Najnovije vesti

LO­P­O­V­L­UK UGRA­DIO SI­LI­KO­NE NA RA­ČUN DRŽAVE: Hi­ru­rg u pritvoru zbog silikona
Foto: Privatna Arhiva

BAHATI

LO­P­O­V­L­UK UGRA­DIO SI­LI­KO­NE NA RA­ČUN DRŽAVE: Hi­ru­rg u pritvoru zbog silikona

Crna Hronika

Pla­sti­č­nom hi­ru­r­gu Go­ra­nu Aza­nja­ku iz KC Kra­gu­je­vac, kao i nje­go­voj ko­le­gi­ni­ci M. G. (43), odre­đen je pri­tvor do 30 da­na zbog su­m­nje da su Kra­gu­je­v­čan­ki T. S. na­pla­ti­li ugra­d­nju si­li­ko­n­skih gru­di u ke­šu, a po­tom la­ži­ra­li do­ku­men­ta­ci­ju i ope­ra­ci­ju na­pla­ti­li pre­ko RF­ZO.


Aza­njak i nje­go­ve ko­le­ge se su­m­nji­če da su no­vac ko­ji su uze­li od Kra­gu­je­v­čan­ke za­dr­ža­li za se­be, či­me je di­re­k­t­no ošte­ćen RF­ZO, od­no­sno dr­žav­ni bu­džet za čak 1.700 evra i 128.000 di­na­ra.


Uha­p­še­na M. G. (43) te­re­ti se da je od pa­ci­je­na­ta uzi­ma­la no­vac i pre­da­va­la ga dr Aza­nja­ku, kao i da je sa­či­nja­va­la la­žnu do­ku­men­ta­ci­ju i ra­ču­ne u ko­ji­ma je na­vo­di­la da su oba­vlje­ne in­te­r­ve­n­ci­je ko­je pla­ća RF­ZO, ia­ko je reč o este­t­skim ope­ra­ci­ja­ma ko­je pod to ne pot­pa­da­ju.


Ka­ko Ku­rir sa­zna­je, uha­p­še­nom pla­sti­ča­ru i nje­go­vim ko­le­ga­ma je odre­đen pri­tvor na­kon sa­slu­ša­nja u Vi­šem tu­ži­la­štvu u Kra­lje­vu, gde su na­vod­no izne­li od­bra­nu.


Re­da­k­ci­ji Ku­ri­ra ju­če se ja­vi­la ma­j­ka de­vo­j­ke T. S., ko­joj je Aza­njak ugra­dio si­li­ko­ne na ra­čun dr­ža­ve.


- Će­r­ka i ja smo oti­šle kod do­k­to­ra Aza­nja­ka na pri­vat­nu kli­ni­ku ka­ko bi joj on ta­mo ugra­dio si­li­ko­ne. Me­đu­tim, on nam je re­kao da na kli­ni­ci tre­nu­t­no ne­ma slo­bod­nih sa­la i da će in­te­r­ve­n­ci­ju ura­di­ti u KC Kra­gu­je­vac, što smo mi pri­hva­ti­le. Da­le smo mu no­vac ka­ko je za­h­te­vao, a šta je on s tim po­sle ura­dio, mi ne zna­mo - re­kla je ma­j­ka T. S.


Pod­se­ti­mo, u dve odvo­je­ne ak­ci­je uha­p­še­no je de­vet oso­ba, me­đu ko­ji­ma su i D. P. i N. S. Nji­ma se na te­ret sta­vlja da su u pos­tu­p­ku jav­nih na­ba­v­ki ostva­ri­li pro­ti­v­prav­nu imo­vin­sku ko­ri­st od oko 26 mi­lio­na di­na­ra.


Su­m­nja se da je D. P. u pos­tu­p­ci­ma jav­nih na­ba­v­ki, u do­go­vo­ru s po­nu­đa­či­ma, pri­la­go­đa­vao uslo­ve po­nu­da i izra­du te­h­ni­č­ke spe­ci­fi­ka­ci­je, ka­ko bi su­pro­t­no Za­ko­nu o jav­nim na­ba­v­ka­ma, fa­vo­ri­zo­vao odre­đe­ne po­nu­đa­če.D. A. - I. M.

 

Advo­kat tvrdi
BU­SA­RAC: MOJ KLI­JENT NI­JE U PRITVORU

 

Kra­gu­je­va­č­ki advo­kat Ale­k­san­dar Bu­sa­rac, ko­ji za­jed­no sa sa­ra­d­ni­ci­ma za­stu­pa uha­p­še­nog N. S., po­tvr­dio je za Ku­rir da je nje­gov bra­nje­nik sa­slu­šan u tu­ži­la­štvu.

- On je izneo od­bra­nu, a na­kon sa­slu­ša­nja uki­nu­to mu je re­še­nje o za­dr­ža­va­nju, od­no­sno ni­je mu odre­đen pri­tvor - ka­zao je Bu­sa­rac za Ku­rir.

 

(Kurir.rs / D. A. - I. M. / Foto:Privatna Arhiva)

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...