Najnovije vesti

PRAVILA LEPOG PONAŠANJA KOJA SVAKO DETE TREBA DA ZNA! Ne zaboravite da naučite mališane OVO! Važno je!
Foto: Shutterstock

po­sve­ti­te se de­ci

PRAVILA LEPOG PONAŠANJA KOJA SVAKO DETE TREBA DA ZNA! Ne zaboravite da naučite mališane OVO! Važno je!

Žena

U sva­kod­ne­v­noj tr­ci ro­di­te­lji če­sto za­bo­ra­ve da va­spi­ta­ju de­te i da ga nau­če pri­sto­j­nom po­na­ša­nju. Ipak, upra­vo ono što po­ne­se iz ku­će klju­č­no je za nje­gov ka­sni­ji uspeh u ži­vo­tu. Za­to odvo­j­te vre­me i, ume­sto da gu­ra­te de­ci mo­bi­l­ni u ru­ke ka­ko bi ih smi­ri­li, pro­na­đi­te vre­me­na da im se što vi­še po­sve­ti­te. Kad ka­sni­je vi­di­te re­zu­l­ta­te, bi­će­te po­no­sni što su se vre­me, pa­žnja i lju­bav ko­je ste ulo­ži­li u njih - ispla­ti­li.

Nau­či­te de­te da ka­že „mo­lim“ kad ne­što tra­ži i „hva­la“ kad do­bi­je ne­što ili mu ne­ko po­mo­g­ne.

Nau­či­te ih da ka­žu „izvi­ni­te“ kad po­gre­še, kad tre­ba da se pro­bi­ju kroz go­mi­lu ili se slu­ča­j­no za­le­te u ne­ko­ga.

Nau­či­te ih da ne pre­ki­da­ju tu­đe raz­go­vo­re (osim ako se ra­di o hi­t­nom slu­ča­ju) ili ono­ga ko im se obra­ća.

Obja­sni­te im da je ne­pri­sto­j­no uka­zi­va­ti na tu­đe oso­bi­ne ili izgled, osim ako je reč o ko­m­pli­men­tu.

Nau­či­te de­te da tra­ži do­zvo­lu. Va­žno je da shva­te da pr­vo tre­ba da pi­ta­ju ako ni­su si­gu­r­ni da li sme­ju ne­što da uz­mu ili ko­ri­ste.

Tru­di­te se da nau­če da bu­du za­hval­ni. Pri­me­rom po­ka­ži­te da je va­žno za­hva­li­ti na po­klo­ni­ma, po­hva­li ili do­bro uči­nje­nom de­lu.

Nau­či­te ma­li­ša­ne o va­žnos­ti hi­gi­je­ne. Obja­sni­te im za­što je va­žno po­kri­ti usta pri­li­kom ka­šlja­nja i ki­ja­nja, za­što ne tre­ba ko­pa­ti nos, ne­go ko­ri­sti­ti ma­ra­mi­cu.

Nau­či­te ih ka­ko pri­sto­j­no da od­go­vo­re kad ih ne­ko pi­ta ka­ko su i ka­ko da uzvra­te pi­ta­njem.

foto: Shutterstock

So­p­stve­nim pri­me­rom po­ka­ži­te da je va­žno da po­štu­ju tu­đu pri­vat­nost. Uvek ku­ca­j­te na za­tvo­re­na vra­ta i če­ka­j­te nji­hov od­go­vor pre ne­go što ih otvo­re.

In­si­sti­ra­j­te na pri­sto­j­nom po­na­ša­nju za sto­lom. Nau­či­te ih da ni­je pri­sto­j­no kre­nu­ti pre­ko ce­log sto­la da se ne­što do­hva­ti, već da ume­sto to­ga za­mo­le ne­ko­ga da im do­da.

Nau­či­te de­te da pi­ta da li tre­ba da izu­je ci­pe­le kad do­đe ne­ko­me u po­se­tu.

Po­ka­ži­te im ka­ko da po­či­ste za so­bom na­kon igre ili je­la.

Nau­či­te ih da ne go­vo­re ru­žno o lju­di­ma ko­ji su dru­ga­či­ji od njih - po po­lu, ve­ri, fi­zi­č­kom izgle­du, na­ci­ji ili imo­vin­skom sta­tu­su.

Obja­sni­te im da je pri­li­kom upo­zna­va­nja va­žno za­pa­m­ti­ti ime­na lju­di da bi ka­sni­je zna­li ka­ko da im se obra­te.

foto: Shutterstock

Re­ci­te im da je va­žno ne ba­ca­ti sme­će na uli­ci i u pri­ro­di.

Ka­ži­te im da je uvek va­žno da za­dr­že spo­r­t­ski duh, bez ob­zi­ra na to da li su po­be­di­li ili izgu­bi­li, i da je sve za lju­de.

Nau­či­te ih ka­ko da sta­ri­ji­ma i ne­mo­ć­ni­ma iz po­što­va­nja pri­dr­že vra­ta kad god su u pri­li­ci.

Kurir.rs  Foto: Shutterstock

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...