Najnovije vesti

ADRIJA MEDIJA PODNELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV DIREKTORKI PORESKE UPRAVE DRAGANE MARKOVIĆ I IVANE DRAGANJAC: Vučićeve sluge zloupotrebile položaj da uguše Kurir i otmu Adrija mediju!
Foto: Beta, Dragana Udovičić

NEZAKONIT PRITISAK PORESKE UPRAVE

ADRIJA MEDIJA PODNELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV DIREKTORKI PORESKE UPRAVE DRAGANE MARKOVIĆ I IVANE DRAGANJAC: Vučićeve sluge zloupotrebile položaj da uguše Kurir i otmu Adrija mediju!

Društvo

Adrija medija grupa podnela je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivične prijave protiv Dragane Marković, direktorke Poreske uprave Srbije, i Ivane Draganjac, direktorke filijale Stari grad, zbog skandalozne zloupotrebe Poreske uprave i urušavanja institucija ove države, sve u cilju operacije preotimanja Adrija medija grupe, koju provodi Aleksandar Vučić i njegov kabinet.

 

Dragana Marković i Ivana Draganjac, zloupotrebile su svoj položaj i kao oružje su izvršne vlasti, koja hoće da uguši Kurir i preotme regionalnu kompaniju "Adrija medija grupa", jer im smeta svaka reč kritike ili primedba na račun nekadašnjeg predsednika Vlade, a sada predsednika Republike.

Zbog toga je Adrija medija grupa podnela krivičnu prijavu protiv Markovićeve i Draganjac, koju prenosimo u celosti:

 

 

TEKST PRIJAVE PROTIV DRAGANE MARKOVIĆ I IVANE DRAGANJAC

 

Adrija medija grupa d.o.o. Beograd, podnosi

 

KRIVIČNU PRIJAVU

 

Protiv Dragane Marković, direktorke Poreske uprave Srbije, i Ivane Draganjac, direktorke filijale Stari grad,

 

Zbog postojanja osnovane sumnje da su:

 

U Beogradu, svesne svojih dela i njihove zabranjenosti, čije su izvršenje htele, Dragana Marković u svojstvu direktora Poreske uprave Republike Srbije izdala nalog svom podređenom, Ivani Draganjac, da iskorišćavanjem svog službenog položaja i svojih službenih ovlašćenja dana 06.07.2017. godine, u ime Ministarstva finansija-Poreska uprava-Filijala Stari grad sačini i potpiše Rešenje br. 018-433-16-09164/2017-1, kojim je određena privremena mera obezbeđenja naplate poreza zabranom prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika-privrednog društva Adria Media Group doo Beograd MB: 17572423 kod banaka, osim u svrhu izmirenja obaveza po osnovu poreza, kao i upis zabrane u registar blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, u vidu zakonskog založnog prava u korist Republike Srbije, radi obezbeđenja naplate javnih prihoda, za koji je u toku postupak utvrđivanja-kontrole, pošto postoji opasnost da poreski obveznik osujeti, onemogući i učini neefikasnom njegovu naplatu i kojim je naloženo Narodnoj banci Srbije da predmetnu privremenu meru sprovede, što je Narodna banka Srbije i učinila, iako su znale da postupaju protivno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o javnom informisanju i medijima, budući da se u dispozitivu Rešenja br. 018-433-16-09164/2017-1 od 06.07.2017. godine, ne navodi za koji iznos je određena zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa Poreskog obveznika, odnosno za koji iznos je u toku postupka kontrole utvrđeno da postoji opasnost da Poreski obveznik osujeti ili onemogući naplatu poreza, po kom osnovu su protivzakonito blokirana sva novčana sredstva poreskog obveznika koja poseduje na svim svojim računima kod poslovnih banaka u Republici Srbiji, koja su na dan 26.07.2017. godine iznosila ukupno 44.162.134,52 RSD i na koji način je privrednom društvu Adria Media Group doo zabranjeno poslovanje, protivno članu 66 st. 2 ZPPPA u obrazloženju Rešenja od 06.07.2017. godine Poreska upava nije učinila verovatnim da postoji dugovanje bilo kog iznosa poreza, niti da postoji opasnost da će naplatu istog Poreski obveznik osujetiti, Poreskom obvezniku je Rešenjem o privremenoj meri faktički onemogućeno da izdaje dnevnu novinu „Kurir“ na koji način su osumnjičene prekršila član 50 Ustava Republike Srbije i član 4 stav V Zakona o javnom informisanju i medijima, koji jemče pravo na slobodu medija, na gore opisani način osumnjičene su pribavila korist za Aleksandra Vučića i „Srpsku naprednu stranku“ koja se ogleda u onemogućavanju medija „Kurir“, čiji je Adria Media Group doo Beograd, izdavač, da informiše javnost objavljivanjem kritičkih informacija o „Srpskoj naprednoj stranci“, njenim članovima i njenom predsedniku Aleksadru Vučiću, koji trenutno vrše vlast u Republici Srbiji, korist su pribavile i za sve medije koji su konkurenti mediju „Kurir“ budući da će gašenjem „Kurira“ konkurenti preuzeti „Kurirov“ udeo u tržištu medija, nanele su štetu provrednom društvu Adria Media Group doo u iznosu od 44.162.134,52 RSD na način što je donošenjem Rešenja o privremenoj meri od 06.07.2017. godine, zabranjeno Adria Media Group doo da raspolaže predmetnim novčanim sredstvima i da posluje, povredivši prava privrednog društva Adria Media Group doo i to pravo iz člana 24 st. I tač, 11 i 14.


