Najnovije vesti

PAPARACO! RADA ĐURIČIN ŽIVI KAO VEĆINA NARODA: U busu kroz Beograd
Foto: Nemanja Nikolić

PAPARACO! RADA ĐURIČIN ŽIVI KAO VEĆINA NARODA: U busu kroz Beograd

Stars

Glu­mi­ca ne­ma pro­blem s tim da i u 86. go­di­ni ko­ri­sti gra­d­ski pre­voz da bi sti­gla do že­lje­ne adrese

Ra­da Đu­ri­čin usko­ro će na­pu­ni­ti 86 go­di­na, ali i da­lje je vr­lo ak­ti­v­na i svu­da sti­že.

foto: Nemanja Nikolić

Glu­mi u te­le­vi­zi­j­skim pro­je­k­ti­ma, sni­ma fi­l­mo­ve, dok upo­re­do s tim ni pri­vat­ni ži­vot ni­je za­pos­ta­vi­la.

Dos­ta vre­me­na pro­vo­di u še­t­nja­ma, pa sko­ro sve po­slo­ve u cen­tru gra­da za­vr­ši pe­ša­če­ći. Ipak, kad je na­po­lju lo­še vre­me, on­da mo­ra da se vo­zi ta­k­si­jem ili gra­d­skim pre­vo­zom, što joj uo­p­šte ni­je pro­blem.

Pre ne­ko­li­ko da­na vi­de­li smo je u au­to­bu­su, gde je se­de­la po­red pro­zo­ra i raz­gle­da­la grad, pa smo isko­ri­sti­li mo­me­nat da je fo­to­gra­fi­še­mo.

Na­me­ra nam je da na ovaj na­čin po­ka­že­mo da je i Ra­da, i po­red to­ga što je glu­ma­č­ka ve­li­či­na, ipak sa­svim obi­čan gra­đa­nin kao i svi dru­gi lju­di.

Kurir.rs, I. E./ Foto: Nemanja Nikolić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja