Najnovije vesti

RE­KO­R­D­NA ZA­PLE­NA U FILADELFIJI: Cr­no­go­rac optužen za šve­rc kokaina
Foto: AP / Matt Rourke

DR­O­GA

RE­KO­R­D­NA ZA­PLE­NA U FILADELFIJI: Cr­no­go­rac optužen za šve­rc kokaina

Crna Hronika

Cr­no­go­r­ski dr­ža­vlja­nin Ne­nad Ilić (39) pr­vi je član po­sa­de bro­da MSC „Ga­ja­ne“ pro­tiv ko­ga je po­di­g­nu­ta op­tu­žni­ca zbog na­vod­ne po­ve­za­nos­ti sa za­ple­nom 20 to­na ko­kai­na ovog le­ta u Fi­la­de­l­fi­ji, pre­no­se ta­mo­šnji me­di­ji.


Ka­ko pre­no­se cr­no­go­r­ski me­di­ji, Ilić je op­tu­žen da je pre­kr­šio po­mo­r­ske za­ko­ne o šve­r­cu na­r­ko­ti­ka.


- Ne­na­du pre­ti mi­ni­mal­na ka­zna od 10 go­di­na za­tvo­ra! Ilić, ko­ji je, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, in­že­njer-ka­det na bro­du „Ga­ja­ne“, je­dan je od še­st čla­no­va po­sa­de ko­ji su uha­p­še­ni u ju­nu, ubr­zo na­kon za­ple­ne ko­kai­na. Osta­li se na­la­ze u fe­de­ral­nom pri­tvo­ru, ali su vla­sti od­bi­le da izne­su in­fo­r­ma­ci­je o to­me da li se i za njih pri­pre­ma­ju op­tu­žni­ce - pre­no­se me­di­ji.


Pod­se­ti­mo, ko­kain je u ju­nu pro­na­đen u se­dam kon­te­j­ne­ra ko­ji su pre­no­si­li vi­no, po­vr­će, vo­će, me­tal i dru­gu ro­bu na­me­nje­nu Evro­pi, Afri­ci i Azi­ji.


Ta­da su pr­vo uha­p­še­na dva čla­na po­sa­de, Fo­no­fa­ve Ti­ja­sa­ga (28) i Ivan Đu­ra­še­vić (29), ko­ji su priz­na­li po­ve­za­nost sa ope­ra­ci­jom šve­r­ca dro­ge. Osta­li uha­p­še­ni - Bo­ško Ma­r­ko­vić (27), Ale­k­san­dar Ka­va­ja (25) i Lau­li Pu­lu (32) - ne­gi­ra­li su ume­ša­nost.


Za­ple­na ovog to­va­ra vred­na je 1,1 mi­li­ja­r­du do­la­ra.

 


(Kurir.rs / B. T. / Foto: AP)

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...