Najnovije vesti

SKANDAL U NAJPOZNATIJOJ KULTURNOJ INSTITUCIJI: Uhapšen makro u Narodnom pozorištu!
Foto: Shutter

OTKRIVAMO: DETALJI ISTRAGE O PROSTITUCIJI U SRBIJI

SKANDAL U NAJPOZNATIJOJ KULTURNOJ INSTITUCIJI: Uhapšen makro u Narodnom pozorištu!

Crna Hronika
10:48h

Šok: Petru Ljuštini (35), koji je bio deo kriminalne grupe, lisice su stavljene u zgradi pozorišta u centru Beograda, gde je radio na poslovima obezbeđenja

Pe­tru Lju­šti­ni (35), ko­ji je uha­p­šen sre­di­nom ja­nua­ra zbog su­m­nje da je bio deo kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je po­dvo­di­la de­vo­j­ke biz­ni­sme­ni­ma, po­li­ti­ča­ri­ma i spo­r­ti­sti­ma, li­si­ce su sta­vlje­ne u Na­rod­nom po­zo­ri­štu u Beo­gra­du, sa­zna­je Ku­rir!

Lju­šti­na, ka­ko tvr­di sa­go­vor­nik Ku­ri­ra, do sa­mog ha­p­še­nja ra­dio je po­slo­ve fi­zi­č­kog obez­be­đe­nja u ovoj ku­l­tu­r­noj usta­no­vi.

Bio na ra­d­nom mestu

- Lju­šti­na je, na za­pre­pa­šće­nje za­po­sle­nih, uha­p­šen na ra­d­nom me­stu - u zgra­di Na­rod­nog po­zo­ri­šta. Sve dok mu ni­su sta­vlje­ne li­si­ce na ru­ke, ra­dio je na po­slo­vi­ma obez­be­đe­nja, če­sto i na slu­žbe­nom ula­zu, na ko­ji ula­ze oni ko­ji ra­de u po­zo­ri­štu. Pe­tar je mlad mo­mak, fin i le­po va­spi­tan, ni­ko­me od nas, dok ni­je uha­p­šen, ni­je pa­da­lo na pa­met da se u slo­bod­no vre­me ba­vi po­sre­do­va­njem u pros­ti­tu­ci­ji - obja­šnja­va sa­go­vor­nik Ku­ri­ra.

Pod­se­ti­mo, Lju­šti­na je uha­p­šen kao pri­pa­d­nik kri­mi­nal­ne gru­pe Da­r­ka To­do­ro­vi­ća, jed­nog od na­j­ve­ćih ma­kroa u Sr­bi­ji. Tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal su­m­nji­či ih da su od mar­ta 2019. do ja­nua­ra ove go­di­ne po­sre­do­va­li u pros­ti­tu­ci­ji. Pre­ma ne­zva­ni­č­nim in­fo­r­ma­ci­ja­ma iz istra­ge, na plat­nom spis­ku ove kri­mi­nal­ne gru­pe bi­lo je pre­ko 30 že­na!

- Pri­li­kom ha­p­še­nja kod osu­m­nji­če­nih su za­ple­nje­ne i knji­ge u ko­ji­ma su oni vo­di­li pre­ciz­ne evi­de­n­ci­je o de­vo­j­ka­ma ko­je su za njih ra­di­le, ta­ri­fa­ma, ali i kli­jen­ti­ma ko­ji su uslu­ge pla­ća­li. Upra­vo će to­kom istra­ge, kao sve­do­ci, bi­ti sa­slu­ša­ne pros­ti­tu­t­ke, kao i kli­jen­ti, ali ne kao osu­m­nji­če­ni, već kao sve­do­ci - obja­šnja­va izvor Ku­ri­ra.

Izna­j­mlji­va­li stanove

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, su­m­nja se da je Pe­tar Lju­šti­na ra­dio kao vo­zač de­vo­ja­ka.

- Sa­ra­đi­vao je sa or­ga­ni­za­to­ri­ma kri­mi­nal­ne gru­pe i nje­go­va ulo­ga je bi­la da pre­vo­zi de­vo­j­ke do una­pred do­go­vo­re­nih lo­ka­ci­ja, to je­st sta­no­va ko­je su una­pred za­ku­plji­va­li - obja­šnja­va sa­go­vor­nik Ku­ri­ra.

On pod­se­ća da su or­ga­ni­za­to­ri gru­pe izna­j­mlji­va­li sta­no­ve u ko­ji­ma su de­vo­j­ke pri­ma­le kli­jen­te.

