Najnovije vesti

DRAMATIČNO! SVE VEĆI STRAH OD KORONAVIRUSA! Više od 100 Srba moli: Izvucite nas iz Kine!
Foto: Privatna Arhiva

NAŠI SUNARODNICI TRAŽE POMOĆ ZA EVAKUACIJU

DRAMATIČNO! SVE VEĆI STRAH OD KORONAVIRUSA! Više od 100 Srba moli: Izvucite nas iz Kine!

Društvo

Panika: Naši građani su preplašeni jer smrtonosni virus odnosi sve više žrtava, pa traže od ambasade u Pekingu da im organizuje povratak u Srbiju, što ona pokušava samo za troje Srba iz Vuhana, koji to žele, dok ostalima poručuje da sami organizuju svoj povratak

Vi­rus se ši­ri ubr­za­no i oče­ku­je se ogro­man broj obo­le­lih! Ja­ko je stre­sno, da­ni­ma smo u ku­ća­ma, tu smo na­j­bez­bed­ni­ji, ali ne zna­mo ko­li­ko će ovo tra­ja­ti, pre­dvi­đa se me­se­ci­ma... Broj za­ra­že­nih ra­ste sva­kog da­na u svim gra­do­vi­ma. Za­to smo po­sla­li za­h­tev sr­p­skoj am­ba­sa­di u Ki­ni da nas eva­kui­še. Sa­mo že­li­mo da se zdra­vi bez­bed­no vra­ti­mo svo­jim na­j­mi­li­ji­ma, ko­ji ne­pre­sta­no bri­nu za nas.

Ova­ko za Ku­rir priča Sne­ža­na An­tić (29), jed­na od na­j­ma­nje 100 Sr­ba ko­ji že­le da se iz Ki­ne zbog opa­snog ko­ro­na­vi­ru­sa, od ko­ga je pre­mi­nu­lo na­j­ma­nje 82, a obo­le­lo sko­ro 3.000 oso­ba, hi­t­no vra­te u Sr­bi­ju. U no­ći iz­me­đu ne­de­lje i po­ne­de­lj­ka za­be­le­že­na su 24 smr­t­na slu­ča­ja, uklju­ču­ju­ći i de­ve­to­me­se­č­nu be­bu iz Pe­ki­n­ga, na­j­mla­đu žr­tvu vi­ru­sa, koji se pro­ši­rio i na če­ti­ri kon­ti­nen­ta. Za­to su sr­p­ski gra­đa­ni ju­če uju­tru po­sla­li za­h­tev na­šoj am­ba­sa­di u Pe­ki­n­gu da im or­ga­ni­zu­je eva­kua­ci­ju iz ze­mlje. - Me­đu na­ma je najmanje če­tvo­ro de­ce, od kojih i ono od dve godine, a lju­di na­sta­vlja­ju da nam se ja­vlja­ju... Kod nas je sad 3.40 po­sle po­no­ći i svi smo ma­hom na ve­zi. Za­bri­nu­tost je ve­li­ka, sve usta­no­ve u ko­ji­ma smo za­po­sle­ni odlo­ži­le su po­če­tak ra­da. Ne izla­zi­mo iz sta­no­va, osim po na­jo­snov­ni­je na­mi­r­ni­ce, a i to je ja­ko stre­sno jer mo­ra­mo bi­ti na opre­zu, no­si­ti ma­ske, ru­ka­vi­ce, de­zi­n­fi­ko­va­ti obu­ću i ode­ću. Sva de­ša­va­nja su ot­ka­za­na, ne­ma oku­plja­nja. Na­da­mo se da će rea­k­ci­ja na­še am­ba­sa­de bi­ti br­za i efi­ka­sna - navela nam je An­ti­će­va, ko­ja ži­vi na se­ve­roi­sto­ku Ki­ne u Daljenu.

