Najnovije vesti

DINAMO ZOVE SAŠU ILIĆA: Partizanova legenda dobila zanimljivu ponudu
Foto: @starsport

Sa­zna­je­mo

DINAMO ZOVE SAŠU ILIĆA: Partizanova legenda dobila zanimljivu ponudu

Fudbal

Tre­ne­r­ski put ni­je po­veo Sa­šu Ili­ća ta­mo oda­kle je tre­ba­lo, iz Par­ti­za­na, ali za­to već po­či­nju da se ja­vlja­ju klu­bo­vi zai­n­te­re­so­va­ni da ih sa klu­pe pre­dvo­di le­ge­n­dar­ni as.

Tre­ne­r­ski put ni­je po­veo Sa­šu Ili­ća ta­mo oda­kle je tre­ba­lo, iz Par­ti­za­na, ali za­to već po­či­nju da se ja­vlja­ju klu­bo­vi zai­n­te­re­so­va­ni da ih sa klu­pe pre­dvo­di legendarni as.

Di­na­mo iz Pa­n­če­va pr­vi je tim ko­ji je upu­tio po­nu­du Ili­ću za me­sto še­fa stru­ke! Am­bi­cio­zni klub tre­nu­t­no je član Sr­p­ske li­ge Vo­j­vo­di­na, ali ni­je isklju­če­no da u na­red­noj se­zo­ni bu­du u pr­vo­li­ga­škom ka­ra­va­nu. An­ga­žo­va­nje Ili­ća bio bi upra­vo po­tez u tom sme­ru. Osta­je da se vi­di ka­kav će da bu­de Sa­šin od­go­vor.

Ako bu­de bar upo­la uspe­šan kao fu­d­ba­ler, Ili­ća če­ka bli­sta­va tre­ne­r­ska ka­ri­je­ra. Isku­stvo ima, ra­dio je sa vr­hu­n­skim sve­t­skim stru­č­nja­ci­ma, kre­nuo je pra­vim pu­tem u tre­ne­r­ske vo­de od mla­đih ka­te­go­ri­ja FSS. Upra­vo kli­n­ci mo­gu na­j­vi­še da nau­če od čo­ve­ka ko­ji je u ka­ri­je­ri to­li­ko to­ga pro­šao.

foto: @starsport

Što se ti­če Par­ti­za­na i Ili­ća, klub ih Hu­m­ske mo­gao je da pu­sti sva­ko­ga na ovom sve­tu da ih na­pu­sti, osim Sa­še Ili­ća. Čo­vek ko­ji je to­li­ko dao Par­ti­za­nu da tek ta­ko ode ih cr­no-be­log dvo­ri­šta... Vra­ti­će se Sa­ša ta­mo gde pri­pa­da, ali u ne­ka bo­lja vre­me­na.

Emo­ti­van dan Go­di­šnji­ca oproštaja

Pre ne­što vi­še od go­di­nu da­na (19. ma­ja 2019) Sa­ša Ilić za­vr­šio je igra­č­ku ka­ri­je­ru. Ne­što vi­še od 15.000 na­vi­ja­ča do­šlo je na meč Par­ti­zan - Pro­le­ter ka­ko bi po­sled­nji put na zva­ni­č­noj uta­k­mi­ci vi­de­lo ka­pi­te­na. Za­slu­žio je Ilić i ve­li­ki opro­štaj i re­vi­jal­nu uta­k­mi­cu u nje­go­vu ča­st, ali to to­ga ni­je do­šlo.

foto: Printscreen

Kurir / Mi­loš Bjelinić

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...