Najnovije vesti

 • Ovan

  Ovan

  Ima­te uti­sak da će­te na po­lju po­sla veo­ma la­ko re­ši­ti ne­ke pro­ble­me ko­ji su vam iskr­sli u pret­hod­nom pe­rio­du. Ne­ma­te do­vo­lj­no po­ve­re­nja u vo­lje­nu oso­bu i me­đu va­ma se stva­ra­ju ko­n­fli­k­ti. Uno­si­te vi­še te­č­nos­ti.

 • Bik

  Bik

  Ni­je po­vo­ljan dan za no­ve po­slov­ne odlu­ke. Mo­gu­će je da će­te ima­ti po­tre­bu da se ne­ko vre­me pri­mi­ri­te. Do­pa­da vam se oso­ba ko­ja de­lu­je mi­ste­rio­zno i na ne­ki na­čin ti­ho i po­vu­če­no na po­lju lju­ba­vi. Pro­ble­mi s plu­ći­ma.

 • Blizanci

  Blizanci

  Fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja je pro­me­n­lji­va i to vam uno­si ose­ćaj ne­si­gu­r­nos­ti. Ne­će vam bi­ti la­ko da re­ši­te sve pro­ble­me. Na po­lju lju­ba­vi vas oče­ku­ju ne­ke ma­nje po­te­ško­će. Mo­guć je ma­nji pad ene­r­gi­je.

 • Rak

  Rak

  Pred va­ma je dan to­kom ko­jeg ne­će­te ima­ti pre­vi­še sre­će na po­lju po­sla. Mo­gu­će je da će vas op­te­re­ći­va­ti ne­ki ma­nji pro­ble­mi. Ose­ća­te da se pos­te­pe­no uda­lja­va­te od oso­be do ko­je vam je sta­lo. Po­tre­b­no vam je vi­še sna.

 • Lav

  Lav

  Ima­te pri­li­ku da na po­slov­nom po­lju ostva­ri­te sa­svim sta­bi­l­no sta­nje. Oče­ku­je vas pe­riod na­pre­t­ka i pro­spe­ri­te­ta. U bra­ku vas oče­ku­ju ma­nje tr­za­vi­ce. Ako ste slo­bod­ni, mo­gu­će je no­vo po­znan­stvo. Do­bra fa­za za mr­ša­vlje­nje.

 • Devica

  Devica

  Tre­ba­lo bi da se po­sve­ti­te to­me da na po­slov­nom po­lju na­pre­du­je­te sa­da ka­da za to ima­te pri­li­ku. Ima­te dos­ta no­vih lju­bav­nih pri­li­ka. Pred va­ma je pe­riod u ko­jem će­te bi­ti za­do­vo­lj­ni si­tua­ci­jom. Ma­nji pro­ble­mi s vi­dom.

 • Vaga

  Vaga

  Po­ma­lo ste za­bri­nu­ti i či­ni vam se da vam je po­slov­no sta­nje nei­zve­sno. Oče­ku­je vas fa­za di­le­ma i pre­do­mi­šlja­nja. Do­bro se sla­že­te s par­t­ne­rom i ula­že­te mno­go ka­ko bi vaš od­nos mo­gao da na­pre­du­je. Pro­ble­mi s ci­r­ku­la­ci­jom.

 • škorpija

  škorpija

  Oče­ku­je vas dos­ta ne­kih po­te­ško­ća ka­da je u pi­ta­nju po­lje po­sla. Mo­že­te da bu­de­te sklo­ni sva­đa­ma sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Za­sad ni­ste spre­m­ni za po­če­tak ne­ke no­ve lju­bav­ne ve­ze. Po­ve­ća­j­te unos sve­žeg vo­ća.

 • Strelac

  Strelac

  Tre­nu­t­no ose­ća­te da mo­že­te da dr­ži­te stva­ri pod kon­tro­lom i tru­di­te se da da­te ma­k­si­mum na po­slov­nom po­lju. No­vo po­znan­stvo vas oče­ku­je. Oso­ba ko­ja vam se po­ja­vlju­je une­će mno­go sre­će. Uko­če­nost u le­đi­ma.

 • Jarac

  Jarac

  Tre­ba vam vi­še vre­me­na ka­ko bi­ste re­ši­li po­slov­ne di­le­me. Mo­gu­će je da ste na­pra­vi­li ne­ku gre­šku u od­no­su s vo­lje­nom oso­bom i da ona ni­je spre­m­na da vam sve opros­ti. Izbe­ga­va­j­te unos al­ko­ho­la.

 • Vodolija

  Vodolija

  Za­bri­nu­ti ste za svo­je po­slov­no po­lje i či­ni vam se da će­te usko­ro ima­ti neo­če­ki­va­ne pro­me­ne. Do­pa­da vam se oso­ba s ko­jom ima­te ne­de­fi­ni­san, pla­to­n­ski ili pri­ja­te­lj­ski od­nos. Ni­je vam la­ko. Po­tre­ban vam je od­mor.

 • Ribe

  Ribe

  Ni­ste za­do­vo­lj­ni svo­jim po­slom i pla­ni­ra­te da se an­ga­žu­je­te i une­se­te odre­đe­ne pro­me­ne. Uko­li­ko ste u bra­ku, pred va­ma je pe­riod u kom će­te s vo­lje­nom oso­bom ima­ti ne­ke pro­ble­me. Ko­ža vam je ose­tlji­va.