foto: EPA

Širenje zaraze

Ta­nja Ma­ri­n­ko­vić Sto­ja­no­vić (48) ka­že da su Sr­bi u Ki­ni pre­ko dru­štve­nih mre­ža fo­r­mi­ra­li gru­pu za bez­be­dan po­vra­tak u do­mo­vi­nu i tra­že po­moć dr­ža­ve ka­ko bi izbe­gli blis­ke kon­ta­k­te sa no­sio­ci­ma vi­ru­sa i zdra­vi se vra­ti­li kući. - Ima nas dos­ta iz pro­vi­n­ci­je He­nan, ko­ja je su­sed­na najviše pogođenoj Hu­bej, ali i iz Ša­n­ga­ja, Še­n­dže­na, Da­lje­na i sa svih stra­na bu­kval­no. Ima i po­ro­di­ca sa ma­lom de­com. Oče­ku­je­mo po­ra­st za­ra­ze, što su na­ja­vi­li i ki­ne­ski me­di­ji. Vi­rus se ši­ri br­zo i si­tua­ci­ja je vr­lo ozbi­lj­na. Broj obo­le­lih i umr­lih ra­ste sva­kod­ne­v­no, i to uno­si do­dat­ni strah - ka­že Sto­ja­no­vi­će­va za Ku­rir i do­da­je: - Vu­ha­n je pre za­tva­ra­nja na­pu­sti­lo pet mi­lio­na ljudi, a pe­riod je lu­nar­ne No­ve go­di­ne i mi­lio­ni Ki­ne­za su u po­kre­tu. To nas je sve uzne­mi­ri­lo. Lju­di su da­ni­ma za­tvo­re­ni u sta­no­vi­ma, no­si­mo ma­ske, ru­ka­vi­ce, de­zi­n­fi­ku­je­mo obu­ću i ga­r­de­ro­bu ako smo pri­nu­đe­ni da iza­đe­mo po osnov­ne ži­vo­t­ne na­mi­r­ni­ce. Na­da­mo se sko­rom re­še­nju jer je epi­de­mi­ja tek na po­če­t­ku.

MSP: Nema ograničenja

U Mi­ni­sta­r­stvu spo­lj­nih po­slo­va ka­žu za Ku­rir da po­sred­stvom Am­ba­sa­de u Pe­ki­n­gu ula­žu na­po­re za eva­kua­ci­ju na­ših gra­đa­na iz Vu­ha­na, „gde je za­be­le­žen na­j­ve­ći broj za­ra­že­nih pa­ci­je­na­ta i uve­den po­se­b­ni zdra­v­stve­ni re­žim na­j­vi­šeg ste­pe­na“. - Svih pet na­ših dr­ža­vlja­na u Vu­ha­nu, ko­ji su se pri­ja­vi­li am­ba­sa­di, zdra­vi su i do­bro. Je­dan je već na­pu­stio Vu­han, je­dan to ne že­li, dok su tro­ji­ca tra­ži­la asi­ste­n­ci­ju za eva­kua­ci­ju. Sve me­re pre­du­zi­ma­ju se u sa­ra­d­nji sa lo­kal­nim vla­sti­ma, još se ni­su ste­kli uslo­vi za eva­kua­ci­ju - kažu u MSP i do­da­ju: - Ka­da je reč o na­šim gra­đa­ni­ma ši­rom Ki­ne, ko­ji se or­ga­ni­zo­va­no obra­ća­ju am­ba­sa­di i izra­ža­va­ju zai­n­te­re­so­va­nost da se or­ga­ni­zu­je i nji­ho­va eva­kua­ci­ja, isti­če se da tre­nu­t­no, osim gra­da Vu­ha­na, ne­ma ogra­ni­če­nja pu­to­va­nja i na­pu­šta­nja NR Ki­ne za bi­lo ko­ga, što zna­či da oni mo­gu sa­mos­tal­no or­ga­ni­zo­va­ti svoj po­vra­tak u Sr­bi­ju.

foto: Marina Lopičić

Dosadno u karantinu Du­šan Đe­lić, tr­go­vac iz Ša­n­ga­ja za­to­čen u Vuhanu Pre­ska­čem barikade i baš neću u bolnicu

