Najnovije vesti

SKANDAL! ĐUKANOVIĆ BESRAMNO IZVREĐAO PREDSEDNIKA SRBIJE I SPC: Vučić je kao Hitler, Joanikije je krvavi mitropolit
Foto: EPA Boris Pejović

GUBITNIČKI DELIRIJUM

SKANDAL! ĐUKANOVIĆ BESRAMNO IZVREĐAO PREDSEDNIKA SRBIJE I SPC: Vučić je kao Hitler, Joanikije je krvavi mitropolit

Politika
19:59h

Đu­ka­no­vić je u hr­vat­skim me­di­ji­ma pred­sed­ni­ka Sr­bi­je upo­re­dio s na­ci­sti­č­kim
vo­đom, od­go­vor­nim za smrt mi­lio­na lju­di, a Sr­p­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu na­zvao „re­tro­gra­d­nom kle­ro­fa­ši­sti­č­kom me­na­že­ri­jom“

Mi­lo Đu­ka­no­vić, pred­sed­nik Cr­ne Go­re, me­se­ci­ma una­zad da­je za­pa­lji­ve izja­ve o Sr­bi­ji i od­no­si­ma dve ze­mlje, ali sa­da je pre­šao li­ni­ju - Ale­k­san­dra Vu­či­ća, pred­sed­ni­ka Sr­bi­je, upo­re­dio je sa Ado­l­fom Hi­tle­rom, a SPC na­zvao „re­tro­gra­d­nom kle­ro­fa­ši­sti­č­kom me­na­že­ri­jom“!

Sa­go­vor­ni­ci Ku­ri­ra oce­nju­ju da Đu­ka­no­vić na ovaj na­čin pri­kri­va so­p­stve­ne ge­no­ci­d­ne na­me­re i skre­će pa­žnju sa kri­mi­nal­nog gli­ba u ko­me se na­šao.

Pre­šao gra­ni­cu normalnog

- Na­si­l­ni­č­ki ve­li­ko­sr­p­ski na­cio­na­li­zam, si­tui­ran u sa­mom se­di­štu dr­žav­ne po­li­ti­ke Sr­bi­je, dr­sko po­ku­ša­va na­me­t­nu­ti sli­ku o Cr­noj Go­ri kao dru­goj sr­p­skoj dr­ža­vi, ko­ja je gre­škom i ne­pa­žnjom ra­ni­jeg beo­gra­d­skog dr­žav­nog vr­ha ostva­ri­la ne­za­vi­snost. I sa­da se ta „gre­ška“ po­ku­ša­va ispra­vi­ti mi­li­tan­t­no-po­li­ti­č­kim de­lo­va­njem preos­ta­le pre­ko­gra­ni­č­ne in­fra­stru­k­tu­re ve­li­ke Sr­bi­je - cr­kve Sr­bi­je, kva­zi­ve­r­ske za­jed­ni­ce od­go­vor­ne za ve­ći­nu zlo­či­na ko­je je taj na­cio­na­li­sti­č­ki pro­je­kt po­či­nio od de­ve­de­se­tih go­di­na do da­nas.

Po­če­t­ni uspe­si da­li su kri­la toj re­tro­gra­d­noj kle­ro­fa­ši­sti­č­koj me­na­že­ri­ji: po­li­ti­č­ke su se li­ti­je, uz gro­mo­gla­snu po­dr­šku slu­žbe­nog Beo­gra­da, uspe­le pred­sta­vi­ti kao od­bra­na ugro­že­nih sve­ti­nja i ve­r­skih pra­va; teo­krat­ska vla­da Cr­ne Go­re, an­ti­c­r­no­go­r­ska i kvi­sli­n­ška, u slu­žbi je po­sr­blji­va­nja svo­je dr­ža­ve ko­ju osva­ja­njem Ce­ti­nja že­le i si­m­bo­li­č­no ba­ci­ti na ko­le­na i po­ni­zi­ti, da je kao po­kra­ji­nu pri­pre­me za ži­vot u pro­je­k­ti­ra­nom „sr­p­skom sve­tu“, što je eu­fe­mi­zam za „ve­li­ku Sr­bi­ju“ - na­veo je Đu­ka­no­vić u in­te­r­vjuu za Ju­tar­nji li­st, kao i da je ovo sa­da „na­ja­gre­si­v­ni­ji na­pad ve­li­ko­sr­p­skog na­cio­na­li­z­ma na cr­no­go­r­sku dr­ža­vu i cr­no­go­r­ski iden­ti­tet u no­vi­joj isto­ri­ji“. To, do­da­je, „ni­je bi­lo ni u vre­me Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća“. Sa Vu­či­ćem se ne ču­je, ali su, isti­če, u jed­nom pe­rio­du ima­li ko­n­stru­k­ti­v­ne od­no­se.

