Najnovije vesti

RAZRAĐENA ŠEMA! Grupa Džonija sa Vračara kokain namenila za ENGLESKO TRŽIŠTE, otvorili firmu za betonske ploče i tu pakovali drogu
Foto: Printscreen MUP Srbije, Privatna Arhiva

detalji istrage

RAZRAĐENA ŠEMA! Grupa Džonija sa Vračara kokain namenila za ENGLESKO TRŽIŠTE, otvorili firmu za betonske ploče i tu pakovali drogu

Crna Hronika
08:40h

U međunarodnoj akciji Tužilaštva za organizovani kriminal, BIA i MUP, u koordinaciji sa stranim službama Evropolom i Evrodžastom, u Belgiji je u subotu zaplenjeno oko 115 kilograma kokaina, u vrednosti oko 11 miliona evra.

Kokain je pronađen u betonskim pločama, a preko firme koja je ploče izrađivala, droga nabavljena iz Južne Amerike direktno je „ugrađivana“ u te ploče i tako je transportovana po Evropi, saznaje Kurir!

U Belgiji su odmah uhapšeni S. Ð, S. K, Ð. S. D. i F. L. A. U Amsterdamu su slobode lišeni D. R. i D. P, a u Srbiji V. V, dok je njegova sestra J. V. pala u Luksemburgu.

- U akcijama izvedenim u subotu uhapšeno je šest srpskih državljana, za koje se pretpostavlja da su radili za kavački klan i da je za nabavku kokaina korišćena njihova šema - kaže izvor Kurira.

Ekvador Še­ma „ka­v­ča­na“ je i ra­ni­je uglav­nom išla pre­ko Ekva­do­ra ili Ju­žne Ame­ri­ke, ta­ko je i sa­da or­ga­ni­zo­van tran­spo­rt ve­li­ke ko­li­či­ne ove dro­ge iz Ju­žne Ame­ri­ke u lu­ku Ro­te­r­dam i da­lje tran­spo­rt do be­l­gi­j­skog gra­da Ar­lon, gde je za­ple­nje­no uku­p­no 115 ki­lo­gra­ma opo­j­ne dro­ge ko­kain. Kra­j­nja de­sti­na­ci­ja za ko­kain­ske plo­če tre­ba­lo je da bu­de Lo­n­don. Pre­ma na­vo­di­ma tu­ži­la­štva, u ovim po­slo­vi­ma uče­stvo­vao je i je­dan pri­pa­d­nik vra­ča­r­ske gru­pe N. V., „ka­v­ča­nin“ D. R., ali i V. V., S. K., S. Đ., F. L. A., L. K., K. R., I. G., J. V. i Đ. S. D.

Ra­zra­di­li biznis Oni su, ka­ko se sa­zna­je, na­j­pre ku­po­va­li be­to­n­ske plo­če od jed­ne ko­m­pa­ni­je u Lu­k­se­m­bu­r­gu, a za­tim vr­ši­li za­me­nu tih plo­ča be­to­n­skim plo­ča­ma na­pra­vlje­nim u ha­n­ga­ru u be­l­gi­j­skom gra­du Ar­lo­nu u ko­je su za­tim sa­kri­va­li pa­ke­te s ko­kai­nom.

Ka­ko isti­če tu­ži­la­štvo, ta or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa je ko­kain ko­ji je pro­na­đen u ha­n­ga­ru u Ar­lo­nu pre­ko ne­ma­č­ke špe­di­te­r­ske fi­r­me tre­ba­lo da di­stri­bui­ra do ne­ma­č­kog gra­da Tri­ra, a za­tim do ha­n­ga­ra te ko­m­pa­ni­je u Lo­n­do­nu ra­di da­lje pro­da­je.

- Ima­li su do­bro po­zi­cio­ni­ra­ne lju­de u sva­kom gra­du ko­ji im je bio va­žan za tran­spo­rt, ta­kva je or­ga­ni­za­ci­ja sa­mo ve­li­kih na­r­ko-kla­no­va. „Ka­v­ča­ni“ su odav­no znat­no osla­blje­ni, ali sa­mo se po­ja­vlju­ju nji­ho­vi no­vi lju­di - ka­že naš izvor i do­da­je da se su­m­nja da se Džo­ni sa Vra­ča­ra kri­je upra­vo u ne­koj od ovih ze­ma­lja.

- Ve­ro­vat­no je da se Ni­ko­la Vu­šo­vić kri­je upra­vo u ne­koj evro­p­skoj ze­mlji i da or­ga­ni­zu­je gru­pu či­ji su pri­pa­d­ni­ci uha­p­še­ni! Ra­zlog je to što ova­kav ka­nal tran­spo­r­ta ogro­m­nih ko­li­či­na dro­ge mo­ra bi­ti u or­ga­ni­za­ci­ji isklju­či­vo vi­so­ko­po­zi­cio­ni­ra­nih pri­pa­d­ni­ka kla­na ili sa­mih vo­đa - na­vo­di izvor Ku­ri­ra.

Roterdam Ho­lan­d­ska lu­ka Ro­te­r­dam uvek je bi­la na­j­po­god­ni­ja za tran­spo­rt ve­li­kih ko­li­či­na na­r­ko­ti­ka, a ne­re­t­ko su i oni ko­ji su bi­li po­ve­za­ni s bez­bed­no­snim slu­žba­ma ta­mo ima­li svo­je ve­ze i omo­gu­ći­li da ko­kain pu­tu­je bez­bed­no. Lju­bo Mi­lo­vić, pr­lja­vi po­li­ca­jac iz Cr­ne Go­re ko­ji je u be­k­stvu, bio je ka­va­č­ki ga­rant da će u ovoj lu­ci sve pro­ći bes­pre­kor­no. - Vi­di đe ima po­zi­ci­je, mo­gu po­sla­ti svu­da, đe god idu bro­do­vi iz Ekva­do­ra, ja mo­gu po­sla­ti. Da li ima kon­tro­le u ne­ku lu­ku, da mo­gu da izva­de bez­bed­no po­ši­lj­ku ro­be. Ja ra­dim tre­nu­t­no Ro­te­r­dam. Ra­dio sam Ista­n­bul, ra­dio sam Ha­m­bu­rg i An­tve­r­pen. Tre­nu­t­no sa­mo ra­di­mo Ro­te­r­dam - na­pi­sao je Mi­lo­vić svom ko­le­gi Pe­tru La­zo­vi­ću pre­ko apli­ka­ci­je Skaj.

Pa­li u akciji

Brat i se­stra šve­r­co­va­li drogu

l U Sr­bi­ji je u su­bo­tu oba­vlje­no sa­mo jed­no ha­p­še­nje pri­pa­d­ni­ka ove gru­pe i to kad je pao V. V. (28). Za vre­me ak­ci­je nje­go­vog ha­p­še­nja, u Lu­k­se­m­bu­r­gu je slo­bo­de li­še­na nje­go­va sta­ri­ja se­stra J. V. (32). Ka­ko sa­zna­je­mo, njih dvo­je su sa još če­tvo­ro Sr­ba, a na­j­ve­ro­vat­ni­je i vo­đom vra­ča­r­ske gru­pe Ni­ko­lom Vu­šo­vi­ćem omo­gu­ća­va­li ne­sme­ta­no pu­to­va­nje sto­ti­na­ma ki­la ko­kai­na kroz či­ta­vu Evro­pu.

Koja je to razrađena šema koju je ova kriminalna grupa koristila za transport kokaina i sve detalje o tome kako su je sprovodili, čitajte u današnjem Kuriru.

Štampano izdanje 28.11.2022.
foto: Kurir

PRAZNIČNO ČIŠĆENJE MOŽE DA POČNE! Poklanjamo vam MAGIČNU KRPU: DANAS uz dnevni primerak novina Kurir

magična krpa
foto: Promo

Novogodišnjim praznicima se uvek radujemo i željno iščekujemo kićenje jelke. Ono što nas manje raduje jeste čišćenje kuće. Zato je ovo pravi trenutak da vam poklonimo nešto što će vam biti od koristi i olakšati posao.

Mikrofiber ili magična krpa namenjena je za čišćenje površina. Vrlo lako odstranjuje masne mrlje i ne ostavlja tragove brisanja.

Odlično upija vodu. Nakon korišćenja je možete prati ručno ili u mašini za veš.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja