Najnovije vesti

SE­R­G­EJ U TRANSU: La­cio gu­bio, pa pobedio go­lo­vi­ma u 93. i 98. minut
Foto: AP

Ču­do NA SA­R­DI­NI­JI NE­VE­RO­VA­TAN PREO­KRET RIMLJANA

SE­R­G­EJ U TRANSU: La­cio gu­bio, pa pobedio go­lo­vi­ma u 93. i 98. minut

Fudbal

Igra se dok su­di­ja ne od­svi­ra kraj Ka­lja­ri je vo­dio do tre­ćeg mi­nu­ta na­do­k­na­de vre­me­na, a on­da se de­sio je­dan od ve­ćih obrta u isto­ri­ji fudbala

Ka­kav preo­kret u ka­l­ču! Do 93. mi­nu­ta sve je slu­ti­lo na još jed­nu po­be­du sja­j­nog Ka­lja­ri­ja. La­cio je bio na ko­le­ni­ma i spre­mao mu se pr­vi po­raz po­sle se­dam ve­za­nih tri­ju­m­fa. A on­da se de­si­lo pra­vo fu­d­ba­l­sko ču­do.

Al­be­r­to je u 93. mi­nu­tu i Sai­se­do u 98. mi­nu­tu do­ne­li su ve­li­ku po­be­du La­ci­ju! Sa­r­di­ni­ja je za­ne­me­la, na se­ma­fo­ru je pi­sa­lo - 1:2 (1:0). Ra­dost La­ci­ja­la bi­la je u skla­du s preo­kre­tom ko­ji su ostva­ri­li. Do­vo­lj­no je da ka­že­mo da su se iza­bra­ni­ci Si­mo­nea In­za­gi­ja da­le­ko vi­še sla­vi­li ovaj tri­ju­mf od onog nad Ju­ven­tu­som u pro­šlom ko­lu. Eki­pa za ko­ju sja­j­no igra Se­r­gej Mi­li­n­ko­vić-Sa­vić (odi­grao ceo tok me­ča) u se­ri­ji je po­be­da.

foto: EPA

- Da bi­ste ve­za­li osam po­be­da u li­gi kao što je Se­ri­ji A, tre­ba­ju vam kva­li­tet, or­ga­ni­za­ci­ja, na­por, du­ša, ali i mi­r­na gla­va. Mo­ja je sre­ća što imam igra­če ko­ji baš vred­no ra­de, a to se vi­de­lo i po to­me što su tri iz­me­ne pro­tiv Ka­lja­ri­ja od­ne­le pre­va­gu - po­ru­čio je In­za­gi. Pro­go­vo­rio je mla­di stru­č­njak i o bo­r­bi za ti­tu­lu. - Uvek sam go­vo­rio da bi „sku­de­to“ za nas bio da za­vr­ši­mo na me­stu ko­je vo­di u Li­gu ša­m­pio­na. Je­di­ni ispra­van na­čin je da gle­da­mo ka bu­du­ć­nos­ti, jer osam po­be­da u se­ri­ji ni­su slu­ča­j­nost, one su po­sle­di­ca go­di­na vred­nog ra­da, isku­stva na ko­ji­ma smo uči­li, a ko­ja su nas ope­kla. Na pri­mer, po­raz od Se­l­ti­ka u Li­gi Evro­pe - po­ru­čio je Si­mo­ne In­za­gi.

Pra­vac Arabija Sle­de­ći je Ju­ve, i to u Ri­ja­du!

Do kra­ja go­di­ne La­cio če­ka još sa­mo je­dan meč, ali i te ka­ko bi­tan. U pi­ta­nju je uta­k­mi­ca Su­pe­r­ku­pa Ita­li­je pro­tiv Ju­ven­tu­sa, ko­ja je na pro­gra­mu u ne­de­lju u Sau­di­j­skoj Ara­bi­ji! Po­zna­to je da Ita­li­ja­ni uta­k­mi­cu osva­ja­ča pr­ve­n­stva i ku­pa „še­ta­ju“ po sve­tu, pa je ta­ko sa­da na­j­bo­lja po­nu­da sti­gla iz pre­sto­ni­ce Ara­bi­je - Ri­ja­da.  

Mi­loš Bjelinić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...