Aleksandar Vučić
foto: Marina Lopičić

- Na­rav­no, ne uzi­mam za ozbi­lj­no nje­go­ve neis­kre­ne po­ru­ke da priz­na­je ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re i da že­li brat­ske i pri­ja­te­lj­ske od­no­se, dok nje­go­vi mi­ni­stri otvo­re­no go­vo­re za­što je „sr­p­ski svet“, tj. „ve­li­ka Sr­bi­ja“, nu­žnost sr­p­skog na­ro­da u re­gi­ji či­ji je sa­mo­zva­ni za­šti­t­nik dr­ža­va Sr­bi­ja.O ozbi­lj­nos­ti Vu­či­će­vih izja­va na­j­bo­lje sve­do­či tvr­d­nja da je Cr­na Go­ra po­ko­ra­va­la Sr­bi­ju po­sled­njih 30 go­di­na i ka­ko u to­me ne­će uspe­ti. To je isto kao da je Hi­tler 1939. izja­vio da ne­će do­pu­sti­ti da Če­ho­slo­va­č­ka po­ko­ri Ne­ma­č­ku - re­kao je Đu­ka­no­vić, a na pi­ta­nje da li se pred­sed­nik Sr­bi­je vra­tio na me­mo­ran­du­m­sku po­li­ti­ku Mi­lo­še­vi­ća, pre­ko ko­je že­li „ane­k­ti­ra­ti“ Cr­nu Go­ru, na­veo je da je Vu­čić na­d­ma­šio Mi­lo­še­vi­ća.

Pred­sed­nik Sku­p­šti­ne Ivi­ca Da­čić ka­že da je Đu­ka­no­vić pre­šao sve gra­ni­ce no­r­mal­nog po­na­ša­nja i pod­se­ća da mu ra­ni­je ni­je sme­ta­la Mi­tro­po­li­ja, čak je odla­zio na Ce­ti­nje da Am­fi­lo­hi­ju lju­bi ru­ku.

- On pla­ši Cr­nu Go­ru Sr­bi­jom sa­mo da bi oču­vao svo­ju fu­n­k­ci­ju, sva­đa­ju­ći dva brat­ska i pri­ja­te­lj­ska na­ro­da. Ovo što da­nas Đu­ka­no­vić go­vo­ri i ra­di či­ni­lo se sa­mo u vre­me Hi­tle­ra. Ni­šta ne­će zau­sta­vi­ti nje­gov pad, pa ni ge­be­l­so­v­ski me­to­di da će sto pu­ta izgo­vo­re­na laž pos­ta­ti isti­na - po­ru­čio je Da­čić.

Po­ga­ni rečnik Mi­lo: Joa­ni­ki­je je kr­va­vi mitropolit

l Đu­ka­no­vić je ka­zao da su „du­ho­vi­ti Ce­ti­nja­ni“ za mi­tro­po­li­ta Joa­ni­ki­ja re­kli da je on pr­vi „dos­ta­vlje­ni“ mi­tro­po­lit (alu­di­ra­ju­ći što je na usto­li­če­nje pre­ba­čen he­li­ko­p­te­rom).

- A vla­da je tu sa­mo bi­la u ulo­zi uslu­žne ko­m­pa­ni­je „Glo­vo“. Ni­je sa­mo dos­ta­vlje­ni, ne­go i kr­va­vi mi­tro­po­lit. U toj ne­ča­snoj ra­bo­ti je i Po­r­fi­ri­je, pr­vi čo­vek sr­p­ske cr­kve, obe­le­žen tim ži­gom, što ni­kad ne­će mo­ći spra­ti, dok se ne ispri­ča Cr­noj Go­ri i Cr­no­gor­ci­ma - ka­zao je Đu­ka­no­vić.

Joanikije
foto: BETA

Gu­bi­t­ni­č­ki delirijum

Pre­ma re­či­ma pot­pred­sed­ni­ka SNS Mi­lo­ša Vu­če­vi­ća, sve izgo­vo­re­no je sra­m­no čak i za Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji, isti­če, oči­gled­no ha­lu­ci­ni­ra u svom gu­bi­t­ni­č­kom de­li­ri­ju­mu.

- Mi­sli li Đu­ka­no­vić da ta­kvom izja­vom mo­že da pri­kri­je so­p­stve­ne ge­no­ci­d­ne na­me­re i na­me­re svog DPS, s ko­jim de­ce­ni­ja­ma u Cr­noj Go­ri po­ku­ša­va da za­tre sve što je sr­p­sko? Mi­sli li da mo­že sa­kri­ti to da na Sr­be ide mo­t­ka­ma, ume­sto da im da­je pra­vo na ve­ru i na­cio­nal­nost? Mi­sli li da će vre­đa­njem pred­sed­ni­ka Sr­bi­je i idio­t­skim op­tu­žba­ma spre­či­ti tog istog Vu­či­ća da se odre­k­ne svog na­ro­da u Cr­noj Go­ri i bo­r­be za nje­go­vo pra­vo da sa­ču­va svo­ju ve­ru i na­ci­ju, i dos­to­jan­stvo. Ne mi­sli taj Đu­ka­no­vić ni­šta, jer ne­ma ka­pa­ci­tet za to! Ne­ka se po­gle­da u ogle­da­lo i vi­de­će pra­vog na­sled­ni­ka Hi­tle­ro­ve ideo­lo­gi­je - ka­že Vu­če­vić za naš li­st i do­da­je:

- Ako se već pla­ši ta­kve „na­ci­sti­č­ke Sr­bi­je“, ka­ko sad po­ru­ču­je pre­ko hr­vat­skih me­di­ja, za­što svo­joj ro­d­bi­ni i pu­le­ni­ma do­zvo­lja­va da u „ta­kvoj“ Sr­bi­ji ku­pu­ju ne­kre­t­ni­ne i ba­ška­re se po beo­gra­d­skim lu­k­su­znim ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma? Ne bra­ni Đu­ka­no­vić Cr­nu Go­ru od Sr­bi­je, već sa­mo po­ku­ša­va da skre­ne pa­žnju sa kri­mi­nal­nog i fa­ši­sti­č­kog gli­ba u ko­jem je do gu­še, i da za­le­či so­p­stve­ne po­li­ti­č­ke ra­ne.

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ale­k­san­dar Vu­lin ka­že da „strah, mr­žnja i ko­m­ple­k­si pre­ma Vu­či­ću vo­de Đu­ka­no­vi­ća“. - Ka­da Đu­ka­no­vić ka­že da ne­ko po­ku­ša­va gu­r­nu­ti Cr­nu Go­ru u su­ko­be, a po­ve­de u na­pad na po­li­ci­ju i sve­šte­ni­ke SPC 1.000 hu­li­ga­na, on­da ne mo­že da vam bu­de žao što Đu­ka­no­vić vi­še ni­je Sr­bin. Đu­ka­no­vić ne shva­ta da je na spis­ku Vu­či­će­vih prio­ri­te­ta veo­ma nis­ko i da on za nje­ga ni­je ni ta­k­mac ni pre­d­met in­te­re­so­va­nja - na­veo je Vu­lin.

Sa dru­ge stra­ne, Ma­r­ko Ko­va­če­vić, gra­do­na­če­l­nik Ni­k­ši­ća, uka­zu­je da pred­sed­nik Cr­ne Go­re, dok op­tu­žu­je dru­ge da su slu­ge Beo­gra­da, le­či ra­ne i tra­ži po­moć u Za­gre­bu.

Ka­ta­ri­na Blagović

Štampano izdanje 12.09.2021.
foto: Kurir

DANAS NE PROPUSTITE NOVI BROJ PORODIČNOG MAGAZINA LENA! Otkrivamo kada dete treba testirati na kovid

poklon
foto: Kurir

I ove nedelje samo uz Kurir poklon - najbolji porodični magazin u Srbiji!

Broj zaraženih korona virusom svakodnevno raste, a delta varijanta je mnogo zaraznija od prethodnih. Današnji broj magazina Lena otkriva vam kada treba dete da testirate na kovid. Ako primetite da mališan ima simptome koji upućuju na probleme disajnih puteva, hitno ga odvedite kod lekara i nipošto ga ne šaljite u školu da ne bi preneo zarazu.

Kvizovi su odličan trening za mozak, saznajte zašto je dobro gledati ih.

Jesenji trend: Usne u boji crnog vina.

Plus intervju s Masimom Savićem: Budimo zadovoljni onim što imamo.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja