Najnovije vesti

AMBER VALETA PROSLAVILA ŠTO JE TREZNA 25 GODINA: Ako uz­mem alkohol ili dro­gu, bi­ću mrtva!
Foto: Profimedia

IMA POMOĆ

AMBER VALETA PROSLAVILA ŠTO JE TREZNA 25 GODINA: Ako uz­mem alkohol ili dro­gu, bi­ću mrtva!

Pop kultura

Am­ber Va­le­ta je priz­na­la da je vi­še od dve de­ce­ni­je tre­zna i da je sa sa­mo de­set go­di­na pro­ba­la ma­ri­hua­nu, a sa 18 go­di­na kokain
 

Jed­na od ne­kad na­j­po­zna­ti­jih ma­ne­ken­ki na sve­tu Am­ber Va­le­ta pro­sla­vi­la je što je 25 go­di­na tre­zna!

Ame­ri­kan­ka ko­ja je na­slov­ni­cu Vo­ga do­bi­la sa sa­mo 18 go­di­na otvo­ri­la je du­šu i u svo­joj ispo­ve­sti za je­dan ame­ri­č­ki ma­ga­zin pri­ča­la o za­vi­snos­ti od al­ko­ho­la i na­r­ko­ti­ka. Ova le­po­ti­ca re­kla je po­no­sno da je tre­zna već 25 go­di­na, ali je priz­na­la i da joj u to­me po­ma­žu blo­ka­to­ri. - Ako uz­mem al­ko­ho­l­no pi­će ili dro­gu, bi­ću mr­tva. Upro­pa­sti­ću sve - re­kla je Am­ber i do­da­la: - Sa­mo ako osta­nem tre­zna imam šan­su za op­sta­nak. Ni­je me sra­mo­ta što ovo ka­žem. Za­što bi me bi­lo ako priz­nam da imam bo­le­st ko­ju mo­gu da kon­tro­li­šem?

Ka­ko je na­ve­la, pr­vi put se su­sre­la s dro­gom kad je ima­la sa­mo de­set go­di­na, i ta­da je pro­ba­la ma­ri­hua­nu. Već sa 18 go­di­na, kad je pre­šla u Evro­pu da bi se ba­vi­la ma­ne­ke­n­stvom, po­če­la je da ko­n­zu­mi­ra ko­kain.

foto: Profimedia

Am­ber na­vo­di i da je do­ta­kla dno kad se po­ja­vi­la na sni­ma­nju pi­ja­na. - Ima­la sam vi­še­mi­lio­n­ski ugo­vor, a do­šla sam na sni­ma­nje dro­gi­ra­na i pi­ja­na. Za­vi­snost vo­di na na­j­go­ra me­sta. Jed­nom sam bi­la kod uja­ka ko­ji je le­žao na sa­mr­ti, i je­di­no o če­mu sam ra­z­mi­šlja­la je gde mo­gu da po­vu­čem dru­gu li­ni­ju - re­kla je ona i priz­na­la da je ta­da shva­ti­la da ne že­li da pro­pa­d­ne.

Am­ber je pos­ta­la po­pu­lar­na de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka, a ima­la je odli­čan od­nos s ko­le­gi­ni­ca­ma Ke­jt Mos i Ša­lom Har­lou. - Bo­ri­le smo se jed­na za dru­gu, pla­ka­le smo za­jed­no, po­dr­ža­va­le smo se - pri­ča­la je Am­ber.

Kurir / J. Stuparušić

Foto: Profimedia

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...