Du­šan Đe­lić (42) do­pu­to­vao je iz Ša­n­ga­ja, gde ima tr­go­vin­sku fi­r­mu, u Vu­han ka­ko bi tu pro­veo pra­zni­ke noć pre ne­go što je grad sta­vljen pod ka­ran­tin: - Na­la­zim se u se­lu Ho­n­šin, na oko 50 km od Vu­ha­na. Ap­so­lu­t­ni je ka­ran­tin, sve je za­tvo­re­no i kre­ta­nje je ogra­ni­če­no. Svi sa­j­mo­vi i pro­sla­ve su ot­ka­za­ni i pri­ča se da će ta­ko bi­ti ba­rem još me­sec da­na... Na mos­tu ko­ji mo­ram da pre­đem ka­ko bih oti­šao do pro­dav­ni­ce na­la­zi se be­dem od ze­mlje. Sva­ka ma­gi­stra­la je blo­ki­ra­na, od be­de­ma do be­de­ma, od blo­ka­de do blo­ka­de. Ki­ne­zi ne pre­la­ze te ba­ri­ka­de, na­rav­no, ali ja sa­mo pre­sko­čim. Pa ja sam pre­ži­veo 1993. i bo­m­ba­r­do­va­nje Sr­bi­je. Vi­deo sam i mno­go go­re. Ki­na je uve­la na­j­stro­že me­re ka­ko bi su­zbi­la vi­rus i ra­zu­mem da to ta­ko mo­ra. Je­di­no što je mno­go do­sa­d­no kad ste po ceo dan u ku­ći - ka­že Đe­lić za Ku­rir i do­da­je da su ga zva­li iz na­še am­ba­sa­de, ali da ne­ma na­me­ru da se vra­ća u Sr­bi­ju. - Mo­rao bih da pro­ve­dem odre­đe­no vre­me u čak dva ka­ran­ti­na i s do­k­to­ri­ma ko­ji pre­gle­da­ju obo­le­le, jed­nom sam u ži­vo­tu bio u bo­l­ni­ci i više ne bih. Ose­ćam se do­bro i ni­ko sa kim ko­mu­ni­ci­ram ne­ma si­m­p­to­me. Že­leo bih da odem u Sr­bi­ju i vi­dim ma­j­ku i pri­ja­te­lje, ali oti­ći ću kad oko­l­nos­ti bu­du bo­lje.

J. P.

Do­mi­no-efekat Pa­da­ju ak­ci­je na evro­p­skim berzama

Evro­p­ske ak­ci­je be­le­že ju­če oštar pad zbog za­bri­nu­tos­ti u ve­zi s po­te­n­ci­jal­nom eko­no­m­skom šte­tom od br­zog ši­re­nja ko­ro­na­vi­ru­sa. Pa­ne­vro­p­ski in­de­ks ST­O­KS 600 pao je za 1,5 od­sto.

Ce­pi­vo sti­že u junu Ru­si pra­ve va­k­ci­nu?

Dve ek­spe­ri­men­tal­ne va­k­ci­ne za ko­ro­na­vi­rus ko­je ra­zvi­ja­ju nau­č­ni­ci u ru­skom Dr­žav­nom istra­ži­va­č­kom cen­tru „Ve­k­tor“ bi­će te­sti­ra­ne u ju­nu, na­veo je di­re­k­tor Ri­nat Ma­k­sju­tov.

Već su u BiH Iz Vu­ha­na sti­žu u Beograd

Gru­pa od 29 ki­ne­skih tu­ri­sta, od ko­jih je 18 iz Vu­ha­na, a ko­ji su pret­hod­nih da­na bo­ra­vi­li u Hr­vat­skoj i u BiH, tre­ba­lo bi ovih da­na da uđu na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je i za­pu­te se ka Beo­gra­du, pi­šu bo­san­ski me­di­ji.

Je­le­na Pronić

Kompletan tekst OPŠIRNO pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA. 

foto: Kurir

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE: 

Nastavljaju da lažu za račun svojih vlasnika

Kampanja N1 kandidat za fejk njuz godine

Strašno Narkomani urnisali obdanište "Anđelak"

Vršili nuždu po dečjim sobama, lomili sve pred sobom

Usklađivanje cena Poskupljuju cigarete, gorivo, alkohol i kafa

Svet se oprašta od čoveka koga su voleli i oni koji ne prate sport

KOBI BRAJANT: Nema života bez smrti

Poslednju poruku poslao je sinu Šakila O'Nila: Familijo, kako si?

Sramota Ove neradnike mi debelo plaćamo

RAZBEŽALI SE Poslanici po kiši ne dolaze na posao!

Posle pisanja Kurira Pravilnik protiv nasilja u školama biće pooštren

Direktori koji štite siledžije gubiće i fotelju i licencu!

Užas Nesvakidašnja nesreća kod Prijepolja

Bukva pala na golf i ubila vozača! Suvozač čudom preživeo!

LIKVIDACIJA INVESTITORA

Počinje suđenje starici za zločin u Beogradu BAKA COKI PRETI 40 godina zatvora!

RAT MAFIJE Istraga ubistva "škaljaraca" u Atini

Policija traga za Dedovićevim prijateljima?

Intervju Ana Vučković o novom romanu i priznanjima

Ninovu nagradu ne treba bojkotovati! Književnost nije sport!

Ekskluzivno za Kurir Mats Vilander o eri Đokovića, Federera i Nadala NOLE MOŽE DA POSTANE NAJBOLJI SVIH VREMENA

Čitajte KURIR!

Kurir.rs/ Jelena Pronić  Foto: Privatna Arhiva

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...