Najnovije vesti

NADMEN: Rasta tražio mercedes za džabe, vlasnica ga oduvala
Foto: Printscreen

Pun se­be

NADMEN: Rasta tražio mercedes za džabe, vlasnica ga oduvala

Stars

Na­d­men Đu­rić je za­h­te­vao od jed­ne de­vo­j­ke da mu ustu­pi svoj lu­k­su­zni au­to­mo­bil za sni­ma­nje spo­ta, go­vo­re­ći da tre­ba da joj bu­de ča­st što ta­ko ve­li­ka zve­zda to traži

Ste­fan Đu­rić Ra­sta tra­žio je od jed­ne imu­ć­ne de­vo­j­ke da mu ustu­pi lu­k­su­zan au­to­mo­bil, vre­dan oko 100.000 evra, za po­tre­be sni­ma­nja spo­ta za pe­smu, hva­le­ći joj se ka­ko je on po­zna­ta li­č­nost i da bi tre­ba­lo da joj bu­de ča­st da sa­ra­đu­je s njim.

Bi­v­šeg mu­ža Ane Ni­ko­lić oči­gled­no je pre­vi­še uda­ri­la sla­va u gla­vu, pa mi­sli da sve mo­že da ra­di i da mu je sve do­zvo­lje­no. Đu­rić bi, su­de­ći po nje­go­vom po­na­ša­nju, hteo da svi pa­d­nu na ko­le­na pred nje­ga čim se po­ja­vi, pa da na po­men svog ime­na do­bi­je sve što po­že­li. Ipak, ne ide baš sve ka­ko je Ra­sta za­mi­slio.

foto: Printscreen

Nije hteo da plati

Ne­dav­no je za po­tre­be sni­ma­nja vi­dea pre­ko svo­jih sa­ra­d­ni­ka tra­žio ne­ko­li­ko lu­k­su­znih au­to­mo­bi­la, na­rav­no, ne že­le­ći da pla­ti nji­ho­vo izna­j­mlji­va­nje, već je oče­ki­vao da ih do­bi­je na le­pe oči. Do­bio je pet au­to­mo­bi­la ma­r­ke „me­r­ce­des“, ali še­sti ni­je. - Ra­stin sa­ra­d­nik zvao je pre ne­ko­li­ko me­se­ci jed­nu de­vo­j­ku ko­ja vo­zi taj lu­k­su­zni au­to­mo­bil i tra­žio od nje da im ustu­pi li­mu­zi­nu. Obja­snio joj je da im tre­ba za po­tre­be sni­ma­nja spo­ta, ali ona je, čim je ču­la da je Ste­fan u pi­ta­nju, re­kla: „Mo­gu da vam dam au­to, ali ne do­zvo­lja­vam da ga on vo­zi.“ Sve to je pre­ne­to Ra­st, ko­ji se ra­zbe­sneo ka­da je to čuo - ka­že naš izvor. Re­per je tra­žio broj te­le­fo­na te de­vo­j­ke, že­le­ći da on li­č­no po­pri­ča sa njom.

„Znaš li ti ko sam ja”

- Po­zvao ju je i od­mah joj re­kao: „Znaš li ti ko sam ja, ja sam Ra­sta. Me­ni svi da­ju bes­plat­no sve što ho­ću. Lju­di­ma je ča­st da ih ja re­kla­mi­ram i spo­me­nem u spo­tu. U če­mu je tvoj pro­blem?“ Ona je bi­la za­pa­nje­na dok je slu­ša­la to što on go­vo­ri, ali je str­plji­vo sa­če­ka­la da on za­vr­ši, na­kon če­ga mu je jed­nos­tav­no pre­ki­nu­la ve­zu. Ra­stu je to još vi­še izne­r­vi­ra­lo, ali ni­je hteo da je vi­še zo­ve. Na kra­ju se ipak sna­šao i za taj še­sti au­to ko­ji se po­ja­vlju­je u spo­tu „Me­r­ce­des“ - ka­že izvor bli­zak re­pe­ru, koji nije bio dostupan za komentar. Ipak, ka­da smo vi­de­li re­pe­rov spot, ni­je vo­zio ni­je­dan od au­to­mo­bi­la, već je sa­mo igrao po­red njih.

ONA NE ŠTE­DI NA SPOTOVIMA

EMI­NA UZE­LA „LA­M­BO­R­GI­NI“

Za ra­zli­ku od Ra­ste, bro­j­ne ko­le­ge ume­ju da se otvo­re ka­da je sni­ma­nje spo­ta u pi­ta­nju. Emi­na Ja­ho­vić iske­ši­ra­la je vr­to­gla­vu su­mu za po­tre­be sni­ma­nja vi­dea za pe­smu „Opet si s njom“, pa je za­ku­pi­la ae­ro­drom u Ista­n­bu­lu, ali i „la­m­bo­r­gi­ni“ iz li­mi­ti­ra­ne ko­le­k­ci­je.

foto: Printscreen

Kurir.rs: Je­le­na Stuparušić/ Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...