MILOVAN JOVANOVIĆ: Bugarski politički ćorsokak!
Foto: Kurir

stav

MILOVAN JOVANOVIĆ: Bugarski politički ćorsokak!

Lični stav

Na­kon va­n­red­nih par­la­men­tar­nih izbo­ra u Bu­ga­r­skoj, odr­ža­nih 11. ju­la 2021, ni­jed­na stran­ka ni­je uspe­la da obez­be­di po­tre­b­nu ve­ći­nu i sa­sta­vi no­vu vla­du. Zbog to­ga će Bu­ga­ri mo­ra­ti po­no­vo na bi­ra­li­šta, tre­ći put u ovoj go­di­ni.

Pod­se­ća­nja ra­di, re­dov­ni par­la­men­tar­ni izbo­ri u Bu­ga­r­skoj odr­ža­ni su 4. apri­la, a po­što su svi po­ku­ša­ji za fo­r­mi­ra­nje vla­de pro­pa­li, pred­sed­nik Bu­ga­r­ske Ru­men Ra­dev po­no­vo je ra­spi­sao izbo­re za 11. jul i za pri­vre­me­nog pre­mi­je­ra ime­no­vao svog se­kre­ta­ra za bez­bed­nost i od­bra­nu Ste­fa­na Ja­ne­va. Fo­r­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de uti­ca­lo je da na po­vr­ši­nu ispli­va­ju bro­j­ne ne­pra­vi­l­nos­ti, kri­mi­nal, ko­ru­p­ci­ja i zlou­po­tre­ba vla­sti za vre­me man­da­ta Bo­j­ka Bo­ri­so­va. Ni re­zu­l­ta­ti tih izbo­ra ni­su do­ne­li zna­ča­j­ni­je pro­me­ne u re­do­sle­du sna­ga i bro­ju man­da­ta, osim što je li­de­ru par­ti­je „Ima ta­kav na­rod“, po­šlo za ru­kom ono što ni­jed­nom dru­gom po­li­ti­ča­ru ni­je u pro­te­klih 12 go­di­na, da na par­la­men­tar­nim izbo­ri­ma po­be­di stran­ku GE­RB, ko­ju vo­di bi­v­ši pre­mi­jer Bo­j­ko Bo­ri­sov. Upr­kos kra­t­koj isto­ri­ji, sla­boj i sko­ro ne­vi­dlji­voj ka­m­pa­nji, te­le­vi­zi­j­ska zve­zda i po­li­ti­č­ki po­če­t­nik Sla­vi Tri­fo­nov i nje­go­va par­ti­ja ITN uspe­li su da ostva­re fan­ta­sti­čan re­zu­l­tat.

Ia­ko se na­ja­vlji­va­lo da će Tri­fo­nov pos­ti­ći do­go­vor s dve opo­zi­cio­ne stran­ke, De­mo­krat­ska Bu­ga­r­ska i „Ispra­vi se! - Ma­fi­ja, na­po­lje!“, a za­tim tra­ži­ti po­dr­šku dru­gih po­sla­ni­ka i gru­pa za fo­r­mi­ra­nje sta­bi­l­ne koa­li­ci­je, de­si­lo se ne­što neo­bi­č­no. Tri­fo­nov je pred­lo­žio vla­du u ko­joj ne bi bi­lo me­sta za dru­ge par­ti­je, što je bio kra­j­nje neo­če­ki­van po­tez ko­ji je do­veo do ne­mo­gu­ć­nos­ti pos­ti­za­nja do­go­vo­ra, a sa­mim tim i vra­ća­nja man­da­ta. Ra­ču­ni­ca bu­ga­r­skog šou­me­na je ta­kva da on ve­ru­je da će, po­sle no­vih izbo­ra, osvo­ji­ti još ve­ći pro­ce­nat gla­so­va, što će mu do­dat­no po­ve­ća­ti moć i oja­ča­ti po­zi­ci­ju, a sma­nji­ti koa­li­cio­ni po­te­n­ci­jal dru­gim par­ti­ja­ma. Po­sle Tri­fo­no­va, man­dat za fo­r­mi­ra­nje vla­de, kao što se i oče­ki­va­lo, vra­ti­li su i GE­RB i Bu­ga­r­ska so­ci­ja­li­sti­č­ka par­ti­ja, pa su no­vi izbo­ri pos­ta­li nei­zbe­žni.

Osim va­n­red­nih par­la­men­tar­nih izbo­ra, Bu­ga­r­sku oče­ku­ju i re­dov­ni pred­sed­ni­č­ki izbo­ri, ko­ji su za­ka­za­ni za 14. no­ve­m­bar, even­tual­ni dru­gi krug će bi­ti odr­žan 21. no­ve­m­bra. Ak­tue­l­ni pred­sed­nik Ra­dev, ko­ji je, kao kan­di­dat opo­zi­cio­nih so­ci­ja­li­sta, iza­bran 2017, na­ja­vio je kan­di­da­tu­ru za dru­gi man­dat. Po­pu­lar­nost ra­ste bi­v­šem ge­ne­ra­lu, ko­ji je za vre­me svog pred­sed­ni­ko­va­nja pos­tao je­dan od na­j­ve­ćih pro­ti­v­ni­ka i kri­ti­ča­ra du­go­go­di­šnjeg pre­mi­je­ra Bo­ri­so­va. Bro­j­ne an­ke­te po­ka­zu­ju da je na vr­hu li­ste na­j­po­pu­lar­ni­jih bu­ga­r­skih po­li­ti­ča­ra.

Za­to je za­ka­zi­va­nje pred­sed­ni­č­kih izbo­ra, na ko­ji­ma se Ra­dev sma­tra ubed­lji­vim fa­vo­ri­tom, od izu­ze­t­nog po­li­ti­č­kog zna­ča­ja. Ia­ko se vi­še pu­ta izja­šnja­vao pro­tiv spa­ja­nja izbo­ra, jer je ta­ko ne­što u su­pro­t­nos­ti sa Usta­vom, pred­sed­nik Bu­ga­r­ske je na­ja­vio da će, zbog ušte­de vre­me­na i no­v­ca gra­đa­na, gla­sa­nje ipak bi­ti istog da­na, 14. no­ve­m­bra.

Par­ti­j­ske bo­r­be na­sta­vi­će se i po­sle tih izbo­ra. Ma­lo je po­ka­za­te­lja da će se fo­r­mi­ra­ti koa­li­ci­ja ko­ja odra­ža­va vo­lju na­ro­da i ti­me se in­te­re­si ze­mlje sta­vi­ti na pr­vo me­sto. Gra­đa­ni su fru­stri­ra­ni pos­to­je­ćim po­li­ti­č­kim po­re­t­kom, umor­ni su od po­li­ti­č­kih ka­l­ku­la­ci­ja i ko­m­bi­na­ci­ja, po­li­ti­č­kih spa­si­te­lja i par­ti­ja ko­je za­vi­se od sa­mo jed­nog čo­ve­ka. Put za izla­zak iz po­li­ti­č­kog ćo­r­so­ka­ka se ne na­zi­re.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja
track