Najnovije vesti

GRAĐANI I PRIVREDA ZAHTEVAJU OD DRŽAVE: UKINITE IH! Registracione nalepnice su nepotreban trošak
Foto: Zorana Jevtić

Složni

GRAĐANI I PRIVREDA ZAHTEVAJU OD DRŽAVE: UKINITE IH! Registracione nalepnice su nepotreban trošak

Društvo

Argumenti - Čak 800 miliona dinara godišnje izdvoji se za nešto što nema veliku upotrebnu vrednost jer podaci sa nalepnice već postoje na tablici i u

saobraćajnoj dozvoli, poručuju iz NALED

Registracionu nalepnicu za automobile, motore i traktore trebalo bi ukinuti jer nema veliku upotrebnu vrednost, a svake godine građanima i privredi nameće značajne troškove, jedan je od zahteva koji su predstavnici privrede uputili Vladi Srbije.

Reč je o predlogu iz NALED Sive knjige 11, koja sadrži 100 preporuka vlastima za pojednostavljenje administrativnih procedura. Iz NALED podsećaju da je nalepnica koja se na automobilima lepi u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla jedan od obaveznih eleamenata registracije i potvrda da vozilo može da učestvuje u saobraćaju. Na njoj su ispisani registarski broj automobila, datum isteka registracije i oznaka registracionog područja, odnosno podaci koji već postoje na registarskoj tablici, u saobraćajnoj dozvoli i u evidenciji MUP.

foto: Nebojša Mandić

Dve takse

- Za izdavanje nalepnice plaćaju se dve takse u ukupnom iznosu od 440 dinara, a kako se u Srbiji svake godine registruje najmanje 1,8 miliona motornih vozila, dolazimo do računice da građani i privreda godišnje izdvoje gotovo 800 miliona dinara za nešto što nema veliku upotrebnu vrednost osim da saobraćajac vizuelno proveri da li je automobil registrovan ili kao podsetnik vlasniku o datumu isteka registracije. Predložena izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o registraciji bi smanjila nepotrebne administrativne troškove, samim tim i cenu registracije i vreme sprovođenja procedure, što bi omogućilo značajne uštede - rekao je Aleksandar Blagojević, potpredsednik NALED Saveza za e-upravu.

Iz NALED upozoravaju i da postavljanje registracione nalepnice na desnom donjem delu vetrobranskog stakla „ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju smanjenjem vidnog polja vozača, čime se direktno ugrožava bezbednost vozača“.

foto: N1 Printscreen

Koriste samo policiji

Predlog privrede podržavaju i mnogi građani sa kojima je Kurir razgovarao, dok se profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić ipak ne slaže sa predlogom NALED. - Nalepnica služi da policija u rutinskoj kontroli preko nje brzo proveri registracionu ispravnost vozila i, ako je sve u redu, odmah propusti vozilo, umesto da od vozača traži dokumenta i sve to proveri, što bi oduzelo više vremena kako policiji tako i samim vozačima. Nalepnica, pritom, nije skupa, a doprinosi većoj produktivnosti, efikasnosti kao i sprečavanju mahinacija sa saobraćajnim dokumentima - smatra Vujanić.

10.000 di­n. ka­zna za gra­đa­ne za ne­pra­vi­l­no le­plje­nje nalepnice

30.000-200.000 di­n. ka­zna za pre­du­ze­t­ni­ke za ne­pra­vi­l­no le­plje­nje nalepnice

50.000-600.000 di­n. ka­zna za fi­r­me za ne­pra­vi­l­no le­plje­nje nalepnice

Do­bro rešenje

SMS UME­STO NALEPNICE

Do­bro re­še­nje za in­fo­r­mi­sa­nje vo­za­ča o pri­bli­ža­va­nju ro­ka za ob­no­vu re­gi­stra­ci­je bi­lo bi da ih si­stem e-upra­ve in­fo­r­mi­še me­sec da­na una­pred pu­tem ime­j­la ili SMS po­ru­ke i pre­ko po­r­ta­la e-upra­va. - To bi i za dr­žav­ne or­ga­ne ima­lo pra­k­ti­č­nu ko­ri­st s ob­zi­rom na to da bi ra­spo­la­ga­li ažu­r­nim kon­ta­k­ti­ma gra­đa­na (ime­jl adre­sa i broj mo­bi­l­nog te­le­fo­na), a za­da­tak vla­sni­ka mo­tor­nih vo­zi­la bio bi da une­su kon­ta­k­te na po­r­ta­lu uko­li­ko že­le da do­bi­ju oba­ve­šte­nje - na­vo­de iz NA­L­ED.

AN­KE­TA / GLAS NARODA

Dra­gan Ha­džić (60), taksista Po­li­ci­ja je ne gleda

foto: Kurir

Podržavam ukidanje na­le­p­ni­ce.Sto­ji ured­no za­le­plje­na, po­li­ca­j­ci je i ne vi­de. Zau­sta­vlja­ju nas i tra­že do­zvo­lu, na ko­joj ta­ko­đe pi­še da­tum iste­ka re­gi­stra­ci­je. Ne­ma ni­ka­kvu svr­hu.

Dra­gan Ma­te­jić (58), vozač Ne slu­ži ničemu

foto: Kurir

Ni­ko ne obra­ća pa­žnju na nalepnicu. Ne slu­ži ni­če­mu, sa­mo je do­da­tan tro­šak vo­za­či­ma. Ako već ne slu­ži svr­si, tre­ba je uki­nu­ti.

An­dri­ja Je­r­kić (18), student Po­dr­ža­vam ukidanje

foto: Kurir

Što ma­nje pla­ća­nja, to bo­lje! Ne se­ćam se da su policajci ikada pogledali nalepnicu i da nisu tražili dozvolu kad su me zau­sta­vi­li.

Jo­van Ma­r­ko­vić (45), taksista Ni­je to na­j­ve­ći problem

foto: Kurir

Što se me­ne ti­če, ni­sam za uki­da­nje. Pla­ća se jed­nom go­di­šnje i ni­je to ne­ki tro­šak. Ima­mo ve­ćih pro­ble­ma, sa­mo odja­va i za­me­na ta­bli­ca nas ko­šta 6.000 di­na­ra, a plus re­gi­stra­ci­ja i na­le­p­ni­ce.

Do­bri­vo­je Ka­ta­nić (30), komunikolog Uvek tra­že i saobraćajnu

foto: Kurir

Ap­so­lu­t­no se sla­žem sa pri­vred­ni­ci­ma. Ne vi­dim svr­hu, po­li­ci­ja sa­ma mo­že da pro­ve­ri re­gi­sta­r­ski broj vo­zi­la, kao i da­tum iste­ka re­gi­stra­ci­je, a i po­red na­le­p­ni­ce tra­že sao­bra­ća­j­nu do­zvo­lu.

An­drej To­mić (18), student Ma­li, ali ipak trošak

foto: Kurir

Sla­žem se da to tre­ba uki­nu­ti. Ni­je to ne­ki iznos, ali ko­li­ko god izgle­dao ma­li, ipak je zna­ča­ja­n trošak.

Kurir.rs/S. Đorđević - M. Vujović  Foto: Zorana Jevtić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...