Najnovije vesti

VUČIĆ ODLUČAN: Napadaju mi decu jer znaju da sam slab na njih! Bolje da me ubijete nego decu da mi napadate!
Foto: Marina Lopičić

predsednik srbije: ne pada mi na pamet da se povučem pred gadovima

VUČIĆ ODLUČAN: Napadaju mi decu jer znaju da sam slab na njih! Bolje da me ubijete nego decu da mi napadate!

Politika

Moj sta­ri­ji sin je kriv i što uči da ku­va, jer že­li ti­me da se ba­vi, re­kao je pred­sed­nik. Pro­ti­v­ni­ci­ma je po­ru­čio da će se bo­ri­ti, a da oni slo­bod­no mo­gu da udaraju

Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je na­pa­da­ju mo­ju de­cu jer zna­ju da sam slab na njih, kao i sva­ki dru­gi ro­di­te­lj, re­kao je ju­če pred­sed­nik Sr­bi­je Ale­k­san­dar Vu­čić i po­ru­čio da ga to ne­će na­te­ra­ti da se po­vu­če dok se ne po­ja­ve nje­go­vi na­sled­ni­ci ko­ji će vo­di­ti ozbi­lj­nu i od­go­vor­nu po­li­ti­ku.

Se­ki­ra se za decu

Pred­sed­nik je uka­zao na to da mu po­li­ti­č­ki pro­ti­v­ni­ci na­pa­da­ju de­cu za sva­ku si­t­ni­cu.

- Moj sta­ri­ji sin je kriv i što uči da ku­va, jer že­li ti­me da se ba­vi. Bo­lje da me ubi­je­te ne­go de­cu da mi na­pa­da­te. Šta bi­ste vi ra­di­li da vam de­cu na­pa­da­ju sva­ki dan - re­kao je Vu­čić gos­tu­ju­ći na TV Pr­va.

Pred­sed­nik se osvr­nuo i na fo­to­gra­fi­je ko­je kru­že dru­štve­nim mre­ža­ma, a na ko­ji­ma je nje­gov sin Da­ni­lo, kao i na pri­če da se nje­gov na­sled­nik že­ni.

- Ni­ti se že­ni, ni­ti ima ika­kve sva­d­be... De­te ra­di, ide, uči da ku­va, ho­će da se ba­vi ti­me - re­kao je Vu­čić i po­tom pro­ko­men­ta­ri­sao fo­to­gra­fi­ju na ko­joj je Da­ni­lo na mo­ru:

- Bio je na Ha­l­ki­di­ki­ju, ne­ki pa­ra­da­jz tu­ri­zam, ta­mo gde idu ovi na­ši Sr­bi... Ka­ko je re­kao, nje­go­vi pro­ti­v­ni­ci ga napadaju preko porodice jer zna­ju da se se­ki­ra sa­mo za de­cu. Do­dao je pak da zbog ta­kvih stva­ri ni­je ra­z­mi­šljao da se po­vu­če, to će, ka­že, uči­ni­ti ka­da se po­ja­ve nje­go­vi na­sled­ni­ci ko­ji će vo­di­ti ozbi­lj­nu i od­go­vor­nu po­li­ti­ku.

- Da se po­vu­čem pred ga­do­vi­ma ko­ji po­li­ti­ku za­sni­va­ju na pro­ga­nja­nju de­ce i po­ro­di­ce? Pred nji­ma, ne pa­da mi na pa­met! Ako to bu­dem ura­dio, uči­ni­ću jer sam pro­na­šao na­sled­ni­ke ko­ji mo­gu da upra­vlja­ju ze­mljom na od­go­vo­ran na­čin - re­kao je Vu­čić i po­ru­čio pro­ti­v­ni­ci­ma da slo­bod­no uda­ra­ju, a da će se on bo­ri­ti.

Izla­zak na birališta

Izbo­ri 3. ili 17. apri­la, ne znam da li ću se kandidovati

l Pred­sed­nik Vu­čić je na­ja­vio da će pred­sed­ni­č­ki i par­la­men­tar­ni izbo­ri, kao i izbo­ri za od­bor­ni­ke u Sku­p­šti­ni gra­da Beo­gra­da bi­ti odr­ža­ni 3. ili 17. apri­la sle­de­će go­di­ne. - Izbo­ri mo­ra­ju da bu­du u skla­du sa za­ko­nom, to ni­je fon­ta­na že­lja.

