Najnovije vesti

KRISTINA POHVALILA SESTRU S KOJOM NE GOVORI: Aleksandra, snimila si pesmu vrednu svog talenta!
Foto: Ana Paunković, Luka Šarac

šok

KRISTINA POHVALILA SESTRU S KOJOM NE GOVORI: Aleksandra, snimila si pesmu vrednu svog talenta!

Stars

Po­zna­to je da ne­ka­da­šnje čla­ni­ce gru­pe K2 go­di­na­ma ni­su blis­ke, ali mo­žda će sa­da za­ko­pa­ti rat­ne se­ki­re

Ale­k­san­dra Ko­vač obja­vi­la je no­vu pe­smu „Mle­č­ni put“, ko­ja se veo­ma do­pa­la nje­noj se­stri Kri­sti­ni, ko­ja je na dru­štve­nim mre­ža­ma po­sla­la emo­ti­v­nu po­ru­ku o tom pro­je­k­tu.

Po­zna­to je da ne­ka­da­šnje čla­ni­ce gru­pe K2 go­di­na­ma ni­su blis­ke, ali mo­žda će sa­da za­ko­pa­ti rat­ne se­ki­re.

- Na­po­kon pe­sma vred­na nje i nje­nog ta­len­ta. Ne znam gde je bi­la do­sad, ali evo je u pu­nom sja­ju. Na­po­kon iskre­na, ogo­lje­na, bez gr­ča, pre­ten­zi­je i skri­va­nja, ona ko­ja u me­ni ti­nja i ži­vi, mo­ja Ma­ka, med i mle­ko. Mno­go lep spot, mno­go le­pa ona, du­ša, sve. Ne ula­zim u de­ta­lje te­k­sta, ali na­po­kon sve de­lu­je isti­ni­to. To je nje­na isti­na i to se ose­ća - na­pi­sa­la je Kri­sti­na i do­da­la:

- Pod­se­ća na na­j­bo­lje da­ne Ke­jt Buš ma­lo. Baš mi se svi­đa. I mno­go, mno­go me je po­tre­slo, jer je pro­bu­di­lo to uža­sno, isko­n­sko ne­dos­ta­ja­nje, ko­je ni­kad ni­je ni oti­šlo. Ove su­ze i ovaj je­caj ko­ji me je ce­lu istre­sao nao­pa­č­ke uga­sio je mo­je pre­di­v­no, sao­se­ća­j­no, pa­me­t­no, po­šte­no i do­bro de­te. Izra­šće u pre­di­v­nu že­nu. A sad uži­va­j­te u di­v­noj pe­smi, spo­tu, nje­nom le­pom li­cu. Le­pa je.

Kurir.rs/ LJ.S., Foto: Ana Paunković, Luka Šarac

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...