Najnovije vesti

PU­RI­ŠA ĐO­R­ĐE­VIĆ ZA KURIR O UME­T­NOS­TI, SLO­BO­DI I STARENJU: Matija Be­ć­ko­vić je moj po­sled­nji glav­ni glumac
Foto: Kurir/Z.Šaponjić, Marina Lopičić

Iskren

PU­RI­ŠA ĐO­R­ĐE­VIĆ ZA KURIR O UME­T­NOS­TI, SLO­BO­DI I STARENJU: Matija Be­ć­ko­vić je moj po­sled­nji glav­ni glumac

Pop kultura

U mon­ta­ži Pu­bli­ka će usko­ro mo­ći da po­gle­da ovaj do­ku­men­ta­rac, a ve­li­ki re­di­te­lj oprašta se od sedme umetnosti i ka­že za Ku­rir da je akademik i pesnik Ma­ti­ja sja­jan i da je du­blo­ve ra­dio odlično

Ve­li­ki Mla­do­mir Pu­ri­ša Đo­r­đe­vić ve­či­ti je mla­dić sr­p­skog fi­l­ma.

Na Me­ćav­ni­ku, uo­či otva­ra­nja Ku­ste­n­do­r­fa, u kr­ca­toj sa­li „Pro­kle­te avli­je“ omaž ve­li­kom au­to­ru, a na plat­nu Ne­da Ar­ne­rić. Ka­dro­vi fi­l­mo­va ko­je smo vo­le­li i vo­li­mo, po­sve­ta ki­ne­ma­to­gra­fi­ji ze­mlje ko­je vi­še ne­ma. Aplau­zi za re­či Ma­r­se­la Mar­te­na da Pu­ri­ša „sa ne­za­be­le­že­nom do ta­da sme­lo­šću me­ša san i stvar­nost, sa za­no­som ko­ri­sti sve mo­gu­ć­nos­ti se­d­me ume­t­nos­ti“.

Ta­ra i Zla­ti­bo­r

Na­gra­da za ve­li­kog ume­t­ni­ka, uz re­či Ku­stu­ri­ce:

- Sve što je fo­r­ma u na­šoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji ima ime. Zo­ve se Pu­ri­ša Đo­r­đe­vić. Ova na­gra­da na­gla­ša­va ono što bi tre­ba­lo da se do­go­di u bu­du­ć­nos­ti. To zna­či da će se do sto­tog ro­đe­n­da­na na­šeg lau­rea­ta do­go­di­ti još dva ili tri nje­go­va fi­l­ma.

Uo­či do­de­le na­gra­de, ve­li­ki re­ži­ser priz­nao je re­po­r­te­ru Ku­ri­ra da je pr­vi put na Me­ćav­ni­ku, da je ono što je vi­deo na Ku­stu­ri­či­nom Dr­ve­n­gra­du za nje­ga fan­ta­sti­č­no, sve te br­v­na­re do­ne­te sa Ta­re i Zla­ti­bo­ra od ko­jih je na­pra­vljen grad.

- Ne­ve­ro­va­tan je Ku­stu­ri­ca. Ko­li­ko du­ha u tom čo­ve­ku i u ovom gra­du - ka­že Đo­r­đe­vić.

Au­tor ko­ji je za­ga­zio u de­se­tu de­ce­ni­ju ži­vo­ta ne­dav­no je za­vr­šio sni­ma­nje fi­l­ma o Ma­ti­ji Be­ć­ko­vi­ću, fi­lm je tre­nu­t­no u mon­ta­ži. To je je­dan od dva­de­se­tak Pu­ri­ši­nih fi­l­mo­va o ve­li­kim lju­di­ma na­šeg i nje­go­vog vre­me­na.

- Ma­ti­ja je sja­jan glu­mac. Zna­te ka­ko je ra­dio du­blo­ve - odli­č­no - ot­krio nam je ve­li­ki re­ži­ser. - Ko je sle­de­ći na va­šem spis­ku, o ko­me će­te ra­di­ti fi­lm? - pi­tao sam Pu­ri­šu. - Ma, dos­ta je. Ne mo­gu vi­še - re­kao mi je sa onim nje­go­vim še­re­t­skim osme­hom, zna­kom - mo­žda i bu­de sle­de­ćeg fi­l­ma.

foto: Kurir/Z.Šaponjić

I, s ma­lo go­r­či­ne u gla­su, ispri­čao nam je da je Fi­l­m­skom cen­tru Sr­bi­je po­sled­njih go­di­na nu­dio vi­še sce­na­ri­ja po te­k­sto­vi­ma ve­li­kih pi­sa­ca - ni­je­dan ni­je pro­šao.

Od 20 fi­l­m­skih bio­gra­fi­ja u 40 go­di­na jed­nu pa­m­ti po­se­b­no. Pri­ču o Bu­di Da­vi­do­vi­ću, ra­đe­nu pre 40 i ku­sur go­di­na, kad se o Pr­vom sve­t­skom ra­tu i ni­je baš pri­ča­lo ni sni­ma­lo, no­sio­cu dve Ka­ra­đo­r­đe­ve zve­zde.

Potrebni smo društvu

- Jed­nu od njih je od kra­lja Ale­k­san­dra do­bio u bo­l­ni­ci kad su le­ka­ri ispri­ča­li kra­lju da Bu­da na svom te­lu ima 77 ra­na - ispri­čao nam je Pu­ri­ša.

Pa još, po­sle je jed­nom u Je­že­vi­ci kraj Ča­č­ka sni­mao pri­ču o dr­ve­tu kru­ške oko kog su se u sva­kom ra­tu vo­di­le bo­r­be, pu­nom olo­va i me­ta­ka, ko­ji po­ne­kad zna­ju i da za­pu­ca­ju.

- Sni­mio sam ka­dar ka­ko dr­vo pu­ca na de­ča­či­ća, se­lja­či­ća ko­ji mu pri­la­zi - pri­čao mi je.

foto: Kurir/Z.Šaponjić

Pri­ča­li smo i o slo­bo­di, ko­ju mu je na do­če­ku po­me­nuo Ku­stu­ri­ca, o fi­l­mo­vi­ma „Ju­tro“, „Pod­ne“, sni­ma­nim u ona vre­me­na...

- Ma ni­je bi­lo te­ško izbo­ri­ti se za slo­bo­du, ne... Tih go­di­na dru­štvo je, dr­ža­va ose­ti­la da im ne­što tre­ba, u tea­tru se po­ja­vio Ale­k­san­dar Aca Po­po­vić. U ume­t­ni­č­ki sa­vet „Ava­la fi­l­ma“ do­šli Mi­hiz, Mi­ća Po­po­vić, isti­na, fi­lm „Ju­tro“ ni­je ta­da pro­šao u „Ava­la fi­l­mu“, već sam ga sni­mio za „Du­nav fi­lm“ - pri­se­ćao se Pu­ri­ša.

Pri­ča­li smo i o fi­l­mu „Kros kon­tri“, sja­j­nom na­tu­r­šči­ku glu­m­cu Mi­r­če­ti Vu­ji­či­ću sa Zla­ta­ra, se­ti­li se i nje­go­ve bi­v­še su­pru­ge Mi­le­ne Dra­vić:

- Sa njom sam sni­mio 11 fi­l­mo­va. Bio je to na­j­bo­lji fi­l­m­ski brak na sve­tu - ka­že Pu­ri­ša.

I na kra­ju - o sta­ros­ti, ne­mi­nov­nom pi­ta­nju:

- Bo­lje ne bi­ti star! To sta­nje čo­ve­ku je sa­svim ne­po­tre­b­no - za­klju­ču­je Đo­r­đe­vić.

Sr­p­ska no­va na Mećavniku

Ru­si na­pra­vi­li spektakl

Sto­ti­ne gos­ti­ju i uče­sni­ka Ku­ste­n­do­r­fa sa svih stra­na sve­ta, re­ži­se­ri, glu­m­ci, ve­li­ka ime­na sve­t­skog fi­l­ma, do­če­ka­li su Sr­p­sku no­vu sa do­ma­ći­nom Emi­rom Ku­stu­ri­com na Me­ćav­ni­ku, na du­p­ke pu­nom tr­gu ispred cr­kve, gde su u pra­vom zi­m­skom am­bi­jen­tu at­mo­s­fe­ru do usi­ja­nja po­di­za­li tru­ba­či, a za­tim i u dvo­ra­ni „Pro­kle­ta avli­ja“, u ko­joj je svi­ra­la ru­ska gru­pa He­te­rs iz San­kt Pe­te­r­bu­r­ga.

Zoran Šaponjić/ Kurir.rs Foto: Zoran Šaponjić

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...