Mo­gu da bu­du 3. ili 17. apri­la, 10. apri­la ne mo­gu, jer je to dan stva­ra­nja NDH, ne bi ima­lo smi­sla da se na taj dan u Sr­bi­ji odr­ža­va­ju izbo­ri, jer je naš na­rod pod­neo na­j­te­že mo­gu­će žr­tve - re­kao je. Do­dao je da ni­je odlu­čio da li će se kan­di­do­va­ti za pred­sed­ni­ka: - Spre­m­ni smo da za pred­sed­ni­ka i sve dru­ge fu­n­k­ci­je kan­di­du­je­mo lju­de ko­ji su u sta­nju da po­be­de. Va­žno mi je da po­be­de oni ko­ji su se izbo­ri­li za sna­žni­ju Sr­bi­ju.

izbori
foto: Dado Đilas

Vu­čić je ista­kao i da je pri­ča opo­zi­ci­je o izbor­nim uslo­vi­ma pra­zna, iz­mi­šlje­na, te opra­v­da­nje za loš izbor­ni re­zu­l­tat. Na­gla­sio je i da je pos­to­ja­la opa­sna že­lja da pred­sta­ve Sr­bi­ju kao au­to­krat­sku ze­mlju u sve­tu i s tim u ve­zi su, ka­že, vo­di­li ka­m­pa­nju, ne­ra­zu­me­va­ju­ći da je dav­no pro­šlo to vre­me ka­da je mo­gla Sr­bi­ja da se pred­sta­vlja kao Sr­bi­ja u Mi­lo­še­vi­će­vo vre­me.

- Ne­ma ni­šta od tog po­sla da pre­ko uli­ce i si­lom do­đu na vla­st. Na izbo­ri­ma će se me­nja­ti vla­st i na­rod će uvek odlu­či­va­ti. Do­bro je da su to i oni sa­mi po­tvr­di­li. Jer ka­da go­vo­ri­te o izbor­nim uslo­vi­ma, mo­ra­te to po­re­di­ti sa ne­čim. Go­di­ne 2012. ni­je bi­lo ni­jed­nog me­di­ja na stra­ni opo­zi­ci­je, a ta­da ni­smo ku­ka­li, već smo se ba­vi­li pro­gra­mom i pla­no­vi­ma i po­be­di­li - pod­se­tio je on.

Ne­ću za­vr­ši­ti na sme­tli­štu istorije

Sto­ti­ne mi­lio­na evra ulo­že­ne u mo­je obaranje

l Vu­čić je ko­men­ta­ri­sao i ka­m­pa­nju ko­ja se vo­di pro­tiv nje­ga. Ka­že i da su ulo­že­ni mi­lio­ni u nje­go­vo ru­še­nje. - Znam ja ka­kvi me sve uda­ri če­ka­ju, vi­dim da su do sa­da ulo­ži­li sto­ti­ne mi­lio­na evra za mo­je oba­ra­nje. Po­gle­da­j­te sa­mo ko­li­ko im ko­šta­ju sve ta­j­ku­n­ske te­le­vi­zi­je - na­veo je Vu­čić i do­dao: - Ja za Sr­bi­ju ži­vim i bri­ga me šta će da mi se de­si, iza me­ne će da osta­ne po­li­ti­č­ki te­sta­ment! Ka­ko god da za­vr­šim, ne­ću za­vr­ši­ti na sme­tli­štu isto­ri­je. Mo­žda fi­zi­č­ki za­vr­šim na sme­tli­štu, ali sva­ka­ko ne­ću za­vr­ši­ti na sme­ti­li­štu isto­ri­je kao što su mno­gi od mo­jih pret­hod­ni­ka za­vr­ši­li.