Čime bi prvoosumnjičena Ivana Draganjac izvršila krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 st. 3 KZ, a drugoosumnjičena Dragana Marković krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 st. 3 KZ u vezi člana 34 KZ.

 

Obrazloženje

 

Postoji osnovana sumnja da je Dragana Marković u svojstvu direktora Poreske uprave Republike Srbije koristeći se svojim ovlašćenjem iz člana 167 i 169 ZPPPA, da izdaje naloge i interne naredbe svojim podređenima za postupnje u poreskom postupku, neutvrđenog dana početkom meseca jula 2017. godine, naložila svom podređenom Ivani Draganjac, direktoru Filijale Stari grad Poreske uprave da sačini Rešenje o privremenoj meri obezbeđenja naplate poreza kojim će se onemogućiti, odnosno faktički zabraniti rad privrednom društvu Adria Media Group doo Beograd u cilju prestanka izdavanja medija „Kurir“.

 

Budući da su shodno Organizacionoj šemi i ZPPPA Dragana Marković i Ivana Draganjac u odnosu nadređeni-podređeni, to se izdavanje naloga drugoosumnjičene prvoosumnjičenoj da sačini nezakonito rešenje o privremenoj meri u smislu člana 34 KZ, klasifikuje kao Podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela.

 

Ivana Draganjac je, iako je znala da je radnja koju joj je Dragana Marković naložila krivično delo, suprotno članu 169 st. 2 ZPPPA, dana 06.07.2017. godine, sačinila i potpisala Rešenje br. 018-433-16-09164/2017-1 (u daljem tekstu: Rešenje o privremenoj meri) kojim je privrednom društvu Adria Media Group doo Beograd određena privremena mera obezbeđenja naplate poreza – zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika otvorenih kod banaka, osim u svrhu izmirenja obaveza po osnovu poreza, kao i upis zabrane u registar blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, u vidu zakonskog založnog prava u korist Republike Srbije, radi obezbeđenja naplate javnih prihida, za koji je u toku postupak utvrđivanja – kontrole, pošto postoji opasnost da poreski obveznik osujeti, onemogući i učini neefikasnom njegovu naplatu. Stavom II Rešenja o privremenoj meri naloženo je NBS-u da istu sprovede, što je NBS i učinila. Stavom IV utvrđeno je trajanje privremene mere do naplate poreza radi čijeg obezbeđenja je ustanovljena ili do momenta kada poreski obveznik pruži odgovorajuće obezbeđenje poreske obaveze. Žalba protiv Rešeenja o privremenoj meri nema suspenzivno dejstvo.

