Najnovije vesti

ALBANCI IZREŠETALI BRAĆU IZ SRBIJE PO MAFIJAŠKOM RECEPTU: Postavili dve sačekuše u mirnom nemačkom gradiću. Meštani ne veruju šta ih snašlo i šta su videli svojim očima
Foto: Profimedia

ZL­O­Č­IN

ALBANCI IZREŠETALI BRAĆU IZ SRBIJE PO MAFIJAŠKOM RECEPTU: Postavili dve sačekuše u mirnom nemačkom gradiću. Meštani ne veruju šta ih snašlo i šta su videli svojim očima

Crna Hronika

Ra­fa­li F. L. (39) iz Sr­bi­je li­kvi­di­ran u sa­če­ku­ši ispred tr­žnog cen­tra u gra­du Abe­n­s­be­r­gu, dok je nje­gov brat (46) te­ško ra­njen ispred svo­je ku­će u istom gradu

F. L. (39), dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je, ubi­jen je, dok je nje­gov brat (46) te­ško ra­njen u ne­ma­č­kom gra­du Abe­n­s­be­r­gu u Ba­va­r­skoj! Dvo­ji­ca Sr­ba stra­da­la su u odvo­je­nim pu­c­nja­va­ma, ko­je su se do­go­di­le u ra­z­ma­ku od po­la sa­ta.


Ka­ko su pre­ne­li ne­ma­č­ki me­di­ji, po­li­ci­ja je u sre­du, ubr­zo po­sle oru­ža­nih na­pa­da, uha­p­si­la dvo­ji­cu Al­ba­na­ca po­re­klom s Ko­so­va zbog su­m­nje da su pu­ca­li na bra­ću iz Sr­bi­je.


- Je­dan uha­p­še­ni ima 30, a dru­gi 40 go­di­na. Kod njih je pro­na­đe­no i oru­ž­je, a u to­ku je utvr­đi­va­nje da li je iz tog oru­ž­ja pu­ca­no na žr­tve. Na­vod­no, uha­p­še­ni Al­ba­n­ci i žr­tve po­zna­va­li su se odra­ni­je - re­kao je izvor.


Pr­va pu­c­nja­va de­si­la se u sre­du, u 18.10, na pa­r­ki­n­gu ispred tr­žnog cen­tra „Ede­ke“, i to nao­či­gled bro­j­nih gra­đa­na, dok se dru­ga de­si­la po­la sa­ta ka­sni­je ispred ku­će u Abe­n­s­be­r­gu, ne­da­le­ko od tr­žnog cen­tra.


Oče­vi­ci ubi­stva ispri­ča­li su da su dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca za­pu­ca­la na pa­r­ki­n­gu, po­sle če­ga su po­be­gla ko­li­ma.


- Sr­bin je na­đen mr­tav ispred ko­m­bi­ja, na nje­ga je ispa­lje­no vi­še hi­ta­ca. Pre­t­pos­ta­vlja se da su ga na­pa­da­či če­ka­li na pa­r­ki­n­gu, a ka­da je pri­šao svom vo­zi­lu, za­pu­ca­li su. Sa­mo po­la sa­ta ka­sni­je dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca pu­ca­la su na nje­go­vog bra­ta, ko­ji je sta­jao ispred ku­će. Po­sle to­ga su ta­ko­đe po­be­gli ko­li­ma, a ra­nje­nik je pre­ba­čen u bo­l­ni­cu - pre­ne­li su me­di­ji i do­da­li da su oče­vi­ci opi­sa­li au­to­mo­bil ko­jim su ubi­ce po­be­gle.

 

foto: Profimedia


Sa­mo sat vre­me­na po­sle dru­ge pu­c­nja­ve uha­p­še­na su dvo­ji­ca Al­ba­na­ca.


- Oni se su­m­nji­če i za ubi­stvo i za po­ku­šaj ubi­stva. Šta je mo­tiv zlo­či­na, još uvek se utvr­đu­je, kao i u kom su od­no­su bi­li žr­tve i na­pa­da­či. Istra­ga će po­ka­za­ti da li je u pi­ta­nju kri­mi­nal­ni obra­čun ili ne­što dru­go - re­kao je izvor.


Zbog pucnjava uzne­mi­ri­li su se gra­đa­ni Abe­n­s­be­r­ga.


- Hte­li smo sa­mo da ku­pi­mo igri­cu. Kad smo sti­gli, mno­go po­li­ci­j­skih au­to­mo­bi­la je bi­lo ispred su­pe­r­ma­r­ke­ta. Na­sta­la je pa­ni­ka - re­kao je mla­dić ko­ji se tu za­te­kao.

Gra­đa­ni pomogli
OPI­SA­LI AU­TO NAPADAČA


Grad Abe­n­s­be­rg ima oko 14.000 sta­nov­ni­ka, a u iden­ti­fi­ko­va­nju i ha­p­še­nju osu­m­nji­če­nih po­li­ci­ji su po­mo­gli i gra­đa­ni.


- Oni su opi­sa­li na­pa­da­če, kao i ma­r­ku i bo­ju au­to­mo­bi­la ko­jim su po­be­gli. To je bi­lo zna­ča­j­no za nji­ho­vo pro­na­la­že­nje. Od­mah po­sle do­ja­va o pu­c­nja­vi či­tav grad je bio blo­ki­ran, ta­ko da ubi­ce ni­su ima­le šan­se da po­be­g­nu iz nje­ga - re­kli su izvo­ri ne­ma­č­kih me­di­ja.

 

 

(Kurir.rs / Je­le­na Rafailović / Foto:Profimedia)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...