Najnovije vesti

PARTIZAN I NJEGOVE LEGENDE UZ MILOŠEVIĆA Ivan Ćurković: Ne mo­že­mo sa­da oče­ki­va­ti od Save da ima ča­rob­ni šta­pić
Foto: Saša Pavlić

SAVO OSTANI

PARTIZAN I NJEGOVE LEGENDE UZ MILOŠEVIĆA Ivan Ćurković: Ne mo­že­mo sa­da oče­ki­va­ti od Save da ima ča­rob­ni šta­pić

Fudbal

Upra­va cr­no-be­lih ju­če odr­ža­la sa­sta­nak s Mi­lo­še­vi­ćem ka­ko bi ga ube­di­la da ne pod­no­si osta­v­ku i tom pri­li­kom mu da­la po­dr­šku upr­kos lo­šim rezultatima
 

Tre­ner Par­ti­za­na Sa­vo Mi­lo­še­vić za­bri­nuo je na­vi­ja­če cr­no-be­lih po­sle izja­ve da ne­će če­ka­ti da ga ote­ra­ju, već će sam oti­ći, a sve po­vo­dom još jed­nog ra­zo­ča­ra­va­ju­ćeg re­zu­l­ta­ta pro­tiv Na­pre­t­ka u pr­ve­n­stvu, ka­da su na svom sta­dio­nu po­ra­že­ni od Na­pre­t­ka sa 3:2.

- Mi­slim da ne­ću če­ka­ti da me ote­ra­ju. Uvek sam bi­rao u ži­vo­tu da ja odem pre ne­go što me ote­ra­ju - re­kao je Mi­lo­še­vić.

Ipak, ka­ko Ku­rir sa­zna­je, tre­ner Par­ti­za­na ima po­dr­šku upra­ve, či­ji su čla­no­vi ju­če oba­vi­li sa­sta­nak s njim ka­ko bi ga ube­di­li da ne po­mi­šlja na osta­v­ku. I le­ge­n­de klu­ba su uz Sa­vu.

- Na­rav­no da ima mo­ju po­dr­šku, on tre­ba da osta­ne tre­ner Par­ti­za­na. Mi­lo­še­vić je ura­dio dos­ta za ovo kra­t­ko vre­me i tre­ba mu još vre­me­na da ostva­ri ono što je za­mi­slio. Tre­ner je na­j­te­ža i veo­ma ko­m­pli­ko­va­na fu­n­k­ci­ja u spo­r­tu. Tu su mla­di fu­d­ba­le­ri, ma­lo sta­ri­ji, pa stra­n­ci, sve to tre­ba spo­ji­ti u jed­nu ce­li­nu. Ne mo­že­mo sa­da oče­ki­va­ti od Sa­ve da ima ča­rob­ni šta­pić i sve što je bi­lo po­gre­šno u ra­ni­jem pe­rio­du pro­me­ni za ta­ko kra­tak pe­riod - po­ru­čio je za Ku­rir Ivan Ću­r­ko­vić.

foto: Vladimir Šporčić

Bi­v­ši pred­sed­nik klu­ba sma­tra da upra­va tre­ba pre­ma nje­mu da ima po­se­ban od­nos, jer je Mi­lo­še­vić de­te Par­ti­za­na.

- Tre­ba mu vre­me­na da se po­ka­že. U tom pe­rio­du ima uspo­na, ali i pa­do­va, do­brih i lo­ših re­zu­l­ta­ta, ali sve je to no­r­mal­no. Lju­di mo­ra­ju da shva­te da ni­šta ne mo­že pre­ko no­ći da se pro­me­ni. On je Par­ti­za­no­ve de­te, mno­go je dao klu­bu, ali i klub nje­mu, i pre­ma ta­kvim lju­di­ma mo­ra­mo da ima­mo dru­ga­či­ji od­nos.

I to se ceni Seo na klu­pu kad ni­ko ni­je hteo

Ivan Ću­r­ko­vić je ka­zao da se Sa­vo Mi­lo­še­vić pri­hva­tio po­sla kad ni­ko ni­je hteo i da klub mo­ra da to po­štu­je.

- Odlu­čio je da sed­ne na klu­pu Par­ti­za­na kad je bi­lo izu­ze­t­no te­ško i to tre­ba da ce­ni­mo. Pri­tom, mo­ra­mo da zna­mo da on ni­je fo­r­mi­rao ovaj tim, ali i po­red to­ga, odli­č­no se sna­la­zi na ovoj fu­n­k­ci­ji i ima mo­ju po­dr­šku, a si­gu­ran sam i klu­ba - za­klju­čio je Ću­r­ko­vić.

Kurir/Mi­lan Nastić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...