Najnovije vesti

ŠTA SE OVE NEDELJE KUVA U MAJKAMA I SNAJKAMA: Prvi takmičari pokazali kako se snalaze u kuhinji
Foto: Kurir

ŠTA SE OVE NEDELJE KUVA U MAJKAMA I SNAJKAMA: Prvi takmičari pokazali kako se snalaze u kuhinji

Stars
19:45h

Se­ka Ale­k­sić i Ra­ša Vla­čić će već to­kom pr­ve ne­de­lje ku­va­nja ugos­ti­ti pet po­ro­di­ca ko­je že­le da svo­jim ku­va­njem, zna­njem i ume­ćem u ku­hi­nji uđu u tr­ku za osva­ja­nje po­ro­di­č­ne vikendice

Omi­lje­ni, po­ro­di­č­ni ku­li­na­r­ski šou „Ma­j­ke i sna­j­ke“ po­no­vo je na Ku­rir te­le­vi­zi­ji sva­kog ra­d­nog da­na u 20 ča­so­va.

majke i snajke
foto: Kurir

Na­j­po­zna­ti­ja ku­hi­nja na na­šim pros­to­ri­ma ušla je u dru­gu se­zo­nu i po­no­vo pos­ta­je me­sto gde se pri­pre­ma­ju uku­sna je­la sja­j­nih ta­k­mi­ča­ra. Gos­to­lju­bi­vi do­ma­ći­ni Se­ka Ale­k­sić i Ra­ša Vla­čić će već to­kom pr­ve ne­de­lje ku­va­nja ugos­ti­ti pet po­ro­di­ca ko­je že­le da svo­jim ku­va­njem, zna­njem i ume­ćem u ku­hi­nji uđu u tr­ku za osva­ja­nje po­ro­di­č­ne vi­ke­n­di­ce.

majke i snajke
foto: Kurir

Ia­ko su već upo­zna­ti sa ovim ku­li­na­r­skim šou-pro­gra­mom i su­sre­ću se po dru­gi put u ra­spe­va­noj ku­hi­nji, po­ro­di­ca Je­re­mić je si­noć pro­bi­la led i otvo­ri­la dru­gu se­zo­nu ku­va­nja.

majke i snajke
foto: Kurir

Ve­če­ras nam se pred­sta­vlja­ju La­za­re­vi­ći, slo­žni kao mu­ske­ta­ri. Na osno­vu pr­ve se­zo­ne, odu­še­vlje­ni ide­jom i ko­n­ce­p­tom emi­si­je, i po­ro­di­ca Ko­ša­nin je odlu­či­la da se pri­ja­vi da ku­va sa Se­kom i Ra­šom, i to uz ve­li­ku po­dr­šku si­na i sla­t­ke be­bi­ce.

Po­ro­di­ca Kru­lj ima ve­li­ku tre­mu i ja­ko su uzbu­đe­ni, pa osta­je da vi­di­mo ka­ko će se izbo­ri­ti sa ve­li­kim iza­zo­vom ko­ji je pred nji­ma. Po­ro­di­ca ko­ja za­tva­ra pr­vu ne­de­lju ku­va­nja je po­ro­di­ca Mi­ćić. Sna­j­ka je pri­ja­vi­la svo­ju po­ro­di­cu iz ra­do­zna­los­ti, a ka­ko ka­že, že­li da oku­ša sre­ću i vi­di ka­ko će se sna­ći sa uklju­če­nim ka­me­ra­ma u ku­hi­nji.

Ma­j­ke i sna­j­ke su na­vu­kle ke­ce­lje, za­su­ka­le ru­ka­ve i spre­m­ne su da se bo­re ku­va­njem i osvo­je vred­ne na­gra­de. Pred na­ma je pe­riod žu­strog ta­k­mi­če­nja jer sa­mo jed­na po­ro­di­ca osva­ja po­ro­di­č­nu vi­ke­n­di­cu na že­lje­noj lo­ka­ci­ji.

Kurir.rs/A. D.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja