Najnovije vesti

SERIJA ĐULIJE I STELVIJA U ČAST LEGENDE ČETRDESETIH 6C 2500 SS: Neprocenjivo istorijsko nasleđe Alfa Romea!
Foto: Alfa Romeo

Specijalno

SERIJA ĐULIJE I STELVIJA U ČAST LEGENDE ČETRDESETIH 6C 2500 SS: Neprocenjivo istorijsko nasleđe Alfa Romea!

Auto

Ek­sklu­zi­v­ne ka­ra­k­te­ri­sti­ke pod­se­ća­ju na ne­pro­ce­nji­vo isto­ri­j­sko na­sle­đe bre­n­da i le­ge­n­dar­ni mo­del iz 1949.

Spo­r­t­ski ka­ra­k­ter i ita­li­jan­sko po­re­klo osnov­ni su stu­bo­vi DNK bre­n­da „Al­fa Ro­meo“. No­vi mo­de­li „đu­li­ja“ i „ste­l­vio“ sa ozna­kom „6C Vi­la d’Este“ de­bi­to­va­li su osla­nja­ju­ći se na ne­pro­ce­nji­vo na­sle­đe ovog bre­n­da i pred­sta­vlja­ju oli­če­nje nje­go­ve ele­ga­n­ci­je. Odli­ku­ju ih spe­ci­fi­č­ni te­h­ni­č­ki i este­t­ski ele­men­ti, a me­đu nji­ma i na­sle­đe­na tro­slo­j­na ni­jan­sa cr­ve­ne bo­je et­na, kao omaž ori­gi­na­lu iz 1949. go­di­ne. Bo­je i di­za­j­ne­r­ski ele­men­ti no­ve ve­r­zi­je ogra­ni­če­ne se­ri­je in­spi­ri­sa­ni su ele­ga­n­ci­jom mo­de­la „6C 2500 SS ku­pe“, ko­ji je „Al­fa Ro­meo“ proi­zvo­dio če­tr­de­se­tih go­di­na, au­ten­ti­č­nim re­mek-de­lom au­to­mo­bi­l­ske ume­t­nos­ti 20. ve­ka. U izda­nju Ko­n­ko­r­so d’Ele­ga­n­ca di Vi­la d’Este iz 1949. go­di­ne, ovaj au­to­mo­bil je osvo­jio Re­fe­re­n­du­m­ski gran-pri - na­gra­du ko­ju mu je pu­bli­ka di­re­k­t­no do­de­li­la, či­ne­ći ga ve­č­nim si­no­ni­mom du­ha ovog do­ga­đa­ja.

Alfa Romeo
foto: Alfa Romeo

ĐULIJA

Di­zel-mo­tor: 2,2-190 KS Tu­r­bo­ben­zi­nac: 2,0-200 KS Za­d­nji pogon

Mo­de­li su opre­mlje­ni na­j­bo­ljim te­h­ni­č­kim fu­n­k­ci­ja­ma „Al­fa Ro­mea“. U po­nu­di je ve­li­ki izbor mo­to­ra. „Đu­li­ja“ je opre­mlje­na 2,2 tu­r­bo­di­ze­lom od 190 KS ili ben­zin­skom ve­r­zi­jom od 2,0 li­tra sa tu­r­bo­pu­nja­čem i 200 KS, oba s po­go­nom na za­d­njim to­č­ko­vi­ma. „Ste­l­vio“ do­la­zi sa mo­to­rom od 2,2 li­tra sa tu­r­bo­pu­nja­čem i 210 KS ili dvo­li­ta­r­skim tu­r­bo­mo­to­rom sa 280 KS, oba u di­zel va­ri­jan­ti sa pred­njom vu­čom i če­ti­ri alu­mi­ni­ju­m­ska ci­li­n­dra i ko­le­na­stim vra­ti­lom od uglje­ni­č­nih vla­ka­na, upa­re­na sa osmos­te­pe­nim au­to­mat­skim me­nja­čem.

Alfa Romeo
foto: Alfa Romeo

Osim la­ki­ra­nja, spe­ci­jal­nu se­ri­ju odli­ku­ju hro­mi­ra­ni bo­č­ni pro­zo­r­ski okvi­ri i la­ga­ne alu­mi­ni­ju­m­ske fe­l­ne od 21 in­ča sa pet ru­pa na mo­de­lu „ste­l­vio“ i od 19 in­ča na „đu­li­ji“. Unu­tra se na­la­ze ele­k­tri­č­no po­de­si­va i gre­ja­na se­di­šta od vr­hu­n­ske bež ko­že sa izve­ze­nim na­t­pi­som „6C Vi­la d’Este“ na pred­njim na­slo­ni­ma za gla­vu. Alu­mi­ni­ju­m­ska ru­či­ca me­nja­ča za au­to­mat­ski me­njač ta­ko­đe je deo stan­da­r­d­ne opre­me.

Alfa Romeo
foto: Alfa Romeo

STELVIO

Di­zel: 2,2-210 KS Tu­r­bo­ben­zi­nac: 2,0-280 KS Pred­nji pogon Me­njač osmos­te­pe­ni automatski

Na­rav­no, vo­zi­la do­la­ze i sa AD­AS si­ste­mi­ma dru­gog ni­voa, ka­me­rom za vo­žnju una­zad sa di­na­mi­č­kom mre­žom, pred­njim i za­d­njim sen­zo­ri­ma, be­ži­č­nim pu­nja­čem i vra­ti­ma pr­tlja­žni­ka sa au­to­mat­skim upra­vlja­njem. Za­sad je nei­zve­sno da li će se spe­ci­jal­ni mo­de­li pro­da­va­ti u Sr­bi­ji.

(Kurir.rs)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja