Najnovije vesti

DŽE­NI­FER I ALE­KS IZNE­NA­DI­LI FANOVE: Ve­re­nik Džej Lo obu­kao ha­lji­nu i me­šao kukovima
Foto: Instagram

Šok

DŽE­NI­FER I ALE­KS IZNE­NA­DI­LI FANOVE: Ve­re­nik Džej Lo obu­kao ha­lji­nu i me­šao kukovima

Pop kultura

Pe­va­či­ca i bi­v­ši be­j­zbol igrač od­go­vo­ri­li na iza­zov ko­ji im je za­dao Dre­jk, pa su đu­ska­li, ali i za­me­ni­li garderobu

Dže­ni­fer Lo­pez i njen ve­re­nik Ale­ks Ro­dri­gez šo­ki­ra­li su svo­je pra­tio­ce na dru­štve­nim mre­ža­ma ka­da su izve­li ples s neo­če­ki­va­nim obr­tom i za­me­ni­li ulo­ge. U jed­nom tre­nu­t­ku po­pu­lar­ni par ra­z­me­nio je ga­r­de­ro­bu, pa je be­j­zbol igrač obu­kao pe­va­či­ci­nu ha­lji­nu.

Ovaj vi­deo pos­tao je vi­ra­lan na dru­štve­nim mre­ža­ma i za je­dan dan sku­pio ne­ko­li­ko mi­lio­na pre­gle­da. U pi­ta­nju je iza­zov zva­ni „pre­ki­dač“, po­pu­la­ran na dru­štve­noj mre­ži Tik-tok, ko­ji na­la­že da jed­na oso­ba đu­ska dok dru­ga sni­ma. A ka­da se za­ču­je zvuk pre­ki­da­ča, njih dvo­je za­me­nju­ju me­sta i ga­r­de­ro­bu. Ina­če, ovaj iza­zov za­dao im je re­per Dre­jk.

Ta­ko je Džej Lo me­ša­la ispred ogle­da­la dok je Ale­ks sni­mao, a već u sle­de­ćem mo­men­tu na­stao je šok! Bi­v­ši be­j­zbol igrač za­vr­šio je u nje­noj vu­ne­noj be­loj ha­lji­ni, a na uši­ma je no­sio nje­ne mi­n­đu­še i po­ku­ša­vao da igra i me­ša kao pe­va­či­ca. In­te­re­san­t­no je i da je Ale­ks, ka­ko bi što ve­ro­dos­to­j­ni­je isko­pi­rao ve­re­ni­cu, do­dao i ma­lo sen­ke na oči, a za to vre­me Dže­ni­fer je no­si­la nje­gov sa­ko, ko­šu­lju, nao­ča­re za su­n­ce i sni­ma­la ih.

Dok je po­ku­ša­vao da odi­gra što bo­lje, Ale­ks se tru­dio da ne pra­sne u smeh, što se vi­de­lo na sni­m­ku.

Pe­va­či­ca je obja­vi­la sni­mak na In­sta­gra­mu i na­pi­sa­la: - Če­ka­j­te kraj vi­dea.

Pod­se­ti­mo, bi­v­ši be­j­zbol igrač je u mar­tu 2019. go­di­ne na Ba­ha­mi­ma za­pro­sio Dže­ni­fer, ali se oni još uvek ni­su ve­n­ča­li zbog po­slov­nih oba­ve­za.

J. Stuparušić

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...