 

Dokaz:

1. Rešenje o privremenoj meri

2. Saslušanje osumnjičenih

 

Osm. Ivana Draganjac bila je dužna da u vršenju svojih ovlašćenja postupa zakonito i u skaldu sa ciljevima i interesima službe koju vrši. Ivana Draganjac je posebno bila u obavezi da odbije da izvrši nalog svog nadređenog, Dragane Marković, budući da je istim naloženo izvršenje krivičnog dela. Prema tome, postoji osnovana sumnja da je prilikom donošenja Rešenja o privremenoj meri izostala zakonitost u postupanju osumnjičene Ivane Draganjac.

 

Napred navedeno temeljimo na činjenici, da je osnovni interes Poreske uprave, odnosno službe koju vrši Ivana Draganjac, uspešna naplata poreza. Zakonodavac je predvideo institut privremenih mera u cilju da bi obezbedio što uspešniju naplatu poreza.

 

Nasuprot navedenom, u konkretnom slučaju, iz Rešenja o privremenoj meri, spram njegove sadržine proizilazi da njegov cilj nije obezbeđenje uspešne naplate poreza, već zabrana poslovanja poreskog obveznika u cilju izazivanja stečaja koji bi vodilo prestanku postojanja poreskog obveznika što bi faktički dovelo do prestanka izlaženja medija „Kurir“ i onemogućavanja naplate poreza.

 

Činjenica je da Rešenje o privremenoj meri u svom dispozitivu ne sadži novčani iznos za koji je ustanovljena zabrana prenosa novčanih sredstava, a koji bi predstavljao eventulano utvrđeni neplaćeni porez. Na navedeni način poreskom obvezniku je onemogućeno da se posluži svojim pravom iz stava 4. Rešenja o privremenoj meri i da pruži odgovarajuće obezbeđenje, i to upravo iz razloga što nije naveden novčani iznos na kom je ustanovljena zaloga u korist RS, pa je poreski obveznik de facto onemogućen i da razmatra koja bi alternativna sredstva obezbeđenja mogao da ponudi Poreskoj upravi, pošto je uskraćen za informaciju o visini potencijalog poreskog duga.

 

Ovakvim konceptom Rešenja o privremenoj meri, Ivana Draganjac je neosnovnao i nezakonito ustanovila pravo zaloge na svim novčanim sredstvima podnosioca krivične prijave, koja su dana 26.07.2017. godine iznosila 44.162.134,52 RSD, kom je zabranila da istim raspolaže. Budući da u dispozitivu Rešenja o privremnoj meri nije navedeno radi naplate kog poreza je ista doneta, to stav 4 dispozitiva, u kom stoji da privremena mera ostaje na snazi do naplate poreza radi čije naplate je ista doneta, faktički znači da je privremena mera određena na neodređeno vreme, jer Poreska uprava može vršiti bezbroj kontrola radi naplate svih javnih prihoda na koje se primenjuje ZPPPA, što je u suprotnosti sa članom 66 ZPPPA.

 

Prema tome, Rešenjem o privremenoj meri, osumnjičene su privrednom društvu Adria Media Group doo zabranile poslovanje i samim tim ga onemogućile da zarađuje novac, kako bi bio u mogućnosti da po eventualnom utvrđenju poreskog duga isti i izmiri.

 

Ističemo da Adria Media Group doo u trenutku donošenja Rešenja o privremnoj meri (6.7.2017. godine) nije imala utvrđenih, a neplaćenih obaveza po osnovu javnih prihoda što se potvrđuje Uvrenjem Poreske uprave-Filijala Stari grad br. 018-437-08-03257/2016-I1A02 od 08.06.2017. godine.

 

Dokaz:

3. Uverenje Poreske uprave od 8.6.2017. godine

 

Ponosilac krivične prijave je izdavač medija „Kurir“.