- De­vo­j­ka­ma su da­va­li nadimke i ta­ko ih re­kla­mi­ra­li na sa­j­to­vi­ma za pros­ti­tu­ci­ju - obja­šnja­va izvor Ku­ri­ra.

foto: MUP Srbije
foto: MUP Srbije

SKLO­PIO SPORAZUM PRIZ­NAO KRIVICU

Ka­ko sa­zna­je­mo, Lju­šti­na je ju­če s tu­ži­la­štvom sklo­pio spo­ra­zum, u kom je priz­nao da je ra­dio kao po­sred­nik u pros­ti­tu­ci­ji za gru­pu s ko­jom je uha­p­šen. - On je ju­če za­me­ni­ku spe­ci­jal­nog tu­žio­ca do de­ta­lja priz­nao svo­ju ulo­gu u la­n­cu pros­ti­tu­ci­je i na­go­dio se za ma­nju ka­znu, ali se još uvek če­ka da sud po­tvr­di ili od­ba­ci ovaj spo­ra­zum. Dok sud ne do­ne­se odlu­ku, Lju­šti­na će osta­ti u pri­tvo­ru - ka­že naš izvor.

IVANA VUJIĆ OVO NE­MA VE­ZE S POZORIŠTEM

Ku­rir je ju­če kon­ta­k­ti­rao s Na­rod­nim po­zo­ri­štem ka­ko bi pro­ve­rio da li je Pe­tar Lju­šti­na za­po­slen kod njih ili pre­ko age­n­ci­je ko­ja pru­ža uslu­ge obez­be­đe­nja, kao i da li je ru­ko­vod­stvo upo­zna­to sa istra­gom ko­ja se pro­tiv nje­ga vo­di. - Ve­ro­vat­no on ni­je naš ra­d­nik, a ovo ne­ma ve­ze s po­zo­ri­štem - kra­t­ko je re­kla uprav­ni­ca Na­rod­nog po­zo­ri­šta Iva­na Vu­jić.  

foto: Ana Paunković

Kompletan tekst OPŠIRNO pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE: 

SRPSKI DRŽAVLJANI U KARANTINU NA KRUZERU!

Dragan Šević za Kurir: Molimo se Bogu da sve bude u redu!

SVI KANALI ZA SVE GLEDAOCE! FONDACIJA KONRAD ADENAUER ZA KURIR

U Nemačkoj svi operateri imaju istu ponudu

AUTORSKI TEKST IVANA TASOVCA ZA KURIR

Srpska elita gubi kontakt s realnošću

PUKAO BOJKOT OPOZICIJE

Zelenović i Paunović idu na izbore, Bastać se krije

JUTKI PRETI ZATVOR ZBOG STANA NA VRAČARU 

Agencija za borbu protiv korupcije pokreće postupak protiv Jeličića

MINISTAR UDOVIČIĆ SE UPETLJAO KO PILE U KUČINE!

Vanja se pravda saradniku Jasniću: Nisam te ja tužio, država je

EKSKLUZIVNI PAPARACO! ČIJE FOTKE VREBA IGOR KOJIĆ KEBA? Severinin muž sastanči bez pevačice

JUTJUBER IMA PAKLENI PLAN ZA PEVAČICU

Baka Prase pravi pesmu o Karleuši!

ČETVOROSTRUKO UBISTVO U JABUKOVCU

Na pikavcima je DNK osumnjičene Maje Bađikić

BIKOVIĆ NE MOŽE BEZ RUSKINJE

Miloš obnovio romansu sa Aglajom?

EKSKLUZIVNO! SIN LEGENDARNOG FUDBALERA I TRENERA OTKRIVA ZA KURIR

Da nije bilo Osima, Partizan sad ne bi imao Zemunelo!

Ne propustite

DANAS POKLON DODATAK U DNEVNIM NOVINAMA KURIR: Vodič za Dan zaljubljenih

Učinite sve da ovaj praznik bude jedan od onih koje ćete ceo život pamtiti!

U poklon dodatku VODIČ ZA DAN ZALJUBLJENIH koji ćete danas dobiti uz dnevne novine Kurir čekaju vas predlozi poklona za nju i njega - pogledajte koje poklone Sarantis preporučuje!

Pročitajte i koje su zanimljive destinacije za proslavu praznika, uporedni ljubavni horoskop, predlog za kreativne poklone, kao i intervjue sa spisateljicom ljubavnih romana, Ksenijom Mijatović i sa Jelenom Bačić Alimpić.

Saznajte i koja hrana deluje kao afrodizijak.

foto: AMG

Čitajte KURIR!

Kurir.rs/ ekipa kurira Foto: Shutter

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...