­lo­je­vić osta­ne i pro­du­ži ugo­vor. Ima­mo tre­ne­ra pod ugo­vo­rom, ta­ko da ne bih sa­da da pri­čam o tim stva­ri­ma. Šta će se de­si­ti ako Vla­dan Mi­lo­je­vić odlu­či da ode, upi­ta­li smo. - Pa­me­tan čo­vek uvek ima plan C, po­red pla­na B. Pri­ča­će­mo o sve­mu na­red­nih da­na, mo­žda već da­nas - re­kao je Te­r­zić.

Ale­k­san­dar Radonić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...