Najnovije vesti

SUPERKARTEL! OTKRIĆE DEA I EVROPOLA: Balkanski narko-bos TITO kontrolisao TREĆINU EVROPSKOG TRŽIŠTA kokaina!
Foto: Žurnal.info, AP / Marta Vazquez Rodriguez / Europa Press, Printscreen YouTube

MEĐUNARODNA AKCIJA

SUPERKARTEL! OTKRIĆE DEA I EVROPOLA: Balkanski narko-bos TITO kontrolisao TREĆINU EVROPSKOG TRŽIŠTA kokaina!

Crna Hronika
08:51h

Edin Gačanin (40), poznat pod nadimcima Tito i Dino, uhapšen je u Dubajiu u sklopu velike međunarodne akcije u kojoj je privedeno ukupno 49 ljudi, vođa i članova takozvanog superkartela, koji je kontrolisao trećinu tržišta trgovine kokainom u Evropi, saopštili su iz Evropola i holandske policije!

Tito, koji je poreklom iz Bosne i Hercegovine, ali ima i holandsko državljanstvo, označen je kao vođa ove velike kriminalne grupe.

- Američka istražna služba DEA Gačanina smatra jednim od 50 najvećih svetskih trgovaca drogom - navedeno je u holandskim medijima.

Edin Gačanin, Edin Gačanin Tito
foto: Žurnal.info, Printscreen Youtube

Istražitelji sumnjaju da je Gačaninov "superkartel" drogu uvozio direktno iz Južne Amerike u evropske luke i da je blisko sarađivao s nedavno uhapšenom kriminalnom grupom, koja se dovodi u vezu s kavačkim klanom i "vračarcima" Nikole Vušovića.

Dugo bio misteriozan

Prema istim informacijama, kriminalna grupa, na čijem su razotkrivanju svetske policije i američka DEA radile godinama, pala je u akciji "Pustinjsko svetlo", realizovanoj zahvaljujući dešifrovanoj Skaj komunikaciji. Akcija je trajala od 8. do 19. septembra, a tom prilikom zaplenjeno je oko 30 tona kokaina.

Gačanin je, kako se sumnja, bio u samom vrhu piramide ovog kartela, koji je sarađivao s manjim kriminalnim grupama sa Balkana. Njegov nadimak naširoko je poznat, ali njegov identitet je dugo bio misterija za istražitelje širom sveta, a njegovo hapšenje je od 2019. godine bilo prioritet za strane službe.

U velikoj međunarodnoj akciji razbijanja najveće mreže distributera kokaina u septembru prošle godine, u kojoj je zaplenjeno čak 2,6 tona ovog narkotika i uhapšena 61 osoba, američka DEA označila je tada misterioznog "izvesnog Tita" kao vođu ovog kartela, a imali su i informaciju da on živi u Dubaiju.

Hapšenje, akcja pustinjsko svetlo, Edin Gačanin
foto: Printscreen

Prio­ri­tet za DEA

-Po­ve­zan je s Ko­lu­m­bi­jom, Pe­ruom i Bo­li­vi­jom, oda­kle na­ba­vlja ko­kain. Je­dan od nje­go­vih na­vod­nih sa­ra­d­ni­ka je Zo­ran Ja­k­šić, vo­đa gru­pe Ame­ri­ka, ko­ji je go­di­na­ma u za­tvo­ru u Ju­žnoj Ame­ri­ci - na­vo­di­li su po­sle ve­li­ke ak­ci­je inos­tra­ni me­di­ji, ka­da su Ga­ča­ni­na upo­re­di­li sa jed­nim od na­j­ve­ćih na­r­ko-bo­so­va u isto­ri­ji El Ča­pom.

Ame­ri­č­ka DEA obja­sni­la je tek 2019. da je mi­ste­rio­zni Ti­to je­dan od na­j­tra­že­ni­jih lju­di u Pe­ruu, ali de­ta­lji o nje­go­vom ži­vo­tu ni­su bi­li po­zna­ti ni nji­ma.

- Vo­đa na­r­ko-ma­fi­je je mu­ška­rac ro­đen u Sr­bi­ji, sta­ros­ti iz­me­đu 45 i 50 go­di­na, či­je ime se ne zna sa si­gu­r­no­šću, a nje­gov lik je i da­lje mi­ste­ri­ja. Ono što se zna je­ste da ga svi zo­vu Ti­to - ot­krio je ta­da Orion In­te­li­he­n­se, po­li­ca­jac spe­ci­jal­ne ju­žnoa­me­ri­č­ke po­li­ci­j­ske gru­pe. DEA je ta­da nje­go­vo ha­p­še­nje ozna­či­la kao prio­ri­tet.

- Ra­zvio je svo­ju mre­žu i so­p­stve­ni na­r­ko-klan, ko­ji dro­gu ša­lje iz Pe­rua u Evro­pu. Ko­li­ko no­v­ca tro­ši na tran­spo­rt, sve­do­či to da se ko­kain izu­ze­t­ne či­sto­će pre­vo­zi pre­koo­kean­skim bro­do­vi­ma, avio­ni­ma, ali i po­d­mor­ni­ca­ma - na­veo je ovaj spe­ci­ja­lac.

Sr­bi va­žna karika Kao sa­ra­d­ni­ci „su­pe­r­kla­na“, ozna­če­na su i še­sto­ri­ca Sr­ba ko­ji su u su­bo­tu pa­li zbog pre­sre­t­nu­te po­ši­lj­ke 115 ki­lo­gra­ma ko­kai­na u vred­nos­ti od 11 mi­lio­na evra u Be­l­gi­ji, ali i dvo­ji­ca ko­ja su u be­k­stvu. Sr­bi su uha­p­še­ni u Be­l­gi­ji, ali i u Lu­k­se­m­bu­r­gu i Ho­lan­di­ji. Pre­ma zva­ni­č­nom sao­p­šte­nju Tu­ži­la­štva za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, me­đu nji­ma su pri­pa­d­ni­ci ka­va­č­kog i vra­ča­r­skog kla­na.

Damjan Roganović
foto: Printscreen

U ve­li­koj ak­ci­ji uha­p­šen sin ubi­je­nog Roganovića

Na­sled­nik ubi­je­nog Roga pri­pa­d­nik ka­va­č­kog klana

l Da­mjan Ro­ga­no­vić, ko­ji je uha­p­šen u Ho­lan­di­ji kao pri­pa­d­nik ka­va­č­kog kla­na, a u sklo­pu ve­li­ke me­đu­na­rod­ne ak­ci­je u ko­joj je za­ple­nje­no 115 ki­lo­gram ko­kai­na vred­nog 11 mi­lio­na evra, sin je Mi­la­na Ro­ga­no­vi­ća, zva­nog Ro­go, ko­ji je ubi­jen 7. ju­na 1997. ispred ka­fi­ća „Fan“ na Se­nja­ku.

- Osim Ro­ga­no­vi­ća, u ak­ci­ji po­li­ci­je uha­p­šen je i je­dan od nje­go­vih na­j­bli­žih sa­ra­d­ni­ka Vuk V., kom su li­si­ce sta­vlje­ne u Beo­gra­du, za­tim nje­go­va se­stra Je­le­na V., kao i Du­šan P., Sa­nel Đ. i Đo­r­đe S. D. Ta­ko­đe, tu­ži­la­štvo je pred­lo­ži­lo da Ni­ko­li Vu­šo­vi­ću, zva­nom Džo­ni sa Vra­ča­ra, i Lu­ki K., ko­ji su u be­k­stvu, bu­de odre­đen pri­tvor - pod­se­ća sa­go­vor­nik Ku­ri­ra.