Ne­ma­ju ni plan ni program

Oce­nio je da je pro­blem opo­zi­ci­je to što ne­ma­ju ni plan ni pro­gram, osim „ka­ko uni­šti­ti ži­vot Vu­či­ću i nje­go­voj de­ci i ra­di­ti pro­tiv nje­ga, jer na izbo­ri­ma ne mo­gu da po­be­de“. Uka­zao je i da je jed­na op­ci­ja opo­zi­ci­je da bi­ju i po­bi­ju lju­de na vla­sti ili da im ne­ko pre­da klju­če­ve i vla­st.

- Jed­na op­ci­ja je - do­ve­šće nas ne­ko dru­gi na vla­st, a dru­ga da uz po­moć stra­na­ca bi­ju i ubi­ju lju­de na vla­sti - ista­kao je Vu­čić.

Pred­sed­nik je re­kao i da je ta­ko­zva­ni eko­lo­ški usta­nak, ko­ji je na­ja­vljen za 11. se­p­te­m­bar, bo­r­ba iz­me­đu njih sa­mih, ko će od njih preu­ze­ti pri­mat, jer za one iz bi­v­šeg re­ži­ma ni­ko ne­će da gla­sa.

- To ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa eko­lo­gi­jom - za­klju­čio je Vu­čić.

Šta nas čeka po pitanju Kosova

Ima­ju šan­se za SE, sle­de i no­va po­vla­če­nja nezavisnosti

l Pred­sed­nik Vu­čić je na­ja­vio da će Ko­so­vo usko­ro po­ku­ša­ti da pos­ta­ne čla­ni­ca Sa­ve­ta Evro­pe, za šta će do­bi­ti ogro­m­nu po­dr­šku evro­p­skih ze­ma­lja. - Oni ima­ju izu­ze­t­no po­vo­lj­nu po­zi­ci­ju u Sa­ve­tu Evro­pe i ići će na to da pos­ta­nu čla­ni­ca, za­tim će ići na In­te­r­pol i Une­sko, gde će­mo ih po­be­di­ti, a u Sa­ve­tu Evro­pe vr­lo te­ško - re­kao je Vu­čić. Uka­zao je da pr­vu zva­ni­č­nu kan­di­da­tu­ru Ko­so­va za član­stvo u ne­koj me­đu­na­rod­noj or­ga­ni­za­ci­ji oče­ku­je na­red­nih da­na, po­sle če­ga će, ka­že, veo­ma br­zo ne­ke ze­mlje po­vu­ći priz­na­nja ne­za­vi­snos­ti Ko­so­va.

VU­Č­IĆ O:

l Ra­stu pla­ta i penzija

Pred­sed­nik Sr­bi­je je na­ja­vio da gra­đa­ni Sr­bi­je mo­gu da oče­ku­ju da­lji ra­st pla­ta i pen­zi­ja, kao i da će dr­ža­va na­sta­vi­ti s ve­li­kim jav­nim in­ve­sti­ci­ja­ma. - Ra­šće i pla­te i pen­zi­je, gle­da­će­mo da sto­pa ra­sta pen­zi­ja bu­de bli­zu sto­pe ra­sta pla­ta - re­kao je Vu­čić. Pod­se­tio je da je mi­ni­mal­na za­ra­da po­ve­ća­na sa 15.000 di­na­ra, ko­li­ko je bi­la 2012, na 35.000 di­na­ra, što je, ka­že, uve­ća­nje u no­mi­nal­nom izno­su od 120 od­sto i go­vo­ri ko­li­ko je Sr­bi­ja na­pre­do­va­la, a po­se­b­no na­j­si­ro­ma­šni­ji.

l Đi­la­su i Obućini

Pred­sed­nik je pro­ko­men­ta­ri­sao fo­to­gra­fi­ju ko­ja se ne­dav­no po­ja­vi­la u me­di­ji­ma, a na ko­joj se na­la­ze li­der SSP Dra­gan Đi­las i vo­di­te­lj­ka Nju­z­ma­ks Adri­je Je­le­na Obu­ći­na. - To je no­vi­na­r­ka sa nje­go­ve i Šo­la­ko­ve te­le­vi­zi­je. Te sli­ke je obja­vio gost ka­fa­ne jer je bio za­pre­pa­šćen. Mi­slio je da su to ne­za­vi­sni no­vi­na­ri. Lju­di su bi­li izne­na­đe­ni što ih vi­de.

đjilas
foto: Kurir

Iva­na Žigić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja