Najnovije vesti

ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Pe­tru­ška oblast
Foto: Zorana Jevtić

Pri­če o lju­di­ma i dru­gim postojanostima

ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Pe­tru­ška oblast

Stars

U 10. ve­ku se u oko­li­ni me­sta tvr­đa­ve Pe­trus na­se­lja­va­ju mo­na­si ispo­sni­ci, a od do­ba Ste­fa­na Ne­ma­nje na pros­to­ru Pe­tru­sa je na­pra­vlje­na no­va tvr­đa­va, dok ce­la ta obla­st pred­sta­vlja po­gra­ni­č­nu žu­pu sr­p­ske dr­ža­ve Ne­ma­nji­ća i je­di­nu obla­st na de­snoj oba­li Ve­li­ke Mo­ra­ve ko­ja se stal­no na­la­zi­la pod nji­ho­vom vla­šću

Že­lim da vam pre­ne­sem izu­ze­t­nu pri­ču dvo­ji­ce bra­će Vu­č­ko­vi­ća, Vla­de i Dra­ga­na, iz udru­že­nja „Pe­trus“, ko­ji na­sto­je da sa­ču­va­ju se­ća­nje na ovaj kraj ne­da­le­ko od Pa­ra­ći­na.

Oni već ne­ko­li­ko go­di­na sa ku­l­tu­r­no ume­t­ni­č­kim dru­štvom iz se­la Za­bre­ga pri­re­đu­ju ko­n­ce­r­te po Sr­bi­ji, ši­re pri­ču i pri­ku­plja­ju sred­stva ko­ja ula­žu u oču­va­nje re­li­kvi­ja ma­le Sve­te go­re u do­li­ni re­ke Cr­ni­ce. Svo­ju pri­ču Dra­gan za­po­či­nje isto­ri­j­skim či­nje­ni­ca­ma ko­je je pri­ku­pio:

- Pe­trus je bio sre­di­šte po­gra­ni­č­ne obla­sti sr­p­ske dr­ža­ve u 14. ve­ku i kon­tro­li­sao je ve­zu Po­mo­ra­vlja sa do­li­nom Ti­mo­ka. Nje­go­vi go­spo­da­ri su bi­li sa­vre­me­ni­ci ca­ra Du­ša­na i kne­za La­za­ra, žu­pan Vu­ko­slav i nje­gov sin Crep. Na me­stu Pe­tru­sa je mo­žda pos­to­ja­lo utvr­đe­nje još u do­ba Ri­mlja­na, po­što su u nje­mu pro­na­đe­ni ri­m­ski ba­kar­ni no­v­či­ći, ko­ji su da­nas deo zbi­r­ke Za­vi­ča­j­nog mu­ze­ja u Pa­ra­ći­nu. Ono što je izve­sno je­ste da je u 6. ve­ku tu pos­to­ja­lo vi­zan­ti­j­sko utvr­đe­nje.

Na zna­čaj Pe­tru­ške obla­sti za du­hov­nu ve­r­ti­ka­lu sr­p­skog na­ro­da pod­se­ća nas Vla­da:

- U 10. ve­ku se u oko­li­ni me­sta tvr­đa­ve Pe­trus na­se­lja­va­ju mo­na­si ispo­sni­ci, a od do­ba Ste­fa­na Ne­ma­nje na pros­to­ru Pe­tru­sa je na­pra­vlje­na no­va tvr­đa­va, dok ce­la ta obla­st pred­sta­vlja po­gra­ni­č­nu žu­pu sr­p­ske dr­ža­ve Ne­ma­nji­ća i je­di­nu obla­st na de­snoj oba­li Ve­li­ke Mo­ra­ve ko­ja se stal­no na­la­zi­la pod nji­ho­vom vla­šću.

Po­sled­nji isto­ri­j­ski po­da­tak o tvr­đa­vi Pe­trus ve­zan je za 1413. go­di­nu, ka­da ga je, za­jed­no sa ve­ćim bro­jem tvr­đa­va, zau­zeo Ba­ja­zi­tov sin Mu­sa. Pe­trus je opu­steo ili na­kon Mu­si­nog ra­za­ra­nja 1413. go­di­ne, ili po­sle pro­pa­sti sred­njo­ve­kov­ne Sr­bi­je 1459. go­di­ne, po­što je ona vr­lo br­zo izgu­bi­la na stra­te­škom zna­ča­ju.

U po­da­ci­ma ko­je nu­di TO op­šti­ne Pa­ra­ćin sto­je i ovi de­ta­lji: „Gra­d­sko utvr­đe­nje je ne­pra­vi­l­nog obli­ka, a sam grad se sa­sto­jao iz dva de­la: ši­reg - gra­d­skog, opa­sa­nog zi­do­vi­ma ši­ri­ne do je­dan me­tar, i tzv. Ma­log gra­da - ci­ta­de­le, sme­šte­nog na vr­hu br­da, zva­nom Bu­la. Ma­li grad zau­zi­ma po­vr­ši­nu od oko 1.300 kva­drat­nih me­ta­ra, a gra­đen je od lo­mlje­nog ka­me­na i kre­č­nog ma­l­te­ra. Su­de­ći po ko­n­ce­p­ci­ji gra­đe­nja, upo­tre­blje­nom ma­te­ri­ja­lu i ar­heo­lo­škim na­la­zi­ma, grad po­ti­če iz sre­di­ne 14. ve­ka i pred­sta­vlja vr­lo zna­ča­j­no na­la­zi­šte za prou­ča­va­nje sr­p­ske sred­njo­ve­kov­ne isto­ri­je“. Za ku­l­tu­r­no do­bro, ar­heo­lo­ško na­la­zi­šte pro­gla­še­no je 1985. Ovog le­ta ura­đe­na je ob­no­va ne­ko­li­ko mo­zai­ka u cr­kvi kraj Cr­ni­ce, ali uti­sak je da se ma­lo ula­že u ob­no­vu i oču­va­nje ovog lo­ka­li­te­ta, pa na­por Vla­de i Dra­ga­na iz Za­bre­ge za­slu­žu­je ve­ću pa­žnju i po­moć. Zbog to­ga i ova pri­ča.

Do na­red­ne pri­če, Vaš Ži­ka Šarenica

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...