Ro­ga­no­vić je, ka­ko je Tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal sao­p­šti­lo, pri­pa­d­nik ka­va­č­kog kla­na. Nje­gov otac Mi­lan, pre­ma pi­sa­nju me­di­ja, bio je pri­pa­d­nik kla­na „Ame­ri­ka“, ko­jim je ru­ko­vo­dio Vo­ji­slav Rai­če­vić, zva­ni Vo­ja Ame­ri­ka­nac. Kob­ne ve­če­ri, na­pa­da­či su sa­če­ka­li da Mi­lan Ro­ga­no­vić iza­đe iz lo­ka­la i sed­ne u svoj „me­r­ce­des“, a on­da u u nje­ga ispa­li­li vi­še de­se­ti­na hi­ta­ca iz dva oru­ž­ja. Ubi­ce kao ni na­ru­čio­ci ni­ka­da ni­su zva­ni­č­no ot­kri­ve­ni.

Kri­mi­nal­na gru­pa, či­ji je pri­pa­d­nik bio, bi­la je jed­na od na­j­ja­čih sre­di­nom de­ve­de­se­tih. Za nje­go­vo ime ve­zi­va­le su se bro­j­ne su­ro­ve li­kvi­da­ci­je. Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja, zbog li­č­nog su­ko­ba Mi­lan Ro­ga­no­vić i Bo­jan Pe­tro­vić uče­stvo­va­li su u ot­mi­ci i mu­če­nju Vo­je Ame­ri­ka­n­ca. Spe­ku­li­sa­lo se da je li­č­no Ro­go ispa­lio če­ti­ri me­t­ka u nje­go­vo ra­me.

- Vo­ji­no te­lo ni­ka­da ni­je na­đe­no, ali su kru­ži­le gla­si­ne da je iska­sa­pljen, a da su de­lo­vi te­la ba­če­ni u Du­nav ili ne­g­de za­ko­pa­ni. Je­di­no je pro­na­đen nje­gov za­pa­lje­ni džip. Po­sle ne­stan­ka Rai­če­vi­ća 1997, po­čeo je su­ro­vi kri­mi­nal­ni rat na uli­ca­ma Beo­gra­da. Nje­go­vi pri­ja­te­lji na­vod­no su kre­nu­li u osve­t­ni­č­ki po­hod u kom je, ka­ko se su­m­nja, stra­dao i Ro­ga­no­vić - pod­se­ća sa­go­vor­nik Ku­ri­ra i do­da­je da je nje­gov sin Da­mjan u to vre­me imao tri go­di­ne.

Hapšenje, akcja pustinjsko svetlo, Edin Gačanin
foto: Printscreen

Ak­ci­ja „Pu­sti­nj­sko sve­tlo“

Za­ple­nje­ni sku­pa ko­la, sa­to­vi, ali i keš

Na sni­m­ku ha­p­še­nja Edi­na Ga­ča­ni­na u ak­ci­ji „Pu­sti­nj­sko sve­tlo“ vi­di se da je po­li­ci­ja za­ple­ni­la de­se­ti­ne lu­k­su­znih au­to­mo­bi­la, ra­stu­ri­la vi­lu u ko­joj su bo­ra­vi­li ne­ki od pri­pa­d­ni­ka „su­pe­r­kar­te­la“, ali za­ple­ni­la i na de­se­ti­ne pa­so­ša i sku­po­ce­nih sa­to­va. U vi­la­ma je pro­na­đe­no i mno­go ke­ša. - Ve­li­ka ko­li­či­na no­v­ca pro­na­đe­na je na svim lo­ka­ci­ja­ma na ko­ji­ma su bo­ra­vi­li pri­pa­d­ni­ci kla­na - na­vo­di se u sao­p­šte­nju po­li­ci­je. U lu­k­su­znim vi­la­ma pri­pa­d­ni­ka ovog kar­te­la pro­na­đe­ne su i ume­t­ni­ne vred­ne i na sto­ti­ne hi­lja­da evra.