 

Dokaz:

4. izvod iz registra medija

 

Zabranom poslovanja privrednom društvu koje izdaje „Kurir“, de facto se zabranjuje izdavanje navedenog medija, koji trenutno jedini piše kritički o aktuelnoj vlasti u Republici Srbiji.

 

Imajući u vidu sve napred navedeno, zaključuje se da se donošenjem Rešenja o privremenoj meri, ne ostvaruju interesi službe-Poreske uprave, već se ostvaruju tuđi ciljevi – zabrana poslovanja izdavača medija „Kurir“, odnosno onemougćavanje štampanja i objavljivanja predmetnog medija, a kako bi isti bio sprečen da piše kritički o „Srpskoj naprednoj stranci“ i njenom lideru.

 

Dakle, zabrana „Kurira“ nije cilj Poreske uprave već cilj političke partije -„Srpska napredna stranka“ i njenog lidera, Aleksandra Vučića.

 

Član 171. ZPPPA koji reguliše načelo Političke neutralnosti, propisuje - U vršenju poslova iz svoje nadležnosti službena lica Poreske uprave dužna su da poslove obavljaju u skladu sa zakonom, pri čemu se ne mogu rukovoditi svojim političkim ubeđenjima.

 

Sve napred opisano ukazuje da su osumnjičene najflangrantnije prekršile načelo političke neutralnosti, i da deluju kao izvršni organ političke partije – “Srpska napredna stranka”, a ne države Srbije.

 

Ističemo da je Dragana Marković u svojoj izjavi datoj u svojstvu Direktora Poreske uprave, dana 11.07.2017. godine Udruženju novinara Srbije, navela da je Poreska uprava donela rešenje “Kuriru”, da Poreska uprava kontroliše “Kurir” i da “Kurir” vrlo dobro zna kada je dobio Rešenje (u utvrđivanju poreske obaveze prim. aut.)

 

Pre svega “Kurir” kao medij shodno članu 29. st. 3 Zakona o javnom informsianju i medijima nema svojstvo pravnog lica, pa prema tome ne može biti ni poreski obveznik. Sve kontrole koje Poreska uprava vrši, vrše se nad izdavačem medija “Kurir”, prvrednim društvom Adria Media Group doo.

Navedena izjava je još jedan dokaz koji nedvosmisleno dokazuje da je cilj donošenja Rešenja o privremenoj meri od 6.7.2017. godine, zabrana “Kurira”, a ne naplata poreza.

 

Dokaz:
Saopštenje UNS-a

 

Usled donošenja nezakonitog Rešenja o privremnoj meri privredno društvo AMG je pretrpelo štetu koja se ogleda u nemogućnosti raspolaganja svojim novčanim sredstvima koja poseduje na poslovnim računima kod banaka koja su dana 26.07.2017. godine iznosila 44.162.134,52 RSD, i u nemogućnosti poslovanja. Na navedeni način privrednom društvu Adria Media Group doo su teško povređana prava i to kako prava u poreskom postupku, tako i prava zajemčena Ustavom, pravo na imovinu (čl. 58), pravo na slobodno preduzetništvo (čl. 83) i pravo na ravnopravan položaj na tržitu (čl. 84.).

 

Dokaz:
Izvod tekućeg računa Aik Banka na dan 26.07.2017. godine


Izvod tekućeg računa Raiffeisen bank na dan 26.07.2017. godine

 

Iz svih navedenih razloga predlažemo Naslovu da sasluša osumnjičene na okolnosti ove krivične prijave, sasluša oštećenog i prikupi sva potrebna obaveštenja i pročita pisane dokaze dostavljene uz krivičnu prijavu te da pokrene krivični postupak podnošenjem odgovorajućeg optužnog akta.

 

foto: Printscreen
foto: Printscreen
foto: Printscreen
foto: Printscreen
foto: Printscreen

  

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: OTKRIVAMO! Najnovije metode BIA za zaplašivanje političkih neistomišljenika!

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...