Najnovije vesti

Očekujem da Mreža liderki promoviše žene u politici
Foto: Ismet Ademovski

rodna ravnopravnost

Očekujem da Mreža liderki promoviše žene u politici

Vesti

Pred­sed­ni­ci op­šti­ne Beo­čin Mi­r­ja­ni Ma­le­še­vić Mi­l­kić, ko­ja je na fu­n­k­ci­ji izuzetno kratko, sa­ve­ti ko­le­gi­ni­ca mno­go zna­če za re­ša­va­nje iza­zo­va sa ko­ji­ma se susreće

Sma­tram da će po­ve­zi­va­nje li­de­r­ki na lo­ka­lu na ovaj na­čin sva­koj od nas zna­či­ti za una­pre­đe­nje zna­nja i ra­z­me­nu isku­sta­va i ide­ja, sa kra­j­njim ci­ljem da uspe­šno ru­ko­vo­di­mo svo­jim sre­di­na­ma, po­spe­ši­mo ra­zvoj lo­kal­ne sa­mou­pra­ve na či­jem smo če­lu i po­bo­lj­ša­mo ži­vo­t­ni stan­da­rd svo­jih gra­đa­na, uve­re­na je pred­sed­ni­ca op­šti­ne Beo­čin Mi­r­ja­na Ma­le­še­vić Mi­l­kić.

- Ru­ko­vo­đe­nje gra­dom ili op­šti­nom je ve­li­ka od­go­vor­nost, a mi ima­mo pri­li­ku da svo­jim pri­me­rom bu­de­mo uzor mla­dim že­na­ma, ko­je tek tre­ba da za­ko­ra­če na po­li­ti­č­ku sce­nu, kao i da ih na tom pu­tu pod­sta­k­ne­mo i ohra­bri­mo. S ob­zi­rom na to, mo­ja oče­ki­va­nja u ve­zi sa fu­n­k­cio­ni­sa­njem Mre­že gra­do­na­če­l­ni­ca i pred­sed­ni­ca op­šti­na od­no­se se, pre sve­ga, na ve­će pro­mo­vi­sa­nje že­na u po­li­ti­ci.

Ve­ći­na vas je do­šla na če­lo lo­kal­nih sa­mou­pra­va u ko­ji­ma su va­ši pret­hod­ni­ci osta­vi­li mno­go na­sle­đe­nih pro­ble­ma. Ka­ko izla­zi­te na kraj s tim?

- Uve­re­na sam da se sva­ka od mo­jih ko­le­gi­ni­ca su­sre­la sa ni­zom na­sle­đe­nih pro­ble­ma, ko­ji su, uz do­bar tim i kva­li­te­t­ne sa­ra­d­ni­ke, za­si­gu­r­no re­ši­vi. Ista­kla bih da ve­ći­nu mog ti­ma či­ne že­ne, zbog če­ga sam izu­ze­t­no po­no­sna, bu­du­ći da je to ohra­bru­ju­ći pri­mer za sve na­red­ne ge­ne­ra­ci­je že­na.

Da li ste vi li­č­no već ima­li pri­li­ku da se obra­ti­te svo­joj ko­le­gi­ni­ci u dru­gom gra­du ili op­šti­ni za po­moć ili sa­vet u re­ša­va­nju ne­kog pro­ble­ma?

- S ob­zi­rom na to da fu­n­k­ci­ju pred­sed­ni­ce op­šti­ne oba­vljam izuzetno kratko, isku­stvo i sa­ve­ti ko­le­gi­ni­ca ko­je su na istim po­lo­ža­ji­ma bi­lo mi je od ve­li­kog zna­ča­ja za una­pre­đe­nje so­p­stve­nih ko­m­pe­te­n­ci­ja i re­ša­va­nje iza­zo­va sa ko­ji­ma sam se su­sre­la. Si­gu­r­na sam da bi za sva­ku od nas bi­lo zna­ča­j­no da se ta sa­ra­d­nja na­sta­vi i u bu­du­ć­nos­ti i ovom pri­li­kom po­zi­vam sve ko­le­gi­ni­ce da po­se­te op­šti­nu Beo­čin. Isto­vre­me­no, ista­kla bih da sam po­ča­stvo­va­na po­zi­vom op­šti­ne Ba­bu­šni­ca da uče­stvu­jem na okru­glom sto­lu „Že­ne na ru­ko­vo­de­ćim po­lo­ža­ji­ma“, gde će­mo raz­go­va­ra­ti na te­mu osna­ži­va­nja že­na i una­pre­đe­nja rod­ne rav­no­prav­nos­ti, i uvek ću se ra­do oda­zva­ti ova­kvim i sli­č­nim do­ga­đa­ji­ma.

Kurir.rs

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...
track