PRANJE PARA

Ula­ga­li u fudbalere

Edin Ga­ča­nin, ro­đe­ni Sa­ra­j­li­ja, go­di­na­ma je u me­di­ji­ma ozna­ča­van kao bi­v­ši bo­k­ser. - Ti­to je do pre de­se­tak go­di­na bio tre­ner pro­fe­sio­nal­nih bo­k­se­ra, a na­vod­no je ra­dio i u Sr­bi­ji. Pre­ko lju­di s ko­ji­ma je sa­ra­đi­vao i sre­tao kroz spo­rt, a me­đu nji­ma je bi­lo i lju­di iz po­d­ze­mlja, uspeo je da na­pra­vi kon­ta­k­te sa ju­žnoa­me­ri­č­kim tr­go­v­ci­ma dro­gom. Za kra­t­ko vre­me, od ku­p­ca i po­sred­ni­ka, pos­tao je glav­ni sna­b­de­vač evro­p­skog tr­ži­šta ko­kai­nom proi­zve­de­nim u Bo­li­vi­ji, Ko­lu­m­bi­ji i Pe­ruu - na­ve­li su iz DEA. Me­đu­tim, po­sle bo­k­sa je po­čeo da ra­z­mi­šljao kao biz­ni­smen, pa je no­vac od ko­kai­na prao ula­žu­ći u fu­d­bal.

Hapšenje, akcja pustinjsko svetlo
foto: MUP

ZAĆUTAO NA SASLUŠANJU

Vuk bo­ra­vio u izna­j­mlje­nom stanu

Vuk V., ko­ji je kao član or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe osu­m­nji­če­ne za kri­ju­m­ča­re­nje ko­kai­na uha­p­šen u su­bo­tu u Beo­gra­du, na sa­slu­ša­nju u Tu­ži­la­štvu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal bra­nio se ću­ta­njem, sa­zna­je Ku­rir. Na­kon sa­slu­ša­nja, za­me­nik tu­žio­ca pred­lo­žio je su­di­ji za pret­hod­ni pos­tu­pak da Vu­ku V. odre­di pri­tvor zbog opa­snos­ti od be­k­stva, da ne bi uti­cao na sve­do­ke i da ne bi po­no­vio kri­vi­č­no de­lo. - Vuk V. dr­ža­vlja­nin je Sr­bi­je, ali ži­vi u Lu­k­se­m­bu­r­gu i ta­mo mu je pra­k­ti­č­no ceo ži­vot. U Beo­gra­du je bo­ra­vio u izna­j­mlje­nom sta­nu, u kom je i uha­p­šen - obja­šnja­va sa­go­vor­nik Ku­ri­ra. Uha­p­še­ni­ma su za­ple­nje­ni la­p­to­po­vi i mo­bi­l­ni te­le­fo­ni s kri­p­to­va­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom ko­ji će bi­ti ve­šta­če­ni.

EKSKLUZIVNE DETALJE HAPŠENJA JEDNOG OD NAJVEĆIH NARKO-BOSOVA IKADA SAZNAJTE U DANAŠNJEM KURIRU

Štampano izdanje 29.11.2022.
foto: Kurir

DANAS POKLON MAGAZINI plus dodatak STARS

poklon, Dodatak, Stars
foto: Promo

Kurir vam danas poklanja magazine plus dodatak Stars.

Ukoliko ste strastveni čitalac naših magazina, verujemo da će vas ovaj poklon obradovati! Uz dnevno izdanje novina Kurir čeka vas jedan od magazina. Da li je to Elle, Sensa, Lepa i srećna ili možda National Geographic, na vama je da izaberete.

Kao drugi poklon čeka vas dodatak Stars.

Štampano izdanje 29.11.2022.
foto: Kurir

Ekipa